Na stronie:


 

Wykaz zarządzeń związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa

 

L.p.

Dotyczy

Nr zarządzenia/uchwały

Z dnia

Zmienione

1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Krakowa

1434/2018 07.06.2018r.

 3149/2018 z 22.11.2018r.

2

Symbole literowe 293/2018 05.02.2018r.

 

3

Określenie dziedzin nadzoru

255/2018 02.02.2018r.

 

4

Odwołanie Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa

216/2015

2603/2015

2011/2018

3010/2018

3144/2018

03.02.2015r.

29.09.2015r.

08.08.2018r.

06.11.2018r.

21.11.2018r.

 

5

Powołanie Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa

217/2015

2604/2015

2196/2018

3015/2018

3148/2018

03.02.2015r.

29.09.2015r.

24.08.2018r.

06.11.2018r.

22.11.2018 r.

267/2016 z 05.02.2016r

6

Ustalenie zastępstw pomiędzy Zastępcami PMK i Sekretarzem Miasta Krakowa

3150/2018

22.11.2018r.

 

7

Podpisywanie pism i dokumentów

203/2007

tekst jednolity:

572/08

01.02.2007r.


20.03.2008r.

2374/2009 z 30.10.2009r.

2878/2009 z 14.12.2009r.

122/2013 z 17.01.2013r.

2245/2013 z 29.07.2013r.

8

W sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji zarządzeń i opinii Prezydenta Miasta Krakowa oraz rozstrzygnięć nadzorczych i wezwań do usunięcia naruszenia prawa w stosunku do zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.

2147/2016 17.08.2016r.

2008/2017 11.08.2017r.

9

Polecenia służbowe PMK i DM

1887/2008

29.09.2008r.

 

10

Karty usług/procedury zewnętrzne i instrukcje postępowania/procedury wewnętrzne

1899/2018

25.07.2018 r.

 

11

Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw przez PMK

1085/2009

20.05.2009r.

 

12

Zagraniczne wyjazdy służbowe

2290/2018 06.09.2018r.

 

13

Krajowe podróże służbowe

1900/2018

27.07.2018 r.

 

14

Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury

188/2018 25.01.2018r.

 

15

Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu

254/2018 02.02.2018r.  

16

Okreslenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta 172/2018 25.01.2018r.

 

17

Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta

 

176/2018

25.01.2018r.

 

18

Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Skarbnika Miasta Krakowa

253/2018

02.02.2018r.

 

19

Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Sekretarza Miasta Krakowa

181/2018

25.01.2018r.

 
20

Określenie zakresu uprawnień i obowiązków Dyrektora Magistratu

177/2018 25.01.2018r.  
21

Określenie relacji pomiędzy Biurem ds. Ochrony Zdrowia a miejskimi jednostkami organizacyjnymi w pionie Sekretarza Miasta Krakowa

2162/2007

16.10.2007r.

 

22

Określenie relacji pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta Krakowa a miejskimi jednostkami organizacyjnymi w pionie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji

2409/2015

04.09.2015r.

 

23

w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa

1266/2018 18.05.2018r.

 

24

Rozstrzygnięcia nadzorcze i wezwania do usunięcia naruszenia

Polec. służb. PMK 10/2016

17.10.2016r.

 Polec. służb. PMK 9/2017 z 9.08.2017r.

25

Kodeks postępowania etycznego pracowników UMK

2224/2005

25.11.2005r.

 

26 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 896/2010 26.04.2010r.

809/2011 z 29.04.2011r.

1178/2012 z 04.05.2012r.

1460/2013 z 27.05.2013r.

947/2014 z 07.04.2014r.

826/2016 z 07.04.20146r.

973/2017 z 20.04.2017r.

776/2018 z 23.03.2018r.

27 Regulamin Pracy Urzędu Miasta Krakowa 688/2009 03.04.2009r.

595/2011 z 08.04.2011r.

3455/2013 z 29.11.2013r.

1732/2015 z 03.07.2015r.

733/2016 z 29.03.2016r.

2661/2017 z 17.10.2017r.

28 Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kraków 3607/2017 27.12.2017r.  
29 Regulamin przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK 135/2010 22.01.2010r.  
30 Regulamin przeprowadzania kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK 137/2010 22.01.2010r.  
31 Zasady obiegu korespondencji i informacji oraz dekretowania pism w UMK Polec. służb DM 44/2008 13.11.2008 r.

Polec. służb. DM 6/2010 DM

z 15.01.2010r.

32 Zasady obsługi mieszkańców i komórek organizacyjnych, obiegu korespondencji oraz postepowania z dokumentacją UMK 1441/2011 01.07.2011  
33 Tryb załatwiania interwencji poselskich i senatorskich, interpelacji radnych, wniosków i opinii komisji RMK oraz spraw przekazywanych przez Przewodniczącego RMK 90/2014 16.01.2014r.  3499/2016 z 15.12.2016
34 Nadzór nad realizacją uchwał i rezolucji RMK 938/2004 04.06.2004r.  
35 Podział kompetencji związanych z realizacją Krakowskiego programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta pomiędzy komórki organizacyjne UMK oraz MJO 1840/2011 19.08.2011r.  1051/2015 z 5.05.2015r.


Wykaz zarządzeń PMK i uchwał RMK dotyczących struktury UMK i MJO

L.p.

Dotyczy

Nr zarządzenia/uchwały

Z dnia

Zmienione

1

Kancelaria Prezydenta (KP)

551/2015 11.03.2015r.

 

2

Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)

667/2015

25.03.2015r.

 

3

Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)

2405/2018

19.09.2018r.

 

4

Wydział Budżetu Miasta (BM)

178/2018

25.01.2018r.

