Dokument archiwalny
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023”

Prezydent Miasta Krakowa

WS-01.621.4.2018.MS

Kraków, dnia 05.06.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację, o przystąpieniu do opracowania

 

projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023”

 

 1. Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się:
  • w Urzędzie Miasta Krakowa, w Wydziale Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, pok. 111, w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30),
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu – serwis Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 4 lipca 2018 r.:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
  • w ramach spotkań konsultacyjnych wymienionych w pkt. 6,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl.
 3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krakowa.
 4. Wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w rozdziale „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023” dotyczącym udziału społeczeństwa.
 5. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 6. W ramach udziału społeczeństwa odbędą się spotkania konsultacyjne, na których zaprezentowany zostanie projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023”. Spotkania odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:
  • obszar Śródmieście i Krowodrza – dzielnice: I, II, III, IV, V, VI, VII - 15 czerwca 2018 r. w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 o godz. 16.00;
  • obszar Nowa Huta i Podgórze – dzielnice: VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII - 21 czerwca 2018 r. w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 o godz. 16.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2018-06-06
Data publikacji:
2018-06-06
Data aktualizacji:
2018-06-06