Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-3.6740.4.15.2014.KPŁ.PSZ.JZI

 

O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

o wydaniu ponownej decyzji o odmowie uchylenia decyzji Nr 11/4/2012

z dnia 31.08.2012 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

Na podstawie art. 11c, 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.2031 z późn. zm.), art. 151 § 1 pkt 1 w związku z art. 145 § 1 pkt 4 oraz art. 107 i 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1332.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 23.08.2017 r. wydano decyzję Nr 12/6740.4/2017 o odmowie uchylenia decyzji Nr 11/4/2012 z dnia 31.08.2012 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i budowa ulic Podgórskiej, Wandy, Grzegórzeckiej i Rogozińskiego w Krakowie, wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Grzegórzeckiej z ulicami Rogozińskiego i Wandy oraz rozbiórką, przebudową i budową infrastruktury technicznej, na działkach nr 110/9, 270/56, 106/2 (106/10 po podziale), 107/3 (107/4 po podziale), 108/1 (108/4 po podziale), 108/3 (108/6 po podziale), 109/3 (109/4 po podziale), 115/24 (115/72 po podziale), 270/49 (270/57 po podziale), 272/7 (272/12 po podziale), 110/14, 264/3, 110/18, 270/54, 298/11, 298/15, 298/17, 326 obręb 17 Kraków-Śródmieście” (sygnatura sprawy: AU-01-3.6740.4.14.2012.KPŁ), wznowionego na wniosek P. Kazimierza Szczepanika postanowieniem z dnia 24.09.2015 r. po ponownym przeprowadzeniu postępowania w związku z uchyleniem decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.10.2016 r., przez Wojewodę Małopolskiego decyzją znak: WI-IX.7821.1.19.2016 z dnia 30.03.2017 r.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji Nr 12/6740.4/2017 z dnia 23.08.2017 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 14.30, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 28 dni od dnia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2017-08-31
Data publikacji:
2017-08-31
Data aktualizacji:
2017-08-31