Dokument archiwalny
„ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” - ogłoszenie konkursu

OTWARTY KONKURS OFERT

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresiedziałalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Tytuł zadania publicznego: „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”

 

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw  Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  50 000,00 zł.

 

Termin realizacji zadania: w wybranym terminie w okresie pomiędzy 1 października a 31 grudnia 2017 roku

 

Miejsce realizacji zadania: na terenie miasta Kraków

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

 

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno mieć na celu:

 • promocję organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
 • informowanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków o organizacjach trzeciego sektora działających na ich rzecz;
 • zachęcanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków do aktywnego działania w organizacjach trzeciego sektora;
 • stworzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków.
 • zaprezentowanie działalności danych organizacji pozarządowych w ich własnych siedzibach lub podczas zorganizowanego wydarzenia.

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymogów proceduralnych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na organizację imprez w ramach „Święta Organizacji Pozarządowych”.

 

Oferent zobowiązany jest do wypełnienia w ofercie w punkcie IV. pozycji nr 5 – „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” poprzez dokładne określenie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa), wskazanie sposobu monitorowania tych rezultatów oraz określenie w pozycji nr 6 – „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”  analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego.

 

Oferent zobowiązany jest także do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.


Beneficjentami niniejszego zadania publicznego mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

 

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu mówi się o ustawie, oznacza to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku  (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817, 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 60, 573).

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.
 3. Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10%  kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.
 4. Wymagany minimalny wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) Oferenta wynosi 10%. Oferty niezawierające wymaganegominimalnegowkładu osobowego nie będą rozpatrywane.
 5. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 6. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 7. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy Oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Oferent dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.
 8. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.  U. z 2016r. poz. 1817, 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 60, 573) po podpisaniu umowy z wyłonionym Oferentem. 
 11. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa 
  w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 12. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 13. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 9.
 14. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
 15. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 16. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, Oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

Termin składania ofert:

 1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/lub www.nawikus.krakow.ploraz w wersji papierowej wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 30 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem  w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, pok. nr 105 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl zgodnie z zarządzeniem nr 1924/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.07.2015r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu informatycznego NAWIKUS - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych.
 3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa wyłącznie w lokalizacji os. Centrum C 10, pok. nr 105 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10).
 4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 6. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punków, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
 8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 1. niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,
 2. złożenia oferty po terminie,
 3. złożenia oferty bez wymaganych załączników,
 4. złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszeniem konkursu, tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, drogą elektroniczną),
 5. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,
 6. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony, który według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
 7. złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
 8. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,
 9. złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu finansowego,
 10. złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) Oferenta.
 1. Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nieformalnych.
 4. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 2. kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
 4. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa 
  w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy),
 5. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej zgłoszonych ofert wraz z liczbą przyznawanych punktów określa karta oceny merytorycznej stanowiąca załącznik nr 4.
 2. Wpływ liczby otrzymanych punków na kwotę przyznanej dotacji określa załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona.
 4. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 5. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 6. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadania, zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa oraz w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.
 7. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
 1. nie zostanie złożona żadna oferta,
 2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Gmina Miejska Kraków w roku 2016 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”.
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
 1. przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki realizującej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
 2. do trzech przedstawicieli komórki realizującej, w tym zastępca przewodniczącego,
 3. do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 1. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 3. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 4. Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 5. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
 3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23, 868, 996, 1579,  2138)
 4. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
 5. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922),
 6. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 6 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę,
 7. dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do Oferentów biorących udział w konkursie, stanowiących odpowiednio załącznik nr 7 i 8 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 16 sierpnia  2017  roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok. 105 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ms.umk@um.krakow.pl.

Informacje dodatkowe:

 1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę Miejską Kraków otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa Załącznik Nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/1244/16 z dnia 23 listopada 2016 r.
 2. Regulamin powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych określa Załącznik nr 2 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LVIII/1244/16 z dnia 23 listopada 2016r.
 3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych:www.ngo.krakow.pl, a także w  Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 w Nowej Hucie.
 4. W procesie przygotowania oferty, a następnie realizacji zadania publicznego rekomenduje się stosowanie „Standardów realizacji usług publicznych” określanych w załączniku do Uchwały nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''.

Zasady użytkowania systemu NAWIKUS

 1. Zgodnie z zarządzeniem nr 1924/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu informatycznego NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2474/2016 z dnia 26.09.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania systemu NAWIKUS - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych.
 3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie portalu informacyjnego www.nawikus.krakow.pl.
 4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.
 5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu.
 7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.
 8. 8.      Organizacje, które nie mają dostępu do komputera lub Internetu mogą skorzystać z Punktu Obsługi NGO – NAWIKUS, w Biurze MOWIS, os. Centrum C 10, pokój nr 105a, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30; w godzinach pracy UMK możliwa jest pomoc techniczna przy wprowadzaniu ofert, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby na nr telefonu: tel. 12/616-78-18, 12/616-78-23 lub 728 366 319.
 9. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.
 10. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 11. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00:

 • w pok. nr 105 i 105a lub pod numerami tel. 12/ 616-78-03 i 12/616-78-34 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,
 • w pokoju nr 108 lub pod numerem tel. 12/616-78-18, 12/616-78-23, 728 366 319, w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS,

Zgłoszenia błędów systemu należy dokonać na adres: nawikus.krakow@um.krakow.pl, najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni wolnych od pracy.

 


DOKUMENTY KONKURSOWE

 

Ogłoszenie [.pdf]

 1. Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego - załącznik nr 1
 2. Formularz oferty realizacji zadania publicznego - załącznik nr 2
 3. Karta oceny formalnej oferty - załącznik nr 3
 4. Karta oceny merytorycznej oferty - załącznik nr 4
 5. Procentowy przelicznik punktów na kwoty dotacji - załącznik nr 5
 6. Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki do prac w komisji konkursowej- załącznik nr 6
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej - załącznik nr 7
 8. Oświadczenie o bezstronności - załącznik nr 8

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2017-08-04
Data publikacji:
2017-08-04
Data aktualizacji:
2017-08-04