Jakie dokumenty są konieczne do ubiegania się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

 

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie (ul. Dekerta 24):
- wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie orzeczenia wraz z
- zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza, pod opieką którego osoba pozostaje (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia przez lekarza)
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wszelkiej posiadanej dokumentacji medycznej.

Druk wniosku i zaświadczenia lekarskiego pobrać można w siedzibie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Dekerta 24 lub ze strony internetowej BIP (karta usługi SZ-1 - uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
W tym samym miejscu składa się przygotowane i wypełnione dokumenty.