BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Konkursy

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności charytatywnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa w 2016 roku.

(składanie ofert do 16 czerwca 2016r. do godziny 9.00)

  

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegającego na prowadzeniu Programu Aktywności Lokalnej dla członków rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r. w zasobach lokalowych Oferenta.

(składanie ofert do 14 czerwca 2016r. do godziny 8.00)

  

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnym zaopatrzeniu w leki i materiały medyczne w lokalu Podmiotu, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2020 r.

(składanie ofert do 10 czerwca 2016 r. do godz. 8.00)

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

(składanie ofert do 7 czerwca 2016 r. do godz. 8.00)

 

Otwarty konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na uruchomieniu od 16.05.2016r. i prowadzeniu od 1.06.2016r. do 30.04.2019r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego dla 6 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

(składnie ofert do 29 kwietnia 2016 r. do godz. 8:00)

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.05.2016 r. do 30.11.2018 r. ośrodka wsparcia - klubu samopomocy na terenie Gminy Miejskiej Kraków dla 20 osób starszych i 10 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.

(składanie ofert do 21 kwietnia 2016 r. do godz. 8:00)

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

(składanie ofert do 19 kwietnia 2016 r. do godz. 8.15)

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie w okresie od 11.04.2016 r. do 30.06.2019 r. na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce i XVIII Nowa Huta w Krakowie, placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej".

(składanie ofert do 5 kwietnia 2016 r. do godz. 8.15)

 

Otwarty konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na uruchomieniu od 1.04.2016r. i prowadzeniu od 18.04.2016r. do 31.03.2019r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego dla 6 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

(składanie ofert do 18 marca 2016 r. do godz. 8.00)

 

Otwarty konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na uruchomieniu od 1.03.2016r. i prowadzeniu od 20.03.2016r. do 28.02.2019r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego dla 6 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

(składanie ofert do 16 lutego 2016 r. do godz. 8.00)

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2016r. do 28.02.2018r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy X, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc”.

(składanie ofert do 16 lutego 2016 r. do godz. 8.00)

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2016r. do 28.02.2018r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy IV, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc”.

(składanie ofert do 16 lutego 2016 r. do godz. 8.00)

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.03.2016 r. do 30.11.2017 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 45 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków osiedle Hutnicze 5.

(składanie ofert do 15 lutego 2016 r. do godz. 8.00)

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.03.2016 r. do 30.11.2017 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 50 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 15 lutego 2016 r. do godz. 8.00)

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na zapewnieniu prowadzeniu mieszkania wspieranego dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn, w lokalu Podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 18 grudnia 2015 r. do godz. 8.15)

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych kobiet, w lokalu Podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 18 grudnia 2015 r. do godz. 8.15)

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla osób bezdomnych, w lokalu Podmiotu, znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do18 grudnia 2015 r. do godz. 8.15)

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.

(składanie ofert do 17 grudnia 2015 r. do godz. 9.00)

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, os. Zielone.

(składanie ofert do 17 grudnia 2015 r. do godz. 8.15)

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków, mieszkania chronionego dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, przy ul. Rostworowskiego.

(składanie ofert do 17 grudnia 2015 r. do godz. 8.15)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ośrodka wsparcia - klubu samopomocy na terenie Dzielnicy VI Bronowice dla 20 osób starszych i 10 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.

(składanie zgłoszeń do 3 grudnia 2015 r.)

 

Otwarty konkur ofert powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ośrodka wsparcia - klubu samopomocy na terenie Dzielnicy VI Bronowice dla 20 osób starszych i 10 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.

(składanie ofert do 18 grudnia 2015 roku do godziny 8:00)

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 16 grudnia 2015 r. do godz. 9.00)

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków, mieszkania chronionego dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, os. Centrum D.

(składanie ofert do 9 grudnia 2015 r. do godz. 8.15)

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności charytatywnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa w 2015 roku.

(składanie ofert do 8 grudnia 2015 do godz. 9.00)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

(Składanie ofert do 25 listopada 2015 r. do godz. 8.15)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności charytatywnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa w 2015 roku.

(składanie ofert do 12 listopada 2015 r. do godz. 9.00)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

(Składanie ofert do 22 października 2015 r. do godz. 8.15)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę, noclegowni dla 100 mężczyzn i schroniska dla 100 mężczyzn pozbawionych schronienia, w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

(Składanie ofert do 20 października 2015 r. do godz. 8.15)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę, noclegowni dla 100 mężczyzn i schroniska dla 100 mężczyzn pozbawionych schronienia, w okresie od 1 października 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

(Składanie ofert do 15 września 2015 r. do godz. 15.00)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Dzielnicy IV, V, VI i VII Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2019 r.

(Składanie ofert do 15 września 2015 r. do godz. 9.00)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

(Składanie ofert do 15 września 2015 r. do godz. 8.30)

 

Konkurs na na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na dostosowaniu w okresie od 15 września 2015 r. posiadanego lokalu do standardów określonych w programie „Senior-WIGOR” oraz prowadzeniu działalności bieżącej w domu zaadaptowanym na potrzeby seniorów, przeznaczonego dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ do 31 grudnia 2018 r. na terenie Dzielnicy VII Miasta Krakowa.

(składanie ofert do 1 września 2015 r. do godz. 8.00)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegającego na prowadzeniu „Programu Aktywności Lokalnej dla członków rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 17 sierpnia 2015r. do 30 czerwca 2016r. w zasobach lokalowych Oferenta”.

(Składanie ofert do 31 lipca 2015r. do godz. 8.00)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, II Grzegórzki i XIII Podgórze Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1.08.2015 r. do 30.06.2018 r.

(Składanie ofert do 15 lipca 2015 r. do godz. 8.15)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegającego na prowadzeniu Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.

(Składanie ofert do 25 czerwca 2015r. do godz. 8.00)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn, w tym schronienia dla osób niepełnosprawnych oraz osób w okresie rekonwalescencji, w terminie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2019 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu

(Składanie ofert do 25 czerwca 2015r. do godz. 8.15)

 

Konkurs na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu ośrodków realizujących usługi poradnictwa i terapii dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków

(Składanie ofert do 25 czerwca 2015r. do godz. 8.15)

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania, publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.”

(Składanie ofert do 19 czerwca 2015 r. do godz. 9.00)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, II Grzegórzki i XIII Podgórze Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1.07.2015 r. do 30.06.2018 r.

(Składanie ofert do 11 czerwca 2015 r. do godz. 8.15)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. ośrodka wsparcia - klubu samopomocy na terenie Dzielnicy VI Bronowice dla 20 osób starszych i 10 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.

(Składanie ofert do 20 kwietnia 2015 r. godz. 8:00)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej, zabiegów higienicznych, w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu
(Składanie ofert do 30 grudnia 2014 r. godz. 9:00)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. ośrodka wsparcia - klubu samopomocy na terenie Dzielnicy V Krowodrza dla 15 osób starszych i 15 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 29 grudnia 2014 r. godz. 8:00)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie zgłoszeń do 19 grudnia 2014 r. godz. 8:00)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalu Gminy Miejskiej Kraków znajdującym się w Dzielnicy XVIII Nowa Huta
(Składanie zgłoszeń do 19 grudnia 2014 r. godz. 8:00)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. środowiskowych domów samopomocy przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalach podmiotów znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie zgłoszeń do 18 grudnia 2014 r. godz. 8:00)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. środowiskowych domów samopomocy przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalach podmiotów znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie zgłoszeń do 18 grudnia 2014 r. godz. 8:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, polegającego na prowadzeniu Ośrodka poradnictwa i terapii, w terminie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r., na terenie Dzielnicy I Śródmieście w Krakowie, w lokalu/lokalach Podmiotu

(Składanie zgłoszeń do 8 grudnia 2014 r.)

 

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu ośrodka poradnictwa i terapii, w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., na terenie Dzielnicy I Śródmieście w Krakowie, w lokalu/lokalach Podmiotu.

(Składanie ofert do 18.12.2014 r. - godz. 8.00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu ośrodka poradnictwa i terapii, w terminie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r., na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie, w lokalu stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków.

(Składanie zgłoszeń do 8 grudnia 2014 r.)

