Na stronie:


 

Wykaz zarządzeń związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa

 

L.p.

Dotyczy

Nr zarządzenia/uchwały

Z dnia

Zmienione

1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Krakowa

1624/2019 03.07.2019r.

 

2

Symbole literowe 810/2019 10.04.2019r.

 

3545/2018 z 21.12.2018 r.

 

3

Określenie dziedzin nadzoru

3543/2018 21.12.2018r.

 

 4

Odwołanie Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa

216/2015

2603/2015

2011/2018

3010/2018

3144/2018

03.02.2015r.

29.09.2015r.

08.08.2018r.

06.11.2018r.

21.11.2018r.

 

 5

Powołanie Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa

217/2015

2604/2015

2196/2018

3015/2018

3148/2018

03.02.2015r.

29.09.2015r.

24.08.2018r.

06.11.2018r.

22.11.2018 r.

267/2016 z 05.02.2016r

 6

Ustalenie zastępstw pomiędzy Zastępcami PMK i Sekretarzem Miasta Krakowa

3150/2018

22.11.2018r.

 

 7

Podpisywanie pism i dokumentów

203/2007

tekst jednolity:

572/08

01.02.2007r.


20.03.2008r.

2374/2009 z 30.10.2009r.

2878/2009 z 14.12.2009r.

122/2013 z 17.01.2013r.

2245/2013 z 29.07.2013r.

 8

W sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji zarządzeń i opinii Prezydenta Miasta Krakowa oraz rozstrzygnięć nadzorczych i wezwań do usunięcia naruszenia prawa w stosunku do zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.

2147/2016 17.08.2016r.

2008/2017 11.08.2017r.

9

Polecenia służbowe PMK i DM

1887/2008

29.09.2008r.

 

10

Karty usług/procedury zewnętrzne i instrukcje postępowania/procedury wewnętrzne

1899/2018

25.07.2018 r.

 

11

Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw przez PMK

1085/2009

20.05.2009r.

 

12

Zagraniczne wyjazdy służbowe

1653/2019 08.07.2019r.

 

13

Krajowe podróże służbowe

1900/2018

27.07.2018 r.

 

14

Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju

416/2019 27.02.2019 r.

 

15

Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

347/2019 18.02.2019r.  

16

Okreslenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej 318/2019 14.02.2019r.

 

17

Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Obsługi Mieszkańców

 

366/2019

19.02.2019r.

 

18

Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Skarbnika Miasta Krakowa

1625/2019

03.07.2019r.

 

19

Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Sekretarza Miasta Krakowa

342/2019

15.02.2019r.

 
20

Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Dyrektora Magistratu

177/2018 25.01.2018r.  
21

w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa

92/2019 17.01.2019r.

 

22

Rozstrzygnięcia nadzorcze i wezwania do usunięcia naruszenia

Polec. służb. PMK 10/2016

17.10.2016r.

 Polec. służb. PMK 9/2017 z 9.08.2017r.

23

Kodeks postępowania etycznego pracowników UMK

2224/2005

25.11.2005r.

 

24 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 896/2010 26.04.2010r.

809/2011 z 29.04.2011r.

1178/2012 z 04.05.2012r.

1460/2013 z 27.05.2013r.

947/2014 z 07.04.2014r.

826/2016 z 07.04.20146r.

973/2017 z 20.04.2017r.

776/2018 z 23.03.2018r.

768/2019 z 09.04.2019r.

25 Regulamin Pracy Urzędu Miasta Krakowa 688/2009 03.04.2009r.

595/2011 z 08.04.2011r.

3455/2013 z 29.11.2013r.

1732/2015 z 03.07.2015r.

733/2016 z 29.03.2016r.

2661/2017 z 17.10.2017r.

1112/2019 z 13.05.2019r.

26 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kraków 170/2019 29.01.2019r.  
27 Regulamin przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK 173/2019 29.01.2019r.  
28 Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK 172/2019 29.01.2019r.  
29 Zasady obiegu korespondencji i informacji oraz dekretowania pism w UMK Polec. służb DM 44/2008 13.11.2008 r.

Polec. służb. DM 6/2010 DM

z 15.01.2010r.

30 Zasady obsługi mieszkańców i komórek organizacyjnych, obiegu korespondencji oraz postepowania z dokumentacją UMK 1441/2011 01.07.2011  
31

w sprawie trybu załatwiania interpelacji i zapytań radnych, interwencji poselskich i senatorskich, wniosków komisji Rady Miasta Krakowa oraz korespondencji od Przewodniczącego

122/2019 21.01.2019r.  
32 Nadzór nad realizacją uchwał i rezolucji RMK 938/2004 04.06.2004r.  
33 Podział kompetencji związanych z realizacją Krakowskiego programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta pomiędzy komórki organizacyjne UMK oraz MJO 1840/2011 19.08.2011r.  1051/2015 z 5.05.2015r.
34 Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa 2697/2018 12.10.2018 r. 988/2019 z 29.04.2019 r.


Wykaz zarządzeń PMK i uchwał RMK dotyczących struktury UMK i MJO

L.p.

Dotyczy

Nr zarządzenia/uchwały

Z dnia

Zmienione

1

Kancelaria Prezydenta (KP)

551/2015 11.03.2015r.

 

2

Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)

3549/2018

21.12.2018r.

 

3

Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)

3536/2018

21.12.2018r. 

 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW) 

3542/2018

21.12.2018r. 

 

5

Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)

808/2019

10.04.2019r.

 

6

Wydział Budżetu Miasta (BM)

3547/2018

21.12.2018r.

 

7

Biuro ds. Podatku VAT (BV)

1081/2019

10.05.2019r.  

