Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-05.6131.1.201.2018.SM                                                                                Kraków, dnia 11.05.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej " Prądnik Biały Wschód ", Grażyny 3, 31-217 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Mackiewicza 21 dz. nr 1181/25 obr. 43 Krowodrza

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 kpa zawiadamiam, że w dniu 12.06.2018r. o godz. 14: 00 odbędą się oględziny wnioskowanych do usunięcia drzew. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Mackiewicza 21.

 

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się

Spółdzielnię Mieszkaniową " Prądnik Biały Wschód ", Grażyny 3, 31-217 Kraków

do:

1. stawienia się na rozprawę

2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

Zgodnie z art. 49 kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjętyw danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia : 14 maja 2018r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2018-05-14
Data publikacji:
2018-05-14
Data aktualizacji:
2018-05-14