Dokument archiwalny

Sesja numer LXXXVII  (25 Październik 2017)


Posiedzenie nr 1  (25 Październik 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grzegórzeckiej 4/ Gen. Józefa Dwernickiego 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2241


5. Zaopiniowanie wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2242


6. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 854, i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 853, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2279


7. Zmieniająca uchwałę Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 855 i 900 oraz zmniejszenia planu przychodów) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2280


8. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 853, 855, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2281


9. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2282


10. Przyjęcie statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2285


11. Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu "Grand" w Krakowie przy ul. Sławkowskiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2286


12. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2284


13. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2314


14. Udzielenie dotacji celowych miejskim instytucjom kultury na realizację wskazanych zadań inwestycyjnych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2440


15. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801 i 854 oraz wydatków w działach: 600, 700, 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2316


16. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2317


17. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2318


18. Zmiana uchwały Nr XVI/163/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2315


19. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Szujskiego Nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2274


20. Zmiana uchwały Nr XLIII/767/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2275


21. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Twardowskiego Nr 51 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2287


22. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 33 położonego przy ul. Widok w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2288


23. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Wita Stwosza Nr 4 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2289


24. Ustalenie strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2290


25. Zmiana uchwały Nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2297


26. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2296


27. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 7, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2298


28. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 4, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2299


29. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 12, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2300


30. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2301


31. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2302


32. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2303


33. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2304


34. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2305


35. Określenie wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2319


36. Uchylenie uchwały Nr XI/154/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2320


37. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Mistrzejowice - ks. Kazimierza Jancarza'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2259


38. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2261


39. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Pychowice - Ogród Akademicki'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2263


40. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Liban II - części A, B, C, D'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2265


41. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2294


42. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2295


43. Rezolucja w sprawie poddania szczególnemu nadzorowi postępowania sądowego prowadzonego w sprawie Domu Legionisty w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2306-R


44. Zmiana uchwały Nr LXXXV/2087/17 "w sprawie powołania Komitetu Audytu Gminy Miejskiej Kraków" / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 2475


45. Oświadczenia, komunikaty.


46. Zamknięcie sesji.
Dziennik zmian dokumentu: