Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-3.6730.2.957.2016.AGR Kraków, dnia 11.08.2017 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 11.08.2017 r. wydał decyzję Nr AU-2/6730.2/1001/2017 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy o funkcji handlowo-ekspozycyjno-biurowo-magazynowej z wyburzeniem istniejących budynków (kotłowni i portierni) z budową dwóch budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym z miejscami postojowymi z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego (drogi, parkingi, chodniki) z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na działkach nr 2/83, 2/86, 92/14, 2/36, 2/37, 92/12, 2/40, 41/1, 41/4, 41/5, 87/9, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/87 obr. 45 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zakopiańskiej/Marcika/Jugowickiej w Krakowie”

 

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 lub 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2017-08-14
Data publikacji:
2017-08-14
Data aktualizacji:
2017-08-14