Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

BGN.6740.1.12.2014 Wieliczka, dnia 06.03.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. ) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1496) Starosta Wielicki zawiadamia, że

 

1. W dniu 02.03.2018r. zostało wydane postanowienie znak: BGN.6740.1.12.2014, którym z urzędu zostało podjęte postanowienie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa ul. Agatowej w Krakowie jako drogi gminnej dojazdowej (km od 0+03.50 do 1+55.70) w zakresie jezdni, chodnika, zjazdów, zatok autobusowych, dróg technologicznych, odwodnienia oraz w zakresie przebudowy oświetlenia, przepustu, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową ul. Półłanki jako drogi powiatowej innej kategorii w zakresie skrzyżowania z ul. Agatową, przepustu, budowy chodnika i odwodnienia oraz przebudową infrastruktury technicznej wykraczającej poza linie rozgraniczające w zakresie sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej i oświetlenia.”

 

Na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania nie przysługuje zażalenie. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz ogłoszenia w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa i Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

2. W dniu 02.03.2018r. została wydana decyzja znak: BGN.6740.1.12.2014 którą, zostało umorzone przez Starostę Wielickiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Agatowej w Krakowie jako drogi gminnej dojazdowej (km od 0+03.50 do 1+55.70) w zakresie jezdni, chodnika, zjazdów, zatok autobusowych, dróg technologicznych, odwodnienia oraz w zakresie przebudowy oświetlenia, przepustu, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową ul. Półłanki jako drogi powiatowej innej kategorii w zakresie skrzyżowania z ul. Agatową, przepustu, budowy chodnika i odwodnienia oraz przebudową infrastruktury technicznej wykraczającej poza linie rozgraniczające w zakresie sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej i oświetlenia.”

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Starosty Wielickiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa i Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji i postanowienia w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Słowackiego 29, w godzinach pracy urzędu tj.: pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2018-03-08
Data publikacji:
2018-03-08
Data aktualizacji:
2018-03-08