Dokument archiwalny

Sesja numer CV  (27 Czerwiec 2018)


Posiedzenie nr 2  (27 Czerwiec 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD, EWENTUALNE ZMIANY.


2. Reorganizacja jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiana jej nazwy i nadanie statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2961


3. Utworzenie i zatwierdzenie statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2962


4. Zmiana uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2963


5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"

Na CVII sesji RMK /04.07.2018 r./ w wyniku przegłosowania poprawek głosowanie nad całością projektu zostało odroczone /§ 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2947


6. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2948


7. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2988


8. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 855 oraz zmian planu dochodów w dziale 855 i wydatków w działach: 600, 700, 750, 757, 851, 852, 853, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2959


9. Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 25 w Krakowie, ul. Stawowa 179, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie, ul. Stawowa 179 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2912


10. Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowa w ramach programu pomocy de minimis / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2958


11. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 852, 900 i 926, wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2908


12. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 852, 853, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2909


13. Zmiana uchwały Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze, z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2910


14. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 853 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2966


15. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu przychodów) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2967


16. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2968


17. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 754, 851, 852 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2969


18. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2970


19. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2971


20. Zmiana uchwały nr LXVIII/1678/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2983


21. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przywrócenia abonamentu postojowego miesięcznego typu "N" dla osób niepełnosprawnych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2926


22. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2945


23. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2946


24. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ochrony terenów w sąsiedztwie powstającego Parku Zakrzówek, położonych pomiędzy ul. Św. Jacka a ul. Wyłom / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2923


25. Ustanowienie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Zakrzówek"

Na 1. posiedzeniu CV sesji RMK /27-28.06.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem: 1/ uzgodnienia projektu uchwały z RDOŚ, 2/ ewentualnej zmiany granicy użytku ekologicznego, w szczególności wynikającej z rozstrzygnięć ustawowych, 3/ przeprowadzenia konsultacji społecznych, 4/uwzględnienia wytycznych GDOŚ, 5/ określenia skutków finansowych, o ile są wymagalne /.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 292026. Rezolucja w sprawie ochrony cennych przyrodniczo terenów położonych w rejonie zalewu Zakrzówek w Krakowie, pomiędzy ul. Św. Jacka a ul. Wyłom / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2931-R


27. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I - XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2949


28. Zmiana uchwały nr XCVII/2511/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 roku. Projekt uchwały inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców "Nic o nas bez nas" w sprawie powołania Komisji ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa / projektodawca Komisja ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa-likwidacja - Nr CVII/2741/18/ Druk nr 2916


29. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stary Bieżanów" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2941


30. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stary Bieżanów" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2942


31. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Fortu Bronowice" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2943


32. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Fortu Bronowice" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2944