Dokument archiwalny
Nowe przepisy regulujące zasady wycinania drzew.

Zgodnie z nowymi przepisami wymóg uzyskania zezwolenia lub zgłoszenia zamiaru wycięcia dotyczy drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 cm nad gruntem, przekraczających:

  • 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
  • 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
  • 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew – nie dotyczy to drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Osoby fizyczne, usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

Przed usunięciem drzewa należy o takim zamiarze poinformować Wydział Kształtowania Środowiska UMK. W tym celu została utworzona procedura WS-119 wraz z formularzem.

Osoby fizyczne, usuwające drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podmioty o osobowości prawnej:

Takie osoby mogą usunąć drzewo dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej. Jest ona wydawana na wniosek wypełniony zgodnie z procedurą WS-20. Właściciel nieruchomości powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, wskazując przyczynę usunięcia drzewa.

 

Podmioty o osobowości prawnej, spółdzielnie mieszkaniowe itp., usuwające drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych:

 Usunięcie takich drzew odbywa się na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej. Decyzja jest wydawana na wniosek wypełniony zgodnie z procedurą WS-21 lub WS-23. Tym trybem można wnioskować o drzewa usuwane z tytułu zagrożenia dla ludzi lub mienia, oraz drzewa w złym stanie fitosanitarnym.

 

Drzewa stanowiące złom lub wywrot

Bez względu na stan własności nieruchomości, usunięcie takiego drzewa może nastąpić przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. W przypadku samodzielnego usuwania złomu lub wywrotu może to nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Miasta Krakowa i po dokonaniu oględzin przez pracownika Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

 

Uwaga:

  • Zmiana ustawy nie przewiduje żadnych przepisów przejściowych, obowiązują więc przepisy aktualne na dzień orzekania. Wnioski złożone przed 17 czerwca, niezakończone do tego dnia decyzją, będą więc rozpatrywane w oparciu o nowe przepisy.
  • Nieruchomości, z których zostaną usunięte drzewa na podstawie zgłoszenia, objęte są pięcioletnią karencją przed występowaniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Jeżeli taki wniosek wpłynie do organu w tym okresie, a inwestycja będzie realizowana na części, z której usunięto drzewo, oraz będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, na właściciela zostanie nałożona opłata administracyjna za usunięcie drzew. Podstawą wymiaru opłaty będą obwody pni ustalone podczas oględzin przez pracownika urzędu.
  • Urząd może wnieść sprzeciw wobