Dokument archiwalny
Udział Krakowa w Międzynarodowym Związku Hanzy
 
Kraków jest aktywnym członkiem Nowej Hanzy od 2001r. Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXVIII/678/01 z dnia 23 maja 2001 r. podjęto decyzję o przystąpieniu miasta Krakowa do Międzynarodowego Związku Hanzy. Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń lokalnych i regionalnych Minister Spraw Zagranicznych RP, w dniu 15 października 2001 roku wyraził zgodę na przystąpienie Miasta Krakowa do Międzynarodowego Związku Hanzy. Uchwałą nr 920/2002 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2002 r. przyjęto Statut Hanzy i miasto Kraków stało się pełnoprawnym członkiem Związku. Międzynarodowy Związek Hanzy skupia 210 miast z Belgii, Danii, Estonii, Francji, Wlk. Brytanii, Rosji, Łotwy, Holandii, Norwegii, Szwecji, Polski, a przede wszystkim z Niemiec (127) i jest największą międzynarodową dobrowolną organizacją.

Cel działania

Hanza została reaktywowana w 1980 r. W tym roku, na I Zjeździe Miast Hanzeatyckich w holenderskim Zwolle, powstał Międzynarodowy Związek Nowej Hanzy. Nowa Hanza postawiła sobie za cel odtworzenie ducha starej Hanzy jako wspólnoty życia mieszkańców i wspólnej kultury. Nowa Hanza przejęła tradycje średniowiecznej Hanzy. Celem związku jest nie tylko kontynuacja tradycji XIV-wiecznej Hanzy, a przede wszystkim rozwijanie współpracy gospodarczej i kulturalnej pomiędzy miastami - członkami. Sekretariat Nowej Hanzy mieści się w Lubece, burmistrz Lubeki przewodniczy Hanzie. Miasta Europy Wschodniej i Środkowej, w odróżnieniu od miast Europy Zachodniej, zwolnione są z wszelkich opłat członkowskich. Powstaje tzw. fundusz pomocowy przeznaczony zostaje na obniżanie kosztów udziału delegacji miast z Europy Środkowej i Wschodniej w corocznych Dniach Nowej Hanzy.
.
Główne zadania Nowej Hanzy

Związek Nowej Hanzy zrzesza głównie miasta z basenu Morza Bałtyckiego i Północnego. Maja one możliwość udziału w corocznych zjazdach, które odbywają się w jednym z miast członkowskich, a tym samym prezentacji swojej oferty turystycznej oraz dorobku kulturalnego i gospodarczego. Podczas spotkań omawiane są dalsze propozycje współpracy pomiędzy miastami. Główne korzyści wynikające z przynależności do Związku to przede wszystkim możliwości wykorzystywania doświadczeń zdobytych przez władze miast partnerskich, nawiązanie kontaktów zdobytych w ramach prac Związku, które sprzyjają rozwojowi kontaktów polsko-niemieckich i kontaktów z wschodnimi sąsiadami.
 
Do głównych zadań Hanzy należy:

  • promocja miast należących do Związku Hanzy, ich historii i współczesnego wizerunku,
  • ukazanie związków miast należących do wspólnoty hanzeatyckiej, wzajemna integracja miast związku oraz pielęgnowanie wspólnoty hanzeatyckiej,
  • stymulowanie do nawiązywania bezpośrednich kontaktów między miastami-członkami Hanzy,
  • współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie kultury, ekologii, edukacji i gospodarki,
  • działania w kierunku integracji osób niepełnosprawnych, ze światem ludzi zdrowych,
  • współpraca organizacji pozarządowych z miast hanzeatyckich,
  • w ramach Nowej Hanzy bardzo aktywnie funkcjonuje projekt "Młodej Hanzy", w której uczestniczy młodzież szkół średnich oraz studenci.