 

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu ośrodka poradnictwa i terapii, w terminie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r., na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie, w lokalu stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków.

(Składanie ofert do 18.12.2014 r. - godz. 8.00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu ośrodka poradnictwa i terapii, w terminie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r., na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie, w lokalu/lokalach Podmiotu.

(Składanie zgłoszeń do 8 grudnia 2014 r.)

 

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu ośrodka poradnictwa i terapii, w terminie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r., na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie, w lokalu/lokalach Podmiotu.

(Składanie ofert do 18.12.2014 r. - godz. 8.00)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2017 r. mieszkania chronionego, zlokalizowanego w Dzielnicy XVIII Nowa Huta, przeznaczonego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie wniosków 16.12.2014 godz. 8:00)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2017 r. mieszkania chronionego przeznaczonego dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie wniosków 16.12.2014 godz. 8:00)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2017 r., w lokalu Gminy Miejskiej Kraków znajdującym się w Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, mieszkania chronionego przeznaczonego dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(składanie wniosków do 16.12.2014 godz. 8:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  pod tytułem : "Prowadzenie w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci"

(Składanie zgłoszeń do 1.12.2014r.)

 

Konkurs na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: "Prowadzenie w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2017 w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci"

(Składnie ofert do 15.12.2014r. - godz. 8.00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XI, placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej zapewniającej 175 miejsc”.
(Składanie zgłoszeń do 1.12.2014r.)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XI, placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej zapewniającej 175 miejsc”
(Składanie ofert do 15.12.2014 r. - godz. 8.00)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 57 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 12.12.2014 r. - godz. 8.00)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 12.12.2014 r. - godz. 8.00)

 

Nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, w tym redystrybucji żywności pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (FEAD), w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

(Składanie zgłoszeń do 28.11.2014 r.)

 

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, w tym redystrybucji żywności pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (FEAD), w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

(Składanie ofert do 11.12.2014 r. - godz. 9.00)

 

Konkurs w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej, zabiegów higienicznych, w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu.
(Składanie zgłoszeń do 4.12.2014 do godz. 9.00)

 

Nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności charytatywnej, w ramach zadań priorytetowych Dzielnic miejskich Krakowa w 2014 roku.

(Składanie zgłoszeń do 22.10.2014)

 

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności charytatywnej, w ramach zadań priorytetowych Dzielnic miejskich Krakowa w 2014 roku.

(Składanie ofert do 3.11.2014)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.11.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy I, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 28 miejsc”.

(Składanie ofert do 7.10.2014)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.11.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy I, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 28 miejsc”.

(Składanie ofert do 21.10.2014 do godz. 8:00)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na zorganizowaniu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w latach 2014-2016.

(Składanie ofert do 17.10.2014 15:00)

 

 Zarządzenie nr 88/2014 Dyrektora MOPS w Krakowie z dnia 19.09.2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Programu Aktywności Lokalnej dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności z Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz Dzielnicy III Prądnik Czerwony, w projekcie „Pora na aktywność” w okresie od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w zasobach Oferenta”.
(Składanie ofert do 12.09.2014)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Programu Aktywności Lokalnej dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków w szczególności z Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz Dzielnicy III Prądnik Czerwony w projekcie „Pora na aktywność w okresie od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w zasobach lokalowych Oferenta”.
(Składanie ofert do 19.09.2014)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Programu Aktywności Lokalnej dla członków rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków w szczególności z Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz Dzielnicy III Prądnik Czerwony w projekcie „Pora na aktywność w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w zasobach lokalowych Oferenta”.
(Składanie ofert do 19.08.2014)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Pora na aktywność” w okresie od 11 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.”
(Składanie ofert do 21.07.2014)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Pora na aktywność” w okresie od 11 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.”
(Składanie ofert do 5.08.2014 9:00)

 

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Uruchomienie w okresie od 18.08.2014r. do 24.08.2014r. i prowadzenie w okresie od 25.08.2014r. do 31.12.2014r. w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.”
(Składanie ofert do 4.08.2014)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 18.08.2014 roku do 31.12.2014 roku domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 57 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kraków znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 22.07.2014)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 18. 08. 2014 roku do 31. 12. 2014 roku domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 57 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 1.08.2014 8:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 21.08.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego dla 7 dzieci”
(Składanie ofert do 10.07.2014)

 

Konkurs na Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 21.08.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego dla 7 dzieci”
(Składanie ofert do 31.07.2014 8:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu
(Składanie ofert do 16.07.2014)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu
(Składanie ofert do 25.07.2014 9:00)Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu

(Składanie ofert do 18.06.2014)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu
(Składanie ofert do 26.06.2014 15:00)

 

Nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
(Składanie ofert do 13.06.2014)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
(Składanie ofert do 23.06.2014 9:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w lokalu Podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego: dla 10 dzieci w okresie od 1.07.2014r. do 31.12.2014r. oraz dla 12 dzieci w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2017r.”
(Składanie ofert do 6.06.2014)

 

Konkurs na owierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w lokalu Podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego: dla 10 dzieci w okresie od 1.07.2014r. do 31.12.2014r. oraz dla 12 dzieci w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2017r.”
(Składanie ofert do 17.06.2014 8:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego 10 dzieci”
(Składanie ofert do 7.02.2014)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci.”
(Składanie ofert do 21.02.2014)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 32 miejsca”
(Składanie ofert do 7.02.2014)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 32 miejsca”
(Składanie ofert do 21.02.2014)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie działalności charytatywnej polegające na zapewnieniu możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, w terminie od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/ lokalach podmiotu
(Składanie ofert do 7.02.2014)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na zapewnieniu możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, w terminie od 1 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/ lokalach podmiotu
(Składanie ofert do 21.02.2014)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 17.02.2014 roku do 31.12.2014 roku ośrodka wsparcia – klubu samopomocy na terenie Dzielnicy V dla 15 osób starszych i 15 dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 3.02.2014)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 17.02.2014 roku do 31.12.2014 roku ośrodka wsparcia – klubu samopomocy na terenie Dzielnicy V, dla 15 osób starszych i 15 dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 12.02.2014)

 

13.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA MOPS - ZMIANY W WARUNKACH OGŁOSZONYCH KONKURSÓW

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.02.2014 roku do 31.12.2016 roku ośrodka wsparcia – klubu samopomocy na terenie Dzielnicy V dla 20 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu podmiotu.
(Składanie ofert do 10.01.2014)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.02.2014 roku do 31.12.2016 roku ośrodka wsparcia – klubu samopomocy na terenie Dzielnicy V, dla 20 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 21.01.2014, 08:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XVII, 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających: 55 i 30 miejsc”
(Składanie ofert do 16.12.2013)

 

Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XVII, 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających: 55 i 30 miejsc”
(Składanie ofert do 30.12.2013, 08:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy VIII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 70 miejsc”
(Składanie ofert do 16.12.2013)

 

Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy VIII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 70 miejsc”
(Składanie ofert do 30.12.2013, 08:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 33 miejsca
(Składanie ofert do 16.12.2013)

 

Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 33 miejsca
(Składanie ofert do 30.12.2013, 08:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewcząt”
(Składanie ofert do 11.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewcząt”
(Składanie ofert do 30.12.2013, 07:50)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy I, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc”
(Składanie ofert do 9.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy I, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc”
(Składanie ofert do 23.12.2013, 08:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków”
(Składanie ofert do 9.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków”
(Składanie ofert do 23.12.2013, 09:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy VII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc”
(Składanie ofert do 9.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy VII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc”
(Składanie ofert do 23.12.2013, 08:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków”
(Składanie ofert do 9.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków”
(Składanie ofert do 23.12.2013, 07:50)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalach Podmiotu, 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 17 dzieci łącznie oraz prowadzenie centrum administracyjnego do obsługi tych placówek”
(Składanie ofert do 9.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalach Podmiotu, 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 17 dzieci łącznie oraz prowadzenie centrum administracyjnego do obsługi tych placówek.”
(Składanie ofert do 20.12.2013, 11:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalach Podmiotu, 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych: typu interwencyjnego dla 14 dzieci, typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci i typu specjalistyczno – terapeutycznego dla 14 dzieci oraz prowadzenie centrum administracyjnego do obsługi tych placówek”
(Składanie ofert do 9.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalach Podmiotu, 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych: typu interwencyjnego dla 14 dzieci, typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci i typu specjalistyczno – terapeutycznego dla 14 dzieci oraz prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi tych placówek”
(Składanie ofert do 20.12.2013, 09:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalach Podmiotu, 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 42 dzieci łącznie oraz prowadzenie centrum administracyjnego do obsługi tych placówek”
(Składanie ofert do 9.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalach Podmiotu 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 42 dzieci łącznie oraz prowadzenie centrum administracyjnego do obsługi tych placówek.”
(Składanie ofert do 20.12.2013, 07:50)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego dla 7 dzieci”
(Składanie ofert do 9.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego dla 7 dzieci”
(Składanie ofert do 20.12.2013, 12:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XV, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 25 miejsc”
(Składanie ofert do 3.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XV, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 25 miejsc”
(Składanie ofert do 17.12.2013, 13:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2014 roku do 31.12.2016 roku ośrodka wsparcia – klubu samopomocy na terenie Dzielnicy V dla 20 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 5.12.2013)


Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2014 roku do 31.12.2016 roku ośrodka wsparcia – klubu samopomocy na terenie Dzielnicy V, dla 20 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 16.12.2013, 08:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XI, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc”
(Składanie ofert do 3.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XI, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc”
(Składanie ofert do 18.12.2013, 12:50)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy I, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 35 miejsc”
(Składanie ofert do 3.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy I, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 35 miejsc”
(Składanie ofert do 18.12.2013, 07:50)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy III placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc”
(Składanie ofert do 3.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy III placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc”
(Składanie ofert do 18.12.2013, 09:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XIII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, zapewniającej 30 miejsc”
(Składanie ofert do 3.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XIII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, zapewniającej 30 miejsc”
(Składanie ofert do 18.12.2013, 13:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy IV, 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających: 40 i 82 miejsca”
(Składanie ofert do 3.12.2013)

 

Konnkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy IV, 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających: 40 i 82 miejsca”
(Składanie ofert do 18.12.2013, 10:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie działalności charytatywnej polegające prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017r.
(Składanie ofert do 2.12.2013)


Konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności charytatywnej polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.
(Składanie ofert do 18.12.2013, 15:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu
(Składanie ofert do 2.12.2013)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu/lokalach Podmiotu
(Składanie ofert do 18.12.2013, 15:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na wsparciu realizacji zadania z zakresu działalności charytatywnej, polegającej na zapewnieniu noclegu dla bezdomnych mężczyzn w terminie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., na  terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 2.12.2013)


Konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności charytatywnej, polegającej na zapewnieniu noclegu dla bezdomnych mężczyzn w terminie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., na  terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 18.12.2013, 15:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:  „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci”
(Składanie ofert do 2.12.2013)


Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci”
(Składanie ofert do 16.12.2013, 09:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”
(Składanie ofert do 2.12.2013)

 

Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”
(Składanie ofert do 16.12.2013, 07:50)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego 10 dzieci”
(Składanie ofert do 2.12.2013)

 

Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci”
(Składanie ofert do 16.12.2013, 10:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”
(Składanie ofert do 2.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”
(Składanie ofert do 16.12.2013, 11:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków”
(Składanie ofert do 2.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków”
(Składanie ofert do 16.12.2013, 13:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.”
(Składanie ofert do 6.12.2013)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.”
(Składanie ofert do 16.12.2013, 09:00)

 

20.11.2013 ZARZĄDZENIE NR 152/2013 DYREKTORA MOPS - ZMIANY W WARUNKACH OGŁOSZONYCH KONKURSÓW

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy I, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, zapewniającej 35 miejsc”
(Składanie ofert do 25.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy I, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, zapewniającej 35 miejsc”
(Składanie ofert do 10.12.2013, 10:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:  „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy III, 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających: 25 i 65 miejsc”
(Składanie ofert do 25.11.2013)


Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy III, 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających: 25 i 65 miejsc”
(Składanie ofert do 10.12.2013, 12:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XIII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 40 miejsc”
(Składanie ofert do 25.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XIII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 40 miejsc”
(Składanie ofert do 10.12.2013, 13:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu, na terenie Dzielnicy I i II Gminy Miejskiej Kraków, pracy socjalnej na ulicy w formule streetworkingu w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
(Składanie ofert do 29.11.2013)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu, na terenie Dzielnicy I i II Gminy Miejskiej Kraków, pracy socjalnej na ulicy w formule streetworkingu w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
(Składanie ofert do 17.12.2013, 08:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na udzielaniu świadczeń w ramach interwencji kryzysowej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu 20 miejsc w mieszkaniu chronionym dla kobiet, posiadających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich dzieci oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na zapewnieniu 10 interwencyjnych miejsc schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 25.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na udzielaniu świadczeń w ramach interwencji kryzysowej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu 20 miejsc w mieszkaniu chronionym dla kobiet, posiadających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich dzieci oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na zapewnieniu 10 interwencyjnych miejsc schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 9.12.2013, 08:00)

 

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2014 roku do 31.12.2017 roku ośrodków wsparcia na terenie Dzielnicy I dla 20 osób starszych, Dzielnicy VIII dla 30 osób starszych i Dzielnicy XVIII dla 70 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalach podmiotów. Składanie ofert: do 21 listopada 2013 roku.

 

 

 

Konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2014 roku do 31.12.2017 roku ośrodków wsparcia na terenie Dzielnicy I dla 20 osób starszych, Dzielnicy VIII dla 30 osób starszych i Dzielnicy XVIII dla 70 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalach podmiotów. Składanie ofert: do 6 grudnia 2013 roku do godz. 08:00.

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XVI, 3 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających 20 miejsc każda”
(Składanie ofert do 18.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XVI, 3 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających 20 miejsc każda”
(Składanie ofert do 5.12.2013, 09:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:  „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XVII, 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających: 55 i 30 miejsc”
(Składanie ofert do 18.11.2013)


Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XVII, 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających: 55 i 30 miejsc”
(Składanie ofert do 5.12.2013, 11:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 25 miejsc”
(Składanie ofert do 18.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 25 miejsc”
(Składanie ofert do 5.12.2013, 13:00)

 

Nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzenia w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2017 r. środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi, w lokalu podmiotu zlokalizowanym na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 19.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2017 r. środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi, w lokalu podmiotu zlokalizowanym na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 4.12.2013, 08:00)

 

Nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. mieszkania chronionego, zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa, przeznaczonego dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 19.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2016 r. mieszkania chronionego, zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa, przeznaczonego dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 4.12.2013, 08:00)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XII, 3 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających: 30, 33 i 45 miejsc”.
(Składanie ofert do 3.12.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy VIII, 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających 35 i 70 miejsc”.
(Składanie ofert do 3.12.2013) 

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2013r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy I, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc”.
(Składanie ofert do 28.11.2013)

 

Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy VI, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 60 miejsc”.
(Składanie ofert do 28.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy V, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 25 miejsc”.
(Składanie ofert do 28.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków na terenie Dzielnicy X, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc”.
(Składanie ofert do 28.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2016r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy VII, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc”.
(Składanie ofert do 28.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewcząt”.
(Składanie ofert do 29.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków”.
(składanie ofert do 29.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r
(Składanie ofert do 27.11.2013)

 

Konkurs na powierzenie zadania do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu w lokalu podmiotu w okresie  od 1.01.2014 roku do 31.12.2018 roku usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy przeznaczonego dla 4 osób wymagających wsparcia z powodu wieku, zamieszkałych na terenie gminy Miejskiej Kraków.
(Składanie ofert do 26.11.2013)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego dla 14 dziewcząt
(Składanie ofert do 12 listopada 2013)


Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego dla 14 dziewcząt
(Składanie ofert do 22 listopada 2013, 11:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego dla 14 dziewcząt, w tym o obniżonej normie intelektualnej
(Składanie ofert do 12 listopada 2013, 15:00)


Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego dla 14 dziewcząt, w tym o obniżonej normie intelektualnej
(Składanie ofert do 21 listopada 2013, 15:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, mieszkania chronionego dla 7 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
(Składanie ofert do 18 listopada 2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, mieszkania chronionego dla 7 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
(Składanie ofert do 28 listopada 2013, 15:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu w lokalu podmiotu w okresie od 1.01.2014 roku do 31.12.2018 roku usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy przeznaczonego dla 8 osób wymagających wsparcia z powodu wieku, zamieszkałych na terenie gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 14 listopada 2013)

 

Konkurs na powierzenie zadania do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu w lokalu podmiotu w okresie od 1.01.2014 roku do 31.12.2018 roku usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy przeznaczonego dla 8 osób wymagających wsparcia z powodu wieku, zamieszkałych na terenie gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 22 listopada 2013, 08:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków
(Składanie ofert do 8 listopada 2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków
(Składanie ofert do 20 listopada 2013, 15:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków
(Składanie ofert do 8 listopada 2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków
(Składanie ofert do 21 listopada 2013, 09:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków
(Składanie ofert do 8 listopada 2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków
(Składanie ofert do 21 listopada 2013, 08:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 7 wychowanków
(Składanie ofert do 8 listopada 2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 7 wychowanków
(Składanie ofert do 21 listopada 2013, 11:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków
(Składanie ofert do 8 listopada 2013)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków
(Składanie ofert do 21 listopada 2013, 12:00)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2014 roku do 31.12.2018 roku domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 50 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 8 listopada 2013)

 

Konkurs na powierzenie zadania do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2018 roku domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 50 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 19 listopada 2013)

 

Nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu działalności charytatywnej, w ramach zadań priorytetowych Dzielnic miejskich Krakowa w 2013 roku
(Składanie ofert do 16 września 2013)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadań, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu działalności charytatywnej, w ramach zadań priorytetowych Dzielnic miejskich Krakowa w 2013 roku
(Składanie ofert do 1 października 2013)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.”
(Składanie ofert do 13 września 2013)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.”
(Składanie ofert do 20 września 2013)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie od 24.08.2013r. do 31.12.2013r. placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków w lokalu Gminy Miejskiej Kraków”
(Składanie ofert do 5 sierpnia 2013)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie od 24.08.2013r. do 31.12.2013r. placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków w lokalu Gminy Miejskiej Kraków”
(Składanie ofert do 16 sierpnia 2013)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.”
(Składanie ofert do 2 sierpnia 2013)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.”
(Składanie ofert do 9 sierpnia 2013)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 1.07.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. mieszkania chronionego, zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa, przeznaczonego dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(Składanie ofert do 18 czerwca 2013)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 1.07.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. mieszkania chronionego, zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa, przeznaczonego dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 27 czerwca 2013)

 

Nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na dystrybucji żywności pozyskanej w ramach programu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej (PEAD) w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
(Składanie ofert do 10 czerwca 2013)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającegona dystrybucji żywności pozyskanej w ramach programu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej (PEAD) w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
(Składanie ofert do 24 czerwca 2013)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 1.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(Składanie ofert do 20 maja 2013)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 1.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(Składanie ofert do 29 maja 2013)


Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu w okresie od 15 maja 2013 roku do 15 grudnia 2013 roku porad prawnych w sprawach mieszkaniowych, w lokalu podmiotu.

(Składanie ofert do 26 kwietnia 2013)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu w okresie od 15 maja 2013 roku do 15 grudnia 2013 roku porad prawnych w sprawach mieszkaniowych, w lokalu podmiotu.
(Składanie ofert do 7 maja 2013)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.05.2013 r. do 31.12.2013 r. ośrodków wsparcia – klubów samopomocy w Dzielnicy I dla 20 osób starszych i Dzielnicy VIII dla 30 osób starszych, zadaniem których będzie prowadzenie działań o charakterze samopomocy z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi w wieku szkolnym, w lokalach podmiotów.
(składanie ofert do 15 kwietnia 2013)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.05.2013 r. do 31.12.2013 r. ośrodków wsparcia – klubów samopomocy w Dzielnicy I dla 20 osób starszych i Dzielnicy VIII dla 30 osób starszych, zadaniem których będzie prowadzenie działań o charakterze samopomocy z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi w wieku szkolnym, w lokalach podmiotów.
(składanie ofert do 24 kwietnia 2013)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.05.2013 r. do 31.12.2013 r. w Dzielnicy V ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla 20 osób starszych i 20 młodzieży, zadaniem którego będzie prowadzenie działań o charakterze samopomocy z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi w wieku szkolnym, w lokalu podmiotu.
(składanie ofert do 15 kwietnia 2013)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.05.2013 r. do 31.12.2013 r. w Dzielnicy V ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla 20 osób starszych i 20 młodzieży, zadaniem którego będzie prowadzenie działań o charakterze samopomocy z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi w wieku szkolnym, w lokalu podmiotu.
(składanie ofert do 24 kwietnia 2013)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.04.2013r. do 31.12.2013r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego dla 7 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych
(składanie ofert do 18 marca 2013)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.04.2013r. do 31.12.2013r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego dla 7 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
(składanie ofert do 27 marca 2013)

 

Konkurs na wsparcie działalności charytatywnej polegającej na zapewnieniu możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, w terminie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu 
Termin składania ofert: do 26.03.2013 r. godzina 8:15

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków
(składanie ofert na 11.02.2013)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków
(składanie ofert na 19.02.2013)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu od 1.02.2013r. do 31.12.2013r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dzielnicy I dla 20 wychowanków w lokalu Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 8.01.2013)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu od 1.02.2013r. do 31.12.2013r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dzielnicy I dla 20 wychowanków w lokalu Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 22.01.2013)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 4.01.2013)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 14.01.2013)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki/placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej: na terenie Dzielnicy XVIII w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 stycznia 2013r. dla 175 wychowanków, a w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2017r. dla 210 wychowanków w lokalu podmiotu; na terenie Dzielnicy I w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2017r. dla 210 wychowanków w lokalu podmiotu; na terenie Dzielnicy II w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2017r. dla 170 wychowanków w lokalu podmiotu; na terenie Dzielnicy XII w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2017r. dla 185 wychowanków w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 17.12.2012)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki/placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej: na terenie Dzielnicy XVIII w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 stycznia 2013r. dla 175 wychowanków, a w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2017r. dla 210 wychowanków w lokalu podmiotu; na terenie Dzielnicy I w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2017r. dla 210 wychowanków w lokalu podmiotu; na terenie Dzielnicy II w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2017r. dla 170 wychowanków w lokalu podmiotu; na terenie Dzielnicy XII w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2017r. dla 185 wychowanków w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 28.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu, na terenie Dzielnicy I i II Gminy Miejskiej Kraków, pracy socjalnej na ulicy w formule streetworkingu w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
(składanie ofert na 10.12.2012)

 

Konkurs na wsparcie zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu, na terenie Dzielnicy I i II Gminy Miejskiej Kraków, pracy socjalnej na ulicy w formule streetworkingu w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
(składanie ofert na 19.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu Ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014r., na terenie Dzielnicy XVIII Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 12.12.2012)

 

Konkurs na powierzenie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu Ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014r., na terenie Dzielnicy XVIII Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 21.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu Ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014r., w lokalu w Dzielnicy XVIII stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 12.12.2012)

 

Konkurs na powierzenie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu Ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014r., w lokalu w Dzielnicy XVIII stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 21.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na powierzenie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu Ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014r., na terenie Dzielnicy XIII Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 12.12.2012)

 

Konkurs na powierzenie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu Ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014r., na terenie Dzielnicy XIII Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 21.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2013r. do 31.12.2017r. placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej na terenie Dz. XVIII, dla 28 wychowanków w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 10.12.2012)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2013r. do 31.12.2017r. placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej na terenie Dz. XVIII, dla 28 wychowanków w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 20.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2013r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego dla 4 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.
(składanie ofert na 10.12.2012)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2013r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego dla 4 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.
(składanie ofert na 20.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. schroniska dla 50 kobiet i kobiet z dziećmi powyżej 7 roku życia, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę.
(składanie ofert na 7.12.2012)

 

Konkurs na wsparcie zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. schroniska dla 50 kobiet i kobiet z dziećmi powyżej 7 roku życia, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę.
(składanie ofert na 20.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. noclegowni dla 100 mężczyzn i schroniska dla 100 mężczyzn, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę.
(składanie ofert na 7.12.2012)

 

Konkurs na wsparcie zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. noclegowni dla 100 mężczyzn i schroniska dla 100 mężczyzn, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę.
(składanie ofert na 19.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadania z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu noclegu dla bezdomnych mężczyzn w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 7.12.2012)

 

Konkurs na wsparcie zadania z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu noclegu dla bezdomnych mężczyzn w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 19.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na zapewnieniu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. 45 miejsc w schronisku dla kobiet w ciąży i kobiet z dziećmi do 7 roku życia, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 7.12.2012)

 

Konkurs na wsparcie zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na zapewnieniu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. 45 miejsc w schronisku dla kobiet w ciąży i kobiet z dziećmi do 7 roku życia, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 19.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu, na terenie Dzielnicy I i II Gminy Miejskiej Kraków, pracy socjalnej na ulicy, w formule streetworkingu, w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
(składanie ofert na 10.12.2012)

 

Konkurs na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu, na terenie Dzielnicy I i II Gminy Miejskiej Kraków, pracy socjalnej na ulicy, w formule streetworkingu, w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
(składanie ofert na 19.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadania z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 7.12.2012)

 

Konkurs na wsparcie zadania z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 18.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadania, w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. schroniska zapewniającego 12 miejsc dla osób bezdomnych – starszych i niepełnosprawnych, na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 7.12.2012)

 

Konkurs na wsparcie zadania, w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. schroniska zapewniającego 12 miejsc dla osób bezdomnych – starszych i niepełnosprawnych, na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 18.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadania z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych kobiet w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 7.12.2012)

 

Konkurs nawsparcie zadania z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych kobiet w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 18.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadania z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu schronienia i wyżywienia dla bezdomnych osób, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 7.12.2012)

 

Konkurs na wsparcie zadania z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu schronienia i wyżywienia dla bezdomnych osób, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., w lokalu podmiotu.
(składanie ofert na 18.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 7.12.2012)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 18.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie zadania, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
(składanie ofert na 30.11.2012)

 

[Zmiana warunków] Konkurs na powierzenie zadania, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
(składanie ofert na 13.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na powierzenie zadania, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
(składanie ofert na 30.11.2012)

 

Konkurs na powierzenie zadania, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 
(składanie ofert na 13.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu od 1.01.2013r. do 31.12.2017r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków w lokalu Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 30.11.2012)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu od 1.01.2013r. do 31.12.2017r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków w lokalu Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 12.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. . usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy dla 4 osób wymagających wsparcia z powodu wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 28.11.2012)

 

Konkurs na powierzenie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy dla 4 osób wymagających wsparcia z powodu wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 11.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2013 r. do 31.12.2017 r. w Dzielnicy I ośrodka wsparcia przeznaczonego dla 20 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 28.11.2012)

 

Konkurs na powierzenie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2013 r. do 31.12.2017 r. w Dzielnicy I ośrodka wsparcia przeznaczonego dla 20 osób starszych zamieszkałych na ternie Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 11.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w Konkursie na powierzenie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2014 r. środowiskowych domów samopomocy przeznaczonych łącznie dla 87 osób z zaburzeniami psychicznymi, w lokalach podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 28.11.2012) 

 

Konkurs na powierzenie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2014 r. środowiskowych domów samopomocy przeznaczonych łącznie dla 87 osób z zaburzeniami psychicznymi, w lokalach podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert na 11.12.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2013 r. do 31.12.2017 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 40 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, w lokalu na os. Hutniczym 5 w Krakowie.
(składanie ofert na 20.11.2012)

 

Konkurs na powierzenie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2013 r. do 31.12.2017 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 40 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, w lokalu na os. Hutniczym 5 w Krakowie.
(składanie ofert do 30.11.2012)

 

Konkurs ofert na wsparcie zadań z pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegających na: udzieleniu pomocy rzeczowej dla osób indywidualnych w formie paczek żywnościowych oraz na zorganizowaniu spotkań o charakterze integracyjnym dla emerytów i rencistów w ramach zadań priorytetowych Dzielnic pomocniczych Miasta Krakowa w 2012 roku.
(składanie ofert do 19.11.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadań z pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegających na: udzieleniu pomocy rzeczowej dla osób indywidualnych w formie paczek żywnościowych oraz na zorganizowaniu spotkań o charakterze integracyjnym dla emerytów i rencistów w ramach zadań priorytetowych Dzielnic pomocniczych Miasta Krakowa w 2012 roku.
(składanie ofert do 9.11.2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadania polegającego na prowadzeniu działalności charytatywnej poprzez zapewnienie noclegu dla bezdomnych mężczyzn w terminie od 5 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu”
(Składanie ofert do 19 października 2012)

 

Konkurs ofert na wsparcie zadania polegającego na prowadzeniu działalności charytatywnej poprzez zapewnienie noclegu dla bezdomnych mężczyzn w terminie od 5 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu”
(Składanie ofert do 29 października 2012)

 

Otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu stworzenia partnerstwa realizacji projektu systemowego „Pora na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od stycznia 2013 r. do czerwca 2015 r.
(Składanie ofert do 26 października 2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wsparcie zadania, w zakresie pomocy społecznej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu w okresie od 15 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. schroniska zapewniającego 12 miejsc dla osób bezdomnych – starszych i niepełnosprawnych, na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 27 sierpnia 2012)

 

Konkurs na wsparcie zadania, w zakresie pomocy społecznej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu w okresie od 15 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. schroniska zapewniającego 12 miejsc dla osób bezdomnych – starszych i niepełnosprawnych, na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 7 września 2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu, na terenie Dzielnicy I i II Gminy Miejskiej Kraków, pracy socjalnej na ulicy, w formule streetworkingu, w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją w okresie od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
(Składanie ofert do 27 sierpnia 2012)

 

Konkurs na powierzenie wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu, na terenie Dzielnicy I i II Gminy Miejskiej Kraków, pracy socjalnej na ulicy, w formule streetworkingu, w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją w okresie od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
(Składanie ofert do 11 września 2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu od 01.09.2012r. do 31.12.2012r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dz. XVIII, dla 30 wychowanków w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 17 sierpnia 2012)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu od 01.09.2012r. do 31.12.2012r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, na terenie Dz. XVIII, dla 30 wychowanków w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 29 sierpnia 2012)

 

Nabór na członków na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadania polegającego na prowadzeniu działalności charytatywnej poprzez zapewnienie noclegu dla bezdomnych mężczyzn w terminie od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu”
(Składanie ofert do 10 sierpnia 2012)

 

Konkurs na wsparcie zadania polegającego na prowadzeniu działalności charytatywnej poprzez zapewnienie noclegu dla bezdomnych mężczyzn w terminie od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu”
(Składanie ofert do 21 sierpnia 2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie zadania polegającego na prowadzeniu działalności charytatywnej poprzez zapewnienie noclegu dla bezdomnych mężczyzn w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu"
(Składanie ofert do 11 lipca 2012)

 

Konkurs na wsparcie zadania polegającego na prowadzeniu działalności charytatywnej poprzez zapewnienie noclegu dla bezdomnych mężczyzn w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu"
(Składanie ofert do 24 lipca 2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn w terminie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2015 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu"
(Składanie ofert do 7 czerwca 2012)

 

Konkurs na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn w terminie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2015 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu"
(Składanie ofert do 14 czerwca 2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „Zapewnienie możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, w terminie od 1 lipca 2012 r. do 31 marca 2013 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu"
(Składanie ofert do 7 czerwca 2012)

 

Konkurs na na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „Zapewnienie możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, w terminie od 1 lipca 2012 r. do 31 marca 2013 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu"
(Składanie ofert do 14 czerwca 2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 czerwca 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(Składanie ofert do 18 maja 2012)

 

Konkurs na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.
W ramach konkursu mogą być składane wnioski dotyczące zadania polegającego na „prowadzeniu grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych" w okresie od dnia 1.06.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków

(Składanie ofert do 25 maja 2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 1.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 6 kwietnia 2012)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 1.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie oferto do 19 kwietnia 2012)

 

Nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu stworzenia partnerstwa do realizacji usług terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęć podnoszących kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym, prowadzonych w czterech ośrodkach terapii i poradnictwa w okresie od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r. dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt systemowy „Pora na aktywność".
(Składanie ofert do 26 marca 2012)

