Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-2.6740.4.3.2015.BUR.JZI Kraków, 07.07.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W oparciu o art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, w dniu 29.06.2017 r. i kolejno w dniu 05.07.2017 r. wysłał ponownie odwołania od decyzji Nr 8/6740.4/2017 z 20.04.2017 r. znak: jw. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Geremka w Krakowie – drogi kategorii gminnej klasy D (dojazdowej) od hm 0 + 03.50 do hm 0+ 243,60 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budowa skrzyżowania ul. Geremka z ul. Komuny Paryskiej – drogi kategorii gminnej klasy L (lokalnej) oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Geremka jako I etap inwestycji pn.: „Budowa dróg publicznych kategorii gminnej na odcinku od ul. Komuny Paryskiej do ul. Spacerowej w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz budowa skrzyżowania drogi klasy D z ul. Komuny Paryskiej i budowa skrzyżowania drogi klasy L z ul. Spacerową w Krakowie”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2017-07-07
Data publikacji:
2017-07-07
Data aktualizacji:
2017-07-07