Co się stanie, gdy nie przyjmę oferty najmu lokalu socjalnego będącego realizacją wyroku sądowego?

 

Po upływie terminu ważności oferty, lokal zostanie wskazany kolejnej osobie oczekującej na pomoc mieszkaniową. W przypadku nieopuszczenia dotychczas zajmowanego lokalu, wierzyciel skieruje sprawę do komornika celem wykonania egzekucji przymusowej.

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.1182 z późn. zm.), po otrzymaniu skierowania uprawniającego do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, osoba uprawniona może zakwestionować prawidłowość tej oferty, może wytoczyć powództwo o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, a po nadaniu klauzuli wykonalności wyrokowi eksmisyjnemu – powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.