 

nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego polegającego na uruchomieniu od dnia 28.03.2012r. oraz prowadzeniu od 01.04.2012r. do 31.12.2016r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 14 marca 2012)

 

Konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego polegającego na uruchomieniu od dnia 28.03.2012r. oraz prowadzeniu od 01.04.2012r. do 31.12.2016r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 22 marca 2012)

 

Nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt systemowy „Pora na aktywność"
(Składanie ofert do 30 stycznia 2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu od 01.02.2012r. do 31.12.2016r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 12 stycznia 2012)

 

Konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu od 01.02.2012r. do 31.12.2016r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 24 stycznia 2012)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na powierzeniu prowadzenia ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.
(Składanie ofert do 6 stycznia 2012)

 

Konnkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na powierzeniu prowadzenia ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2015r r.
(Składanie ofert do 18 stycznia 2012)

 

Nabór na partnerów spośród organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), które zgodnie ze statutem zajmują się problematyką pomocy społecznej i wykluczenia społecznego lub prowadzą Centrum Integracji Społecznej, w związku z konkursem na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
(Składanie ofert do 28 grudnia 2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania polegającego na wsparciu działalności charytatywnej obejmującej prowadzenie kuchni w zasobach lokalowych Oferenta w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
(Składanie ofert do 12 grudnia 2011)


Konkurs na realizację zadania polegającego na wsparciu działalności charytatywnej obejmującej prowadzenie kuchni w zasobach lokalowych Oferenta w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 23 grudnia 2011)


Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania polegającego na wsparciu działalności charytatywnej obejmującej świadczenie pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
(Składanie ofert do 12 grudnia 2011)

 

Konkurs na realizację zadania polegającego na wsparciu działalności charytatywnej obejmującej świadczenie pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu Podmiotu
(Składanie ofert do 23 grudnia 2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku dwóch mieszkań chronionych dla 11 bezdomnych mężczyzn, posiadających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 15 grudnia 2011)

 

Konkurs na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku dwóch mieszkań chronionych dla 11 bezdomnych mężczyzn, posiadających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 23 grudnia 2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r. mieszkania chronionego dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 5 grudnia 2011)

 

Konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r. mieszkania chronionego dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 21 grudnia 2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r. trzech mieszkań chronionych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonych łącznie dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, w lokalach podmiotu(-ów)
(Składanie ofert do 5 grudnia 2011)

 

Konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r. trzech mieszkań chronionych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonych łącznie dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, w lokalach podmiotu(-ów)
(Składanie ofert do 21 grudnia 2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r. środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla 19 osób z chorobą Alzheimera, w lokalu podmiotu zlokalizowanym na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 5 grudnia 2011)

 

Konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r. środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla 19 osób z chorobą Alzheimera, w lokalu podmiotu zlokalizowanym na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 20 grudnia 2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia od 01.01.2012 r. do 31.12.2016 r. Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia przeznaczonego dla 67 osób w podeszłym wieku, w lokalu przy ul. Sołtysowskiej 13 d w Krakowie
(Składanie ofert do 12 grudnia 2011)

 

Konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia od 01.01.2012 r. do 31.12.2016 r. Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia przeznaczonego dla 67 osób w podeszłym wieku, w lokalu przy ul. Sołtysowskiej 13 d w Krakowie
(Składanie ofert do 20 grudnia 2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r. środowiskowych domów samopomocy przeznaczonych łącznie dla 176 osób z zaburzeniami psychicznymi, w lokalach podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 5 grudnia 2011)

 

Konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2014 r. środowiskowych domów samopomocy przeznaczonych łącznie dla 176 osób z zaburzeniami psychicznymi, w lokalach podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 20 grudnia 2011)

 

Nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych, w związku z konkursem na projekty innowacyjne testujące, w ramach tematu „Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym", Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I, Zatrudnienie i Integracja Społeczna
(Składanie ofert do 30 listopada 2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wspieranie zadania mającego na celu reintegrację społeczną osób, polegającego na zorganizowaniu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2011 roku
(Składanie ofert do 10 listopada 2011)

 

Konkurs na wspieranie zadania mającego na celu reintegrację społeczną osób, polegającego na zorganizowaniu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2011 roku
(Składanie ofert do 17 listopada 2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wspieranie zadań z zakresu działalności charytatywnej polegających na udzielaniu pomocy rzeczowej dla osób indywidualnych w formie paczek żywnościowych oraz wspieranie zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz integracji emerytów i rencistów w ramach zadań priorytetowych Dzielnic pomocniczych Miasta Krakowa w 2011 roku
(Składanie ofert do 10 października 2011)

 

Konkurs na wspieranie zadań z zakresu działalności charytatywnej polegających na udzielaniu pomocy rzeczowej dla osób indywidualnych w formie paczek żywnościowych oraz wspieranie zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz integracji emerytów i rencistów w ramach zadań priorytetowych Dzielnic pomocniczych Miasta Krakowa w 2011 roku
(Składanie ofert do 11 października 2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia od 01.08.2011r. do 31.12.2011r. specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 25 wychowanków na terenie Dz. XVIII Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 15 lipca 2011)

 

Konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia od 01.08.2011r. do 31.12.2011r. specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 25 wychowanków na terenie Dz. XVIII Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 28 lipca 2011)

 

Nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, w związku z konkursem na realizację pilotażowego programu rewitalizacji społecznej realizowanego w partnerstwach lokalnych, w ramach projektu „Rewitalizacja społeczna", Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I, Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
(Składanie ofert do 8 lipca 2011)

 

Nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, w związku z konkursem na realizację pilotażowego programu rewitalizacji społecznej realizowanego w partnerstwach lokalnych, w ramach projektu „Rewitalizacja społeczna", Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I, Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
(Składanie ofert do 6 lipca 2011)

 

Nabór na partnerów spoza sektora finansowego, w związku z konkursem na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, w ramach projektu „Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usług Pomocy i Integracji Społecznej". Zadanie 4 - „Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB)"
(Składanie ofert do 27 czerwca 2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie w zakresie wsparcia działalności charytatywnej polegającej na zapewnieniu schronienia dla bezdomnych mężczyzn i możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych w okresie od 01.07.2011 roku do 30.06.2012 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 10.06.2011)

 

Konkurs na wspieranie działalności charytatywnej polegającej na zapewnieniu schronienia dla bezdomnych mężczyzn i możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych, w okresie od 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2012r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.
(Składanie ofert do 15.06.2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na wspieraniu prowadzenia poradnictwa prawnego z zakresu ochrony praw lokatorów dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r., w lokalu Podmiotu na terenie dzielnic I , II lub III
(Składanie ofert do 31.05.2011)

 

Konkurs na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na wspieraniu prowadzenia poradnictwa prawnego z zakresu ochrony praw lokatorów dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r., w lokalu Podmiotu na terenie dzielnic I , II lub III
(Składanie ofert do 10.06.2011)

 

Konkurs na zadanie w zakresie wspieraniu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu poradnictwa prawnego z zakresu ochrony praw lokatorów dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 16 maja 2011r. do 31 grudnia 2011r., w lokalu Podmiotu na terenie dzielnic I , II lub III
(Składanie ofert do 10.05.2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu poradnictwa prawnego z zakresu ochrony praw lokatorów dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 16 maja 2011r. do 31 grudnia 2011r., w lokalu Podmiotu na terenie dzielnic I , II lub III
(Składanie ofert do 26.04.2011)


Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do 21 roku życia, w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. dla 150 wychowanków, a w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. dla 175 wychowanków na terenie Dzielnicy XI Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.

(Składanie ofert do 18.03.2011)


Konkurs na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do 21 roku życia, w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. dla 150 wychowanków, a w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. dla 175 wychowanków na terenie Dzielnicy XI Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu

(Składanie ofert do 28.03.2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu w lokalu podmiotu specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 30 dzieci na terenie Dzielnicy XIII Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od dnia 15 lutego 2011 do 31 grudnia 2013 roku w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 25.01.2011)

 

Konkurs na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 30 dzieci na terenie Dzielnicy XIII Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od dnia 15 lutego 2011 do 31 grudnia 2013 roku, w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 4.02.2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu w okresie od dnia 15.02.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 21.01.2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu w okresie od dnia 15.02.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 21.01.2011)

 

Konkurs na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu w okresie od dnia 15.02.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 4.02.2011)

 

Konkurs na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu w okresie od dnia 15.02.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 4.02.2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 30.12.2010)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 11.01.2011)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu Ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.
(Składanie ofert do 17.12.2010)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu trzech opiekuńczych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy VIII, XVII i XVIII Gminy Miejskiej Kraków dla 90 dzieci łącznie, w okresie od dnia 3 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku w lokalach podmiotów
(Składanie ofert do 14.12.2010)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu mieszkania chronionego dla 6 usamodzielniających się, pełnoletnich wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. w lokalu znajdującym się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 17.12.2010)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu w lokalu podmiotu specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 30 dzieci na terenie Dzielnicy XIII Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od dnia 3 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku w lokalu podmiotu
(Składanie ofert do 14.12.2010)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzenie, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. w lokalu znajdującym się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, Interwencyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej dla nie mniej niż 14 dziewcząt od 11 roku życia
(Składanie ofert do 14.12.2010)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 17.12.2010)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 17.12.2010)

 

Zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu mieszkania chronionego dla 6 usamodzielniających się, pełnoletnich wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r. w lokalu znajdującym się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków

 

Zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu trzech opiekuńczych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy VIII, XVII i XVIII Gminy Miejskiej Kraków dla 90 dzieci łącznie, w okresie od dnia 3 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku, w lokalach podmiotów.

 

Zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 30 dzieci na terenie Dzielnicy XIII Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od dnia 3 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku, w lokalu podmiotu.

 

Zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013 r., interwencyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej dla nie mniej niż 14 dziewcząt od 11 roku życia, w lokalu znajdującym się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków

 

Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków.

 

Zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków.

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 30.11.2010)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.
(Składanie ofert do 30.11.2010)

 

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków
(Składanie ofert do 30.11.2010)

 

Konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert do 13.12.2010)

 

Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków
(składanie ofert do 13.12.2010)

 

Konkurs na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.
(składanie ofert do 13.12.2010)

 

Konkurs na wsparcie zadań z zakresu działalności charytatywnej polegających na udzielaniu pomocy rzeczowej dla osób indywidualnych w formie paczek żywnościowych oraz wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na integracji środowiska lokalnego w ramach zadań priorytetowych Dzielnic pomocniczych Miasta Krakowa w okresie od 15 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
(składanie ofert do 4.11.2010)

 

Konkurs na prowadzenie, w okresie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 21 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, z możliwością rozszerzenia opieki dla kolejnych 4 osób.
(składanie ofert do 26.02.2010)

 

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.
(składanie ofert do 20.01.2010)

 

Konkurs na prowadzenia środowiskowego domu samopomocy zlokalizowanego na terenie Dzielnicy I Miasta Krakowa, przeznaczonego dla 47 osób z zaburzeniami psychicznymi - zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
(składanie ofert do 30.12.2009)

 

Konkurs na realizowanie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, zadań przewidzianych przepisami dla ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
(składanie ofert do 28.12.2009)

 

Konkurs na wsparcie działalności charytatywnej polegającej na zapewnieniu całodobowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn, w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2012r.
(składanie ofert do 21.12.2009)


Konkurs na wsparcie działalności charytatywnej polegającej na zapewnieniu schronienia oraz wyżywienia dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi oraz prowadzeniu działań na rzecz mieszkanek w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.
(składanie ofert do 21.12.2009)

 

Konkurs na wsparcie działalności charytatywnej polegającej na umożliwieniu noclegu czynnym narkomanom pozbawionym schronienia oraz prowadzeniu działań na ich rzecz w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2012r.
(składanie ofert do 21.12.2009)


Konkurs na wsparcie działalności charytatywnej polegającej na zapewnieniu schronienia i możliwości zabiegów higienicznych dla bezdomnych mężczyzn oraz prowadzeniu działań na rzecz mieszkańców w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2012r.
(składanie ofert do 21.12.2009)

 

Konkurs na wsparcie działalności charytatywnej polegającej na zapewnieniu schronienia dla bezdomnych mężczyzn, w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2012r.
(składanie ofert do 21.12.2009)


Konkurs na wsparcie działalności charytatywnej polegającej na zapewnieniu w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) możliwości noclegu dla bezdomnych mężczyzn, w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2012r.
(składanie ofert do 21.12.2009)

 

Konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia w okresie od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2011 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków.
(składanie ofert do 21.12.2009)

 

Konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia w okresie od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2014 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków.
(składanie ofert do 21.12.2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.
(składanie ofert do 18.12.2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie wsparcia działalności charytatywnej polegającej na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne
(składanie ofert do 14 grudnia 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie wsparcia działalności charytatywnej polegającej na dystrybucji żywności pozyskanej w ramach programu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej (PEAD)
(składanie ofert do 14 grudnia 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie wsparcia działalności charytatywnej polegającej na prowadzeniu kuchni
(składanie ofert do 14 grudnia 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania
(składanie ofert do 11 grudnia 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla 17 osób z chorobą Alzheimera
(składanie ofert do 14 grudnia 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia dwóch środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(składanie ofert do 14 grudnia 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia na terenie Dzielnicy XII Gminy Miejskiej Kraków opiekuńczej placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego dla 30 dzieci
(składanie ofert do 25 września 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
(składanie ofert do 18 września 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy
(składanie ofert do 27 sierpnia 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie uruchomienia i prowadzenia w lokalu znajdującym się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, rodzinnej placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 6 dzieci
(składanie ofert do 25 czerwca 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie dofinansowania Centrum Integracji Społecznej dla 40 mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków
(składanie ofert do 22 czerwca 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie dofinansowania Domu Matki i Dziecka - schroniska dla kobiet w ciąży i kobiet z dziećmi do 7 roku życia, pozbawionych schronienia, poprzez zapewnienie 45 miejsc w Domu dla kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(składanie ofert do 19 czerwca 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia noclegowni i schroniska zapewniającego 200 miejsc dla mężczyzn pozbawionych schronienia, na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(składanie ofert do 15 czerwca 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia Ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków we własnym lokalu
(składanie ofert do 08 czerwca 2009)

 

Konkurs na zadanie w zaresie prowadzenia domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 45 osób somatycznie chorych
(składanie ofert do 29 maja 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.
(składanie ofert do 28 maja 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia ośrodka wsparcia dla 70 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(składanie ofert do 27 kwietnia 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie uruchomienia i prowadzenia w lokalu znajdującym się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, rodzinnej placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 6 dzieci
(składanie ofert do 15 kwietnia 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 45 osób somatycznie chorych
(składanie ofert do 27 marca 2009)

 

(UCHYLONY) Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia mieszkania chronionego dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

(składanie ofert do 27 marca 2009)

 

Koznkurs na zadanie w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla 22 osób z chorobą Alzheimera zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

(składanie ofert do 27 marca 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie świadczenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków, całodobowych usług opiekuńczych bytowych w rodzinnym domu pomocy dla 8 osób w podeszłym wieku
(składanie ofert do 27 lutego 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia, w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., ośrodka wsparcia w Dzielnicy VIII przeznaczonego dla osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(składanie ofert do 27 lutego 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia, w okresie od dnia 1 marca 2009r. do dnia 31 grudnia 2013r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 50 osób somatycznie chorych
(składanie ofert do 27 lutego 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia Ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków we własnym lokalu
(składanie ofert do 27 lutego 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia specjalistycznej/specjalistycznych placówki/placówek opiekuńczo wychowawczej/wychowawczych wsparcia dziennego dla 925 dzieci
(składanie ofert do 20 lutego 2009)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia dwóch socjalizacyjnych placówek piekuńczo-wychowawczych - grup usamodzielniających, przeznaczonych łącznie dla 24 dzieci
(składanie ofert do 20 lutego 2009)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenie czterech rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla 30 dzieci
(składanie ofert do 20 lutego 2009)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenie dwóch socjalizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych - grup usamodzielniających, przeznaczonych łącznie dla 22 dzieci
(składanie ofert do 20 lutego 2009)

 

