Wykaz rejestrów wydziału: ML

L.p.
1
Symbol rejestru
7113
Nazwa
Analizowanie cen najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny,
Wydział Mieszkalnictwa UMK, Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

RYSZARD PAŻUCHA
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 214
email: Ryszard.Pazucha@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8247

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.),

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873),

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
7132
Nazwa
Kontrolowanie prawidłowości sprawowania zarządu nieruchomościami
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Współwłasności, Nieruchomości Gminnych i Skarbu Państwa
Wydział Mieszkalnictwa UMK, Wielopole 17a, 31-072 Kraków

  

MACIEJ SERAFIN
Wielopole 17a, 31-072 Kraków 
pokój nr 3
email: Maciej.Serafin@um.krakow.pl

 

telefon: 12 616 8231

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z póżn. zm.)

 

art. 195-221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Ochrona informacji stanowiących tajemnicę skarbową zawartych w dokumentacji rachunkowej nieruchomości na podstawie przepisów art. 293 i art. 294 §1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji Podatkowej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
7147
Nazwa
Podnajem lokali mieszkalnych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Regulacji Stanów Prawnych,
Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17A, ,

KATARZYNA PAZDAN
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 202
email: Katarzyna.Pazdan@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8250

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 28 marca 2017 r. poz. 2105 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
7143
Nazwa
Postępowanie o opróżnienie lokalu mieszkalnego - występowanie przed sądami
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Postępowań Eksmisyjnych
Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków

ANNA RUDEK
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 408-409
email: Anna.Rudek@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8411

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
7111
Nazwa
Pozyskiwanie budynków i lokali na cele komunalne
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Inwestycji i Remontów,
Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a,

DOROTA JANKOWSKA - MATUS
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pok. nr 314
email: Dorota.Jankowska-Matus@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8260

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Zarządzenie nr 984/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.)

 

Uchwała nr LXXIX/1932/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Udostępnieniu nie podlegają dokumenty, do których ograniczono dostęp w oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
7112
Nazwa
Pozyskiwanie wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, domów dla bezdomnych, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niebędących lokalami socjalnymi.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Inwestycji i Remontów,

Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a,

 

DOROTA JANKOWSKA - MATUS

Wielopole 17a, 31-072 Kraków

pok. nr 314

email: Dorota.Jankowska-Matus@um.krakow.pl

telefon: 12 616 8260

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1392)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 259)

 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

 

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
6822
Nazwa
Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy - współpraca z właściwym wydziałem UMK
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Współwłasności, Nieruchomości Gminnych i Skarbu Państwa
Wielopole 17a, 31-072 Kraków

MACIEJ SERAFIN
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 3
mailto:  Maciej.Serafin@um.krakow.pl


telefon: 12 616 8231

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1160 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
7141
Nazwa
Przyznawanie lokali mieszkalnych zamiennych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Regulacji Stanów Prawnych,
Wielopole 17a, 31-072 Kraków

KATARZYNA PAZDAN
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 202
email: Katarzyna.Pazdan@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8250

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)

 

Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 28 marca 2017 r. poz. 2105 z późn. zm.)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
7141
Nazwa
Przyznawanie lokali mieszkalnych zamiennych - wykwaterowania z lokali usytuowanych w budynkach wykorzystywanych na cele niemieszkalne oraz w budynkach uznanych za zasób socjalny
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Pomocy Mieszkaniowej,
Wydział Mieszkalnictwa ul. Wielopole 17 a

BOŻENA JAGIEŁO
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 113
email: Bożena.Jagieło@um.krakow.pl


telefon: 12 616 8249

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. poz. 2105 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
7013
Nazwa
Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Inwestycji i Remontów,
Wielopole 17a, 31-072 Kraków

DOROTA JANKOWSKA-MATUS
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pok. nr 314
email: Dorota.Jankowska-Matus@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8260

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm. )

 

Uchwała NR LXXIX/1932/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023

Uwagi
pokaż pokaż

Udostępnieniu nie podlegają dokumenty, do których ograniczono dostęp w oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.).

