Dokument archiwalny

Zarządzenie Nr 520/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2005.


Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2005 rok.

 
Załącznik Nr 1.1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2005 rok według ródeł powstawania.


Załącznik Nr 1.2 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2005 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych.

 

Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2005 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych. 

Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2005 rok w układzie zadaniowym.


Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2005 rok


Załącznik Nr 3.1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2005 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe.


Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2005 rok

Załącznik Nr 4.1 - Wydatki na inwestycje strategiczne.

Załącznik Nr 4.2 - Wydatki na inwestycje programowe.

 

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków za 2005 rok zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych

 

Załącznik Nr 6.1 - Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa na realizację zadań publicznych za 2005 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne).

 

Załącznik Nr 7.1 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok - zbiorczo dziedzinami.


Załącznik Nr 7.2 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok - zbiorczo dziedzinami.

Załącznik Nr 7.3 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok - zbiorczo dziedzinami.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w jednostce, której powierzono realizację tych zadań za 2005 rok - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 9.1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok - według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.


Załącznik Nr 10.1 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2005 rok.


Załącznik Nr 10.2 - Sprawozdanie z wykonania zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe za rok 2005 rok w układzie zadaniowym.

 

Załącznik Nr 11 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2005.


Załącznik Nr 12.1 - Sprawozdanie o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 - w układzie zadaniowym.

 

Załącznik Nr 12.2 - Sprawozdanie o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005 - w układzie zadaniowym.