Dokument archiwalny

Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie

 

Wartość projektu: 2 800 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego:     2 380 000,00 zł
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Jednostka realizująca: Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa, komórka wiodąca Wydział Informatyki Urzędu Miasta Krakowa
Okres realizacji: 01.07.2009 - 30.04.2011

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Miasto partnerskie: Baerum w Norwegii

 

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej (umowa finansowa nr 301/2009, W/VI/98/IT/1/2009 z dnia 30.10.2009r. z późniejszymi zmianami). Dofinansowanie ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, wkład własny Gminy Miejskiej Kraków stanowi 15% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Logo programu norweskiego

 

Realizowany przez miasto Kraków projekt ma na celu zwiększenie zakresu i funkcjonalności już istniejących serwisów internetowych i systemów informatycznych, jak: "Proces inwestycyjny", "Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków", "Biuletyn Informacji Publicznej", "Zintegrowany System Zarządzania Oświatą" i "Miejski System Informacji Przestrzennej". Ponadto zakłada utworzenie elektronicznych formularzy usług publicznych dla szeroko pojętego procesu inwestora oraz udostępnienie ich poprzez platformę ePUAP. Przykładowo, w przypadku portalu adresowanego do inwestorów (który ma być swoistym poradnikiem) intencją jest, aby wszelkie informacje i procedury związane z procesem inwestycyjnym (dotyczące np. zasobu geodezyjnego i zagospodarowania przestrzennego z procedurami wydawania warunków zabudowy i pozwolenia na budowę włącznie oraz inne dane istotne dla przedsiębiorców) były dostępne w jednym miejscu (ePUAP oraz BIP). Z kolei portal "Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków" ma być unowocześniony poprzez dodanie nowej funkcjonalności - "Wirtualny spacer po Krakowie", którego warstwa tekstowa i audio dostępna będzie w trzech językach: polskim, angielskim i norweskim. Kraków planuje zwiększyć zasoby danych i funkcjonalność portalu edukacyjnego "Zintegrowany System Zarządzania Oświatą" - tak, aby był on bardziej użyteczny dla wszystkich mieszkańców i obejmował wszystkie placówki oświatowe oraz typy szkół, a przez to stanowił pewne źródło informacji dla administracji i rodziców. Zostanie zbudowana także hurtownia danych edukacyjnych pozwalająca planować działania Wydziału Edukacji w sposób systematyczny i uwzględniający procesy migracyjne na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wszystkie powyższe informacje zostaną następnie, uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie udostępniania danych, zaprezentowane/zwizualizowane w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej, docelowo ok. 1200 warstw.

 

WYDARZENIA

 

OGÓLNA INFORMACJA O PROJEKCIE

 

PRODUKTY PROJEKTU

 

KORZYŚCI

 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

 

KONFERENCJE

 

PUBLIKACJA PROJEKTOWA

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

KONTAKT