Historia sporządzenia zmiany planu SWOSZOWICE - UZDROWISKO Logo
 

Powierzchnia zmiany planu - 163,1 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem zmiany planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 lipca 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXIX/1181/13 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SWOSZOWICE - UZDROWISKO" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2013 r. poz. 4581 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 2 sierpnia 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice zmiany planu
Mapa z obszarem i granicami zmiany planu


Procedura sporządzania zmiany planu Projekt zmiany planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: "Przyjęty przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą Nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko" pozwala stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze oraz koordynować realizację zagospodarowania w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie lecznictwa uzdrowiskowego. Przyjęta przez Sejm RP w dniu 4 marca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 73 poz. 390 z dnia 6 kwietnia 2011 r.) wprowadziła m.in. zmiany umożliwiające w ograniczonym zakresie powiększenie terenów przeznaczonych dla realizacji inwestycji z zakresu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, a także innych obiektów służących lecznictwu uzdrowiskowemu, w szczególności pensjonatów, restauracji i kawiarni. Aspekt ten uwzględni zmiana planu miejscowego. Ponadto zmiana planu uwzględni zgłaszane przez Radnych Miasta Krakowa w końcowej fazie procedury uchwalania tego planu miejscowego oczekiwania, dotyczące zmian m.in. w zakresie układu komunikacyjnego".

Wnioski do zmiany planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi dotyczące wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip