Dokument archiwalny
„Święto Organizacji Pozarządowych” - ogłoszono wyniki konkursu

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych uprzejmie informuję, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 891/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresiepomiędzy 7 maja a 31 października 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych”.

 

Jednocześnie przypominamy, iż:

  1. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
  2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
  4. Upoważnieni przedstawiciele oferentów zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w  Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa  w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
  5. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.


 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2018-04-11
Data publikacji:
2018-04-11
Data aktualizacji:
2018-04-11