Dokument archiwalny

Sesja numer XXXIV  (16 Grudzień 2015)


Posiedzenie nr 1  (16 Grudzień 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Informacja o wynikach badań społecznych "Barometr Krakowski".


5. Budżet Miasta Krakowa na rok 2016 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 577


6. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 578


7. Zmiana Uchwały Nr XCVII/1457/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Dożynkowej i Dróżnickiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 563


8. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 położonego w budynku przy ul. Ojcowskiej Nr 27 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 565


9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...)** położonego w budynku nr 18 przy ul. Teligi w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 579


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...)** położonego w budynku nr 13 przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 582


11. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 587


12. Przyjęcie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 603


13. Zmieniająca uchwałę Nr XXX/487/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 604


14. Przyjęcie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy Kraków 2016-2018'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 605


15. Zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 621


16. Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 622


17. Zmiana uchwały Nr LXXXVII/1136/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 602


18. Określenie kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 612


19. Zmiana uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 614


20. Lokalizacja kasyna gry w budynku hotelu ''Novotel Krakow City West'' położonym w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 615


21. Lokalizacja kasyna gry w budynku położonym w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 9 - 15 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 616


22. Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 623


23. Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 628


24. Skarga na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 626


25. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 630


26. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 638


27. Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 635


28. Zmiana Uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 636


29. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 637


30. Określenie kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 632


31. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 643


32. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 633


33. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian planu dochodów w działach 600, 758, 801 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 853, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 634


34. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 644


35. Ustanowienie uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla pasażerów Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. i Kolei Małopolskich Sp. z o. o. posiadających bilety kolejowe ważne na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów ? Kraków Główny / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 629


36. Upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu 2016 roku przejściowego deficytu budżetowego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 627


37. Ogłoszenie zamiaru połączenia dwóch filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: filii nr 5 oraz filii nr 15 w jedną filię nr 5 oraz ogłoszenia zamiaru wprowadzenia zmiany w statucie Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 631


38. Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie, os. Kolorowe 29a oraz zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 584


39. Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 33 oraz zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 585


40. Zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie, ul. Krzemionki 11 oraz zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 586


41. Przyjęcie "Programu wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 601


42. Ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2016 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 613


43. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/5 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 624


44. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Bieżanowskiej Nr 32A / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 625


45. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części bonifikaty udzielonej z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego nr (?)* usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Teligi 12 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 639


46. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 647


47. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: ''Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 646


48. Rezolucja w sprawie nowelizacji przepisów Specustawy Telekomunikacyjnej i planów jej liberalizacji / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 645-R


49. Oświadczenia, komunikaty.


50. Zamknięcie sesji.