Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) - zawiera między innymi: definicję konsumenta (art. 22[1]), uregulowania prawne dotyczące odsetek (art. 359-360), wzorców umowy (384-385), niedozwolonych postanowień umownych (art. 385[1] - 385[3]), umowy przedwstępnej (art. 389 - 390), zadatku (art. 394), prawa odstąpienia od umowy (art. 395), wykonania zobowiązań i skutkach ich niewykonania (art. 450 - 497), sprzedaży na raty (art. 583 - 588), sprzedaży na próbę (art. 592),umowy o dzieło (art. 627 - 646), umowy przewozu (art. 774 - 793).
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) - określa obowiązki przedsiębiorcy względem konsumenta zawierającego umowę z konsumentem, zasady zawierania z konsumentem umowy na odległość (także dotyczcej usług finansowych) i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz przesłanki skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od tego rodzaju umów

 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) - określa między innymi zasady prowadzenia działalności bankowej oraz tworzenia i organizacji banków.
 4. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1083 z późn.zm.) - określa zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt konsumencki, przesłanki skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od tego rodzaju umowy oraz obowiązki przedsiębiorcy, który udzielił kredytu konsumenckiego.
 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych     (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.) - określa między innymi zasady świadczenia usług płatniczych oraz wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego.
 6. Ustawa z dnia 18 lipca o świadczeniu usług drogą elektroniczną   (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) - określa między innymi obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1805 z późn. zm.) - określa między innymi zasady i tryb zawierania umów deweloperskich, treść umowy oraz prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej.
 8. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070) - określa nieuczciwe praktyki rynkowe i zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i interesie publicznym.
 9. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) - określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów, a także uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 10. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.) - określa między innymi wykroczenia przeciwko interesom konsumentów oraz kary za ich popełnienie (art. 133- 138c).
 11. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1954 z późn. zm.)   - zawiera między innymi przepisy określające zasady zawierania z konsumentem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnychoraz obowiązki przedsiębiorcy w tym zakresie, a także zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych.
 12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 284) - określa miedzy innymi sposób reklamowania usługi telekomunikacyjnej oraz termin do udzielenia odpowiedzi na reklamację wniesioną do przedsiebiorcy telekomunikacyjnego.
 13. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) - określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych.
 14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej   - (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 474) - określa okoliczności, w których powszechną usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego uważa się za niewykonaną, szczegółowe warunki reklamacji oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 15. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe  - (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.) - określa zasady zawierania umów o przewóz osób i przesyłek, zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zasady odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika.
 16. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach  turystycznych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 548) - zawiera między innymi przepisy określające zasady zawierania umów o świadczenie usług turystycznych z konsumentami oraz zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-11-28 09:12:50
KATARZYNA JAGLARZ
 Edycja
2019-05-20 12:47:59
KATARZYNA JAGLARZ
 Edycja
2019-05-14 13:56:13
KATARZYNA JAGLARZ
 Edycja
2019-05-14 13:40:31
KATARZYNA JAGLARZ
 Edycja
2019-05-14 13:22:42
KATARZYNA JAGLARZ
 Edycja
2019-05-14 12:55:23
KATARZYNA JAGLARZ
 Edycja
2019-05-14 12:20:34
KATARZYNA JAGLARZ
 Edycja
2019-05-14 12:07:48
KATARZYNA JAGLARZ
 Edycja
2019-05-14 12:04:11
KATARZYNA JAGLARZ
 Edycja
2019-05-14 12:02:11
KATARZYNA JAGLARZ
 Edycja