8

Wydział Edukacji (EK)

235/2018

31.01.2018r.

 

9

Wydział Finansowy (FK)

2165/2019 26.08.2019r.

 

10

Wydział Podatków i Opłat (PD)

639/2019

25.03.2019r.

 

11

Wydział Geodezji (GD)

2479/2018 25.09.2018r.

 

12

Wydział Kształtowania Środowiska (WS)

2995/2018 05.11.2018r.

 

13

Wydział Gospodarki Komunalnej (GK) 225/2019 04.02.2019r.

 

14

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)

2202/2019 30.08.2019r.  

15

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)

1296/2019

31.05.2019r.

 

16

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)

3585/2013

11.12.2013r.

 

17

Wydział Mieszkalnictwa (ML)

597/2019 21.03.2019 r.

 

18

Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)

376/2019

22.02.2019r.

 

19

Wydział Skarbu Miasta (GS)

1698/2019 12.07.2019r.

 

20

Wydział Spraw Administracyjnych (SA)

1320/2018 25.05.2018r.

 

21

Wydział Sportu (SP) 2828/2017 25.10.2017r.

 

22

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)

1707/2019 11.07.2019r.  

23

Wydział ds. Turystyki (WT)

668/2019

28.03.2019 r.  

24

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)

3437/2017

05.12.2017r.

 

25

Wydział Informatyki (IT)

1253/2019 28.05.2019r.

 

26

Wydział Obsługi Urzędu (OU)

1028/2015

04.05.2015r.

 

27

Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)

51/2019 11.01.2019r.  

28

Urząd Stanu Cywilnego (SC)

1392/2019 11.06.2019r.

 

29

Wydział Planowania Przestrzennego (BP)

486/2019 06.03.2019r.

 

30

Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)

144/2019

24.01.2019r.

 

31

Zespół Radców Prawnych (PR)

2547/2012 17.09.2012r.

 

32

Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)

1626/2019 03.07.2019r.

 

33

Wydział Komunikacji Społecznej (KS)

3550/2018 21.12.2018r.

 

34

Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)

168/2018 25.01.2018r.

 

35

Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)

3528/2018

21.12.2018 r.

 

36

Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)

849/2019

15.04.2019r.

 

37

Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI) 

2606/2019

11.10.2019r.

 

38

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)

3544/2018

21.12.2018r.

 

39

Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)

1772/2019

16.07.2019 r.

 

40

Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)

 

 

749/2019

08.04.2019r. 

 3535/2018 z 21.12.2018r.

41

Statut Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)

CVIII/2809/18

29.08.2018r.

 

 

 

42

Statut Zarządu Budynków Komunalnych (ZBK)

XLVI/558/08

11.06.2008r.

XCI/1210/10 z 03.02.2010r.
43 Statut Zarządu Infrastruktury Sportowej (ZIS) XLIX/637/08 27.08.2008r. LXXXI/1244/13 z 11.09.2013r.

44

Statut Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF)

LXIX/681/97

 

tekst jednolity: CII/2660/18

15.01.1997r.

 

23.05.2018r.

LXVII/624/04 z 15.12.2004 r.

XLIX/625/08 z  27.08.2008 r.

XXV/420/15 z 23.09.2015r.

45

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS)

LXIII/579/04

 

tekst jednolity: LVII/1158/16

20.10.2004r.

 

9.11.2016r.

CX/1682/14 z 25.06.2014r.

46

Statut Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)

LXXII/916/09

20.05.2009

CIV/1397/10 z 23.06.2010r.

LIV/755/12 z 12.09.2012r.

LVIII/1232/16 z 23.11.2016r.

XC/2369/17 z 06.12.2017r.

CVII/2773/18 z 05.07.2018r.

47

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)

CVIII/1481/10

 

tekst jednolity: LXXIX/1947/17

8.09.2010r.

 

5.07.2017r.

 VIII/66/11 z 16.02.2011r.

48

Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)

VIII/113/15 04.03.2015r. CVIII/2811/18 z 29.08.2018r.

49

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)

LXVII/1658/17 29.03.2017r.  

50

Statut Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP)

CVIII/2810/18 29.08.2018r.  

51

 

Statut Zarządu Cmentarzy Komunalnych (ZCK)

CXIII/1142/06 21.06.2006  Wykaz Pełnomocników  i Doradców Prezydenta Miasta Krakowa

Lp.

Numer zarządzenia

Pełnomocnik / Doradca Prezydenta Miasta Krakowa

Imię i nazwisko

Komórka organizacyjna podległa Pełnomocnikowi lub w której strukturach się znajduje

1. 1575/2019

Utworzenie oraz kierunki działania Zespołu Społecznych Doradców PMK

 

 

2. 450/2019

Pełnomocnik ds. Rodziny

Marzena Paszkot

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)

3.

184/2010

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Ryszard Marek

Kancelaria Tajna w Kancelarii Prezydenta (KP)

4.

599/2019

Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Bogdan Dąsal

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)

5.

 61/2019

Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych

Lesław Fijał

Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)

6.

 284/2018

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Maria Rusowicz

Referat ds. Systemu Zarządzania Jakością (OR)

7.  230/2019 Pełnomocnik ds. Polityki Senioralnej Anna Okońska - Walkowicz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)
8.  170/2018 Pełnomocnik ds. Jakości Powietrza Paweł Ścigalski Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)
9. 2196/2019 Pełnomocnik ds. Rozwoju Kultury Fizycznej Janusz Kozioł Wydział Sportu (SP) 
10. 521/2019 Pełnomocnik ds. Transformacji Cyfrowej Jarosław Bułka Wydział Informatyki (IT)
11. 788/2019 Pełnomocnik ds. Kultury Robert Piaskowski Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)