Coroczne zjazdy miast hanzeatyckich

W czasach średniowiecznych przedstawiciele miast hanzeatyckich spotykali się corocznie na zjazdach w celu omówienia wspólnych zamierzeń. Nowa Hanza wróciła do tej tradycji. Coroczne spotkania podczas Dni Nowej Hanzy, organizowane przez jedno z miast członkowskich, to doskonała promocja dla każdego z uczestniczących miast. Kalendarz spotkań ustalono do roku 2036. Dni Hanzy mają charakter średniowiecznego jarmarku, w trakcie którego miasta mają możliwość zaprezentowania się na stoiskach promocyjnych oraz poprzez udział w programie kulturalnym (koncerty, wystawy, itp.). Zjazdowi towarzyszą również różnego rodzaju konferencje i seminaria tematyczne, głownie o tematyce gospodarczej i ekologicznej. Miasto, w którym odbędą się kolejne Dni Hanzy organizuje jesienią, w roku poprzedzającym, posiedzenie Komisji Nowej Hanzy, na którym zapadają wszelkie decyzje dotyczące tej organizacji.Udział Krakowa w Międzynarodowych Dniach Hanzy


Hanza 2014

Hanza 2013

Hanza 2012

Hanza 2011

Hanza 2010

Hanza 2009

 

Wybrane aktywności Związku Hanzeatyckiego


1. Międzynarodowy Dzień Hanzy
Bardzo ważnym zadaniem miast hanzeatyckich jest wzmacnianie świadomości przynależności do Hanzy i pielęgnacja najlepszych jej tradycji. W tym celu powołano do życia "Międzynarodowy Dzień Hanzy". Corocznie, 15 maja, wszystkie miasta świętują go u siebie, organizując różnego rodzaju imprezy, wystawy, akcje skupione wokół tematyki hanzeatyckiej. Ma to na celu rozwinięcie świadomości hanzeatyckiej wśród mieszkańców, jak również pobudzenie ich zainteresowania, zarówno przeszłością jak i przyszłością swych miast.


2. „Młoda Hanza"
W ramach Nowej Hanzy bardzo aktywnie funkcjonuje projekt "Młodej Hanzy", w której uczestniczy młodzież szkół średnich oraz studenci (młodzież od 16 do 25 lat).
Młoda Hanza powstała w 1998 r. podczas Międzynarodowych Dni Hanzy w Visby. Przedstawiciele Młodej Hanzy biorą udział w tzw. Forum Młodzieży, które towarzyszy corocznym obchodom Międzynarodowych Dni Hanzy. Celem tej młodzieżowej organizacji jest wymiana myśli i doświadczeń, rozwijanie konkretnych projektów pomiędzy poszczególnymi miastami, wspieranie współpracy w ramach partnerstwa szkół.


3. HANSEartWORKS
Projekty artystyczne w ramach Hanzy datuje się od 2006 r. (Dni Hanzy w Osnabrück), najaktywniej realizowane były podczas Dni Hanzy w Wielkim Nowogrodzie i Parnau. Projekty obejmują warsztaty malarskie i rzeźbiarskie, wystawy plenerowe, jak również warsztaty nawiązujące do średniowiecznych rzemiosł i rękodzieła: tkactwa, garncarstwa, ceramiki i in. Obecnie najaktywniejsze grupy HANSEart działają w Osnabrück (Alfred Wübbena), w Salwedel (Hans Molzberger) i w Lippstadt (Carmen Harms).


4. Międzynarodowy Klub Prasowy „Hanza- Media"

Kraków zaproszony został do Międzynarodowego Klubu Prasowego „Hanza- Media", który powstał 17 września 2010 r. w Wielkim Nowogrodzie w celu popularyzacji idei Hanzy.

 


Korzyści i efekty dla miasta Krakowa

Związek Hanzy miał znaczny wpływ na wzmocnienie struktur demokratycznych w społeczeństwie polskim, umożliwiał korzystanie z doświadczeń partnerów - miast zachodnioeuropejskich.
Udział aktywny w Związku Hanzeatyckim, w tym między innymi udział Krakowa w corocznych zjazdach związku, to efektywna promocja Miasta, jego walorów turystycznych, oferty kulturalnej i gospodarczej, jak również wymiana doświadczeń w tym zakresie pomiędzy przedstawicielami miast hanzeatyckich. Udział w zjazdach Hanzy pozwala zaprezentować ofertę Krakowa nie tylko w mieście, które jest w danym roku organizatorem zjazdu, ale przede wszystkim na forum wszystkich miast członkowskich z obszaru basenu Morza Bałtyckiego i Północnego (miasta Belgii, Danii, Holandii, Estonii, Łotwy, Rosji, Białorusi, Francji, Wlk. Brytanii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Polski, a przede wszystkim 127 miast z samych Niemiec).
Współpraca między miastami hanzeatyckimi, która niezależnie od różnych kryzysów i problemów politycznych stale obfitowała w wydarzenia i zawsze była aktywna, jest z uwagi na długą tradycję kontaktów priorytetem dla wszystkich miast należących do tego prestiżowego Stowarzyszenia.