Maria Kolińska Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału Geodezji

kontakt : Wydział Geodezji UMK 

Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji

Do zakresu działań Geodety Powiatowego należy:

  1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
  2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
  3. Zakładanie osnów szczegółowych.
  4. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.
  5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
  6. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.