Wykaz rejestrów wydziału: ML

L.p.
1
Symbol rejestru
7140
Nazwa
Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy – w ramach pomocy mieszkaniowej
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Pomocy Mieszkaniowej
Wydział Mieszkalnictwa ul. Wielopole 17a

KATARZYNA LEŚNIAK  
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 115

telefon: 12 616 8249

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j.  Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. poz. 2105 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.),

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
7142
Nazwa
Zapewnianie lokali mieszkalnych socjalnych - realizacja wyroków eksmisyjnych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Postępowań Eksmisyjnych,
Wielopole 17a, 31-072 Kraków

ANNA PRZYSIĘŻNIAK
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 408-409

telefon: 12 616 8411

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm. )

 

Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. poz. 2105 z późn. zm.)

 

Uchwała NR LXXIX/1932/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę