Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-04.6220.23.2017.LP                                                                                             

 

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 15.01.2018 r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.23.2017.LP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa pola golfowego z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, wentylacji, ogrzewania, elektrycznej, niskoprądowej oraz wewnętrzną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/9, 1/10, 1/15, 1/17, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/28, 1/31, 1/55, 1/62, 1/64, 1/66, 1/71, 1/72 obręb 66 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie" oraz "Budowa wlotu kanalizacji opadowej wraz z przepustem pod drogą oraz przebudową istniejącego przepustu na działkach 1/26, 1/38, 1/66, 1/72, 23/11, 23/13, 60/10, 60/12, 60/13, 60/15, 60/21, 60/22 obręb 66 jednostka ewidencyjna Podgórze".

 

Decyzja ta została wydana na wniosek spółki Golf & Spa Resort sp. z o.o., ul. Westerplatte 7/7c, 31-033  Kraków.

               

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 od poniedziałku do  piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 16.01.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MYSIŃSKA
Data wytworzenia:
2018-01-16
Data publikacji:
2018-01-16
Data aktualizacji:
2018-01-16