Konkurs na zadanie w zakresie realizowania na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, zadań przewidzianych przepisami dla ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
(składanie ofert do 29 grudnia 2008)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia Ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu położonym na Os. Krakowiaków 2 na obszarze dzielnic XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
(składanie ofert do 29 grudnia 2008)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. mieszkania chronionego dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(składanie ofert do 29 grudnia 2008)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia dwóch środowiskowych domów samopomocy, w tym jednego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy I Miasta Krakowa przeznaczonego dla 23 osób z chorobą psychiczną i drugiego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy V Miasta Krakowa przeznaczonego dla 14 osób z niepełnosprawnością intelektualną
(składanie ofert do 29 grudnia 2008)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia na terenie Dzielnic I, III, IV, XI oraz XV, w lokalu podmiotu, specjalistycznej/specjalistycznych placówki/placówek opiekuńczo-wychowawczej/wychowawczych wsparcia dziennego dla 242 dzieci
(składanie ofert do 29 grudnia 2008)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia na terenie Dzielnic I, III, V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XVI i XVII, opiekuńczej/opiekuńczych placówki/placówek opiekuńczo wychowawczej/wychowawczych wsparcia dziennego dla 605 dzieci
(składanie ofert do 29 grudnia 2008)

 

Konkurs na zadanie w zakresie pomocy społecznej polegające na świadczeniu na terenie Dzielnicy I i II Gminy Miejskiej Kraków, pracy socjalnej „na ulicy” w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją
(składanie ofert do 29 grudnia 2008)

 

Konkurs na zadanie w zakresie uruchomienia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej
(składanie ofert do 19 grudnia 2008)

 

Konkurs na zadanie w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu noclegowni i schroniska zapewniającego 200 miejsc dla mężczyzn pozbawionych schronienia, na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(składanie ofert do 9 grudnia 2008)

 

Konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego uruchomienia i prowadzenia,
w okresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., ośrodka wsparcia w Dzielnicy I przeznaczonego dla osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 25.11.2008)

 

Konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia
w okresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. mieszkania chronionego dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 25.11.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 30 dzieci

(składanie ofert do 17.11.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie zorganizowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2008 – 2010, projektu socjalnego, mającego na celu reintegrację społeczną osób bezdomnych i samotnych poprzez uczestnictwo w Wigilii Świąt Bożego Narodzenia w dniu 24 grudnia

(składanie ofert do 21.11.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

(składanie ofert do 21.11.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera

(składanie ofert do 25.11.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie uruchomienia i prowadzenia dwóch mieszkań chronionych dla 11 bezdomnych mężczyzn, którzy posiadają ostanie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(składanie ofert do 14.11.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia schroniska zapewniającego 53 miejsca dla kobiet i kobiet z dziećmi od 7 roku życia
(składanie ofert do 14.11.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie uruchomienia i prowadzenia na terenie Dzielnicy XVIII specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 175 dzieci i młodzieży

(składanie ofert do 13.10.2008)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia na terenie Dzielnicy IV oraz XIII w lokalu podmiotu opiekuńczej placówki wychowawczej dla 70 dzieci

(składanie ofert do 19.09.2008)


 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia na terenie Dzielnicy IX oraz XIV w lokalu podmiotu opiekuńczej placówki wychowawczej dla 55 dzieci

(składanie ofert do 19.09.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia opiekuńczej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 25 dzieci
(składanie ofert do 10.09.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

(składanie ofert do 9.09.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia na terenie Dzielnicy XVII, w lokalu podmiotu opiekuńczej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 30 dzieci

(składanie ofert do 28.08.2008)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia na terenie Dzielnicy VIII, w lokalu podmiotu placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 35 dzieci

(składanie ofert do 25.08.2008)

 

Konkurs na zadanie w zakresie świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnym domu pomocy dla 4 osób w podeszłym wieku

(składanie ofert do 24.06.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia w lokalu znajdującym się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków interwencyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej dla nie mniej niż 14 dziewcząt od 11 roku życia

(składanie ofert 20.05.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

(składanie ofert 31.03.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

(składanie ofert 31.03.2008)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej w Krakowie przeznaczonego dla 25 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

(składanie ofert 28.01.2008)

 

Konkurs na zadanie w zakresie uruchomienia i prowadzenia rodzinnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 8 dzieci

(składanie ofert 28.01.2008)

 

Konkurs na zadanie w zakresie świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnym domu pomocy

(składanie ofert 06.12.2007)


Konkurs na zadanie w zakresie uruchomienia i prowadzenia Ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków we własnym lokalu położonym na obszarze dzielnic VIII, IX, X, XI, XII.

(składanie ofert 30.11.2007)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia na terenie Dzielnicy XVII Gminy Miejskiej Kraków specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 30 dzieci

(składanie ofert do 29.11.2007)

 

Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia na terenie Dzielnicy XIII Gminy Miejskiej Kraków specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 30 dzieci

(składanie ofert do 29.11.2007)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera

(składanie ofert do 29.10.2007)

 

Konkurs na uruchomienie i prowadzenia mieszkania chronionego dla 4 usamodzielniających się, pełnoletnich wychowanek całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych (kobiet)

(składanie ofert do 08.10.2007)

 

 

Konkurs na prowadzenie sześciu specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla 925 dzieci

(składanie ofert do 28.09.2007)


Konkurs na zadanie w zakresie uruchomienia i prowadzenia mieszkania chronionego dla 8 osób bezdomnych

(składanie ofert do 24.09.2007)


Konkurs na zadanie w zakresie uruchomienia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej

(składanie ofert do 10.09.2007)


Konkurs na zadanie w zakresie uruchomienia i prowadzenia, w lokalu podmiotu, mieszkania chronionego dla 4 usamodzielniających się, pełnoletnich wychowanek całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych (kobiet)

(składanie ofert do 30.08.2007)


Konkurs na zadanie w zakresie prowadzenia mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

(składanie ofert do 28.08.2007)


Konkurs na zadanie w zakresie uruchomienia i prowadzenia w lokalu znajdującym się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego.

(składanie ofert do 13.08.2007)

 

Zmiana warunków otwartego konkursu ofert - Konkurs na zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania.

 

Zmiana terminu składania ofert - Konkurs na zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania.

(nowy termin składania ofert do 06.08.2007)

Konkurs na zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania.

(składanie ofert do 03.08.2007)


Konkurs na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z chorobą psychiczną.
(składanie ofert do 27.04.2007)

 

Konkurs na uruchomienie i prowadzenie rodzinnej placówki opieuńczo-wychowawczej.
(składanie ofert do 26.04.2007)

 

Konkurs na zadanie w zakresie pomocy społecznej dotyczące prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób somatycznie chorych.
(składanie ofert do 27.12.2006)

 

Konkurs na prowadzenie sześciu specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla 900 dzieci.
(składanie ofert do 22.01.2007)

Konkurs na zadanie w zakresie pomocy społecznej dotyczące prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób somatycznie chorych.
(składanie ofert do 11.12.2006)

Konkurs na zadanie w zakresie pomocy społecznej obejmujące świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
(składanie ofert do 08.12.2006)

Konkurs na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy
(składanie ofert do 08.12.2006)

Konkurs na zadanie w zakresie pomocy społecznej obejmujące świadczenie usług opiekuńczych

(składanie ofert do 07.12.2006)

Konkurs na prowadzenie dwóch opiekuńczych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.
(składanie ofert do 06.12.2006)

Konkurs na prowadzenie dwóch specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
(składanie ofert do 05.12.2006)

Konkurs na prowadzenie opiekuńczej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego.
(składanie ofert do 05.12.2006)

Konkurs na zorganizowanie i prowadzenie placówki socjalizacyjnej - grupy usamodzielnijącej
(składanie ofert do 01.12.2006)

Konkurs na zorganizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego

(składanie ofert do 01.12.2006)

Konkurs na prowadzenie pracy socjalnej na ulicy
(składanie ofert do 30.11.2006)

Konkurs na uruchomienie i prowadzenie ośrodka wsparcia
(składanie ofert do 28.11.2006)

Konkurs na prowadzennie domu pomocy społecznej
(składanie ofert do 09.11.2006)

Wczesniejsze konkursy