 

5

Biuro Skarbnika (BS)

184/2018

25.01.2018r.  

6

Wydział Edukacji (EK)

235/2018

31.01.2018r.

 

7

Wydział Finansowy (FK)

218/2018 29.01.2018r.

 

8

Wydział Podatków i Opłat (PD)

3632/2017

28.12.2017r.

 

9

Wydział Geodezji (GD)

2479/2018 25.09.2018r.

 

10

Wydział Kształtowania Środowiska (WS)

2995/2018 05.11.2018r.

 

11

Wydział Gospodarki Komunalnej (GK) 1263/2018 18.05.2018r.

 

12

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)

2647/2017 16.10.2017r.  

13

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)

911/2018

12.04.2018r.

 

14

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)

3585/2013

11.12.2013r.

 

15

Wydział Mieszkalnictwa (ML)

1355/2018 29.05.2018 r.

 

16

Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)

1857/2018

19.07.2018r.

 

17

Wydział Rozwoju Miasta (WR)

2496/2018 26.09.2018r

 

18

Wydział Skarbu Miasta (GS)

1147/2018 08.05.2018r.

 

19

Wydział Spraw Administracyjnych (SA)

1320/2018 25.05.2018r.

 

20

Wydział Sportu (SP) 2828/2017 25.10.2017r.

 

21

Wydział Spraw Społecznych (SO)

2502/2018 26.09.2018r.  

22

Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)

1724/2018

06.07.2018r.

 

23

Wydział Promocji i Turystyki Miasta (PT)

524/2018

01.03.2018 r.  

24

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)

3437/2017

05.12.2017r.

 

25

Wydział Informatyki (IT)

1693/2017 03.07.2017r.

 

26

Wydział Obsługi Urzędu (OU)

1028/2015

04.05.2015r.

 

27

Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)

1725/2018 09.07.2018r.  

28

Urząd Stanu Cywilnego (SC)

3374/2016 09.12.2016r.

 

29

Biuro Planowania Przestrzennego (BP)

2882/2017 30.10.2017r.

 

30

Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)

1646/2018 29.06.2018r.

 

31

Biuro Funduszy Europejskich (BE)

402/2017 16.02.2017r.  

32

Zespół Audytu Wewnętrznego UMK (ZA)

174/2018

25.01.2018r.

 

33

Zespół Radców Prawnych (PR)

2547/2012 17.09.2012r.

 

34

Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)

571/2018 07.03.2018r.

 

35

Biuro Prasowe (BI)

442/2016 24.02.2016r.

 

36

Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)

168/2018 25.01.2018r.

 

37

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

3436/2017

05.12.2017r.

 

38

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (ON)

185/2018

25.01.2018r.

 

39

Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)

526/2018

01.03.2018 r.

 

40

Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)

189/2018

 25.01.2018r.

 

41

Statut Zarządu Cmentarzy Komunalnych (ZCK)

CXIII/1142/06

21.06.2006r.

 

42

Statut Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)

XLVIII/594/08

 

tekst jednolity: LXIX/1697/17

09.07.2008r.

 

12.04.2017r.

XXI/341/15 z 08.07.2015r.

43

Statut Zarządu Budynków Komunalnych (ZBK)

XLVI/558/08

11.06.2008r.

XCI/1210/10 z 03.02.2010r.
44 Statut Zarządu Infrastruktury Sportowej (ZIS) XLIX/637/08 27.08.2008r. LXXXI/1244/13 z 11.09.2013r.

45

Statut Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF)

LXIX/681/97

 

tekst jednolity: CII/2660/18

15.01.1997r.

 

23.05.2018r.

LXVII/624/04 z 15.12.2004 r.

XLIX/625/08 z  27.08.2008 r.

XXV/420/15 z 23.09.2015r.

46

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS)

LXIII/579/04

 

tekst jednolity: LVII/1158/16

20.10.2004r.

 

9.11.2016r.

CX/1682/14 z 25.06.2014r.

47

Statut Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)

LXXII/916/09

20.05.2009

CIV/1397/10 z 23.06.2010r.

LIV/755/12 z 12.09.2012r.

LVIII/1232/16 z 23.11.2016r.

XC/2369/17 z 06.12.2017r.

CVII/2773/18 z 05.07.2018r.

48

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)

CVIII/1481/10

 

tekst jednolity: LXXIX/1947/17

8.09.2010r.

 

5.07.2017r.

 VIII/66/11 z 16.02.2011r.

49

Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)

VIII/113/15 04.03.2015r.  

50

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)

LXVII/1658/17 29.03.2017r.  Wykaz Pełnomocników  i Doradców Prezydenta Miasta Krakowa

Lp.

Numer zarządzenia

Pełnomocnik / Doradca Prezydenta Miasta Krakowa

Imię i nazwisko

Komórka organizacyjna podległa Pełnomocnikowi lub w której strukturach się znajduje

1. 229/2015

Utworzenie oraz kierunki działania Zespołu Społecznych Doradców PMK

 

 

2. 544/2018

Pełnomocnik ds. Rodziny

Marzena Paszkot

Wydział Spraw Społecznych (SO)

3.

184/2010

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Ryszard Marek

Kancelaria Tajna w Kancelarii Prezydenta (KP)

4.

305/2018

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Bogdan Dąsal

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (ON)

5.

 284/2018

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Maria Rusowicz

Referat ds. Systemu Zarządzania Jakością (OR)

6.  3411/2017 Pełnomocnik ds. Polityki Senioralnej Anna Okońska - Walkowicz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MS)
7.  170/2018 Pełnomocnik ds. Jakości Powietrza Paweł Ścigalski Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)
8.  3413/2017 Pełnomocnik ds. Rozwoju Kultury Fizycznej Janusz Kozioł Wydział Sportu (SP)