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
7120
Nazwa
Samodzielność lokali mieszkalnych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Regulacji Stanów Prawnych,
Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a

KATARZYNA PAZDAN
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 202
email: Katarzyna.Pazdan@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8250

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. poz. 2105 z późn. zm.)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
7123
Nazwa
Ustalanie tytułów prawnych do lokali
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Regulacji Stanów Prawnych,
Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17A

KATARZYNA PAZDAN
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 202
email: Katarzyna.Pazdan@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8250

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. poz. 2105 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
13
Symbol rejestru
7123
Nazwa
Ustalanie tytułów prawnych do lokali - przedłużenia umów najmu lokali socjalnych oraz lokali położonych w placówkach oświatowych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Pomocy Mieszkaniowej
Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

BOŻENA JAGIEŁO
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 113
email:  Bozena.Jagielo@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8249

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. poz. 2105 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.  z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
14
Symbol rejestru
7140
Nazwa
Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy – w ramach pomocy mieszkaniowej
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Pomocy Mieszkaniowej
Wydział Mieszkalnictwa ul. Wielopole 17a

BOŻENA JAGIEŁO 
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 113
email: Bozena.Jagielo@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8249

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j.  Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. poz. 2105 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
15
Symbol rejestru
7114
Nazwa
Ustalanie zasad najmu lokali oraz wysokości opłat za najem lokali
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny,
Wielopole 17a, 31-072 Kraków

RYSZARD PAŻUCHA
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 214
email: Ryszard.Pazucha@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8247

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Zarządzenie nr 2515/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości czynszu opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego, z późn. zm.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
16
Symbol rejestru
7021
Nazwa
Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Inwestycji i Remontów,
Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17A, 

DOROTA JANKOWSKA-MATUS
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pok. nr 314`
email: Dorota.Jankowska-Matus@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8260

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016  poz. 446 z późn.zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Udostępnieniu nie podlegają dokumenty, do których ograniczono dostęp w oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
17
Symbol rejestru
7110
Nazwa
Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny,
Wydział Mieszkalnictwa UMK, Wielopole 17a, 31-072 Kraków 

 

RYSZARD PAŻUCHA
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 214
email: Ryszard.Pazucha@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8247

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
18
Symbol rejestru
7130
Nazwa
Wspólnoty mieszkaniowe
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Wspólnot Mieszkaniowych

ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

EDYTA WÓJCIK

31-072 Kraków, Wielopole 17 a,

pokój nr 304,

email: Edyta.Wojcik@um.krakow.pl

telefon: 12 616 8232

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
19
Symbol rejestru
7130
Nazwa
Wspólnoty mieszkaniowe
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Rozliczeń Finansowych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi

ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

TOMASZ DYBCZYK

31-072 Kraków, Wielopole 17 a,

pokój nr 306,

email: Tomasz.Dybczyk@um.krakow.pl

telefon: 12 616 8282

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
20
Symbol rejestru
7144
Nazwa
Zamiana lokali mieszkalnych - w ramach zamiany z urzędu, zamiany dobrowolnej, banku zamian, programu zamian
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Pomocy Mieszkaniowej,
Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

BOŻENA JAGIEŁO
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 113
email: Bozena.Jagielo@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8249

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. poz. 2105  z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
21
Symbol rejestru
7142
Nazwa
Zapewnianie lokali mieszkalnych socjalnych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Regulacji Stanów Prawnych,
ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

KATARZYNA PAZDAN
31-072 Kraków, Wielopole 17 a, 
pokój nr 202,
email: Katarzyna.Pazdan@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8250

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. poz. 2105  z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
22
Symbol rejestru
7142
Nazwa
Zapewnianie lokali mieszkalnych socjalnych - realizacja wyroków eksmisyjnych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Postępowań Eksmisyjnych,
Wielopole 17a, 31-072 Kraków

ANNA RUDEK
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 408-409
email: Anna.Rudek@um.krakow.pl
telefon: 12 616 8411

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm. )

 

Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. poz. 2105  z późn. zm.)

 

Uchwała Nr LVIII/797/12 z 10 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków,

 

Uchwała NR LXXIX/1932/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
23
Symbol rejestru
7142
Nazwa
Zapewnianie lokali mieszkalnych socjalnych - wykaz wniosków dotyczących wypłaty odszkodowania
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Roszczeń Odszkodowawczych Związanych z Wyrokami Eksmisyjnymi ,
Wydział Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 

JOANNA NOWICKA
Wielopole 17a, 31-072 Kraków
pokój nr 104
email: Joanna.Nowicka@um.krakow.pl

telefon: 12 616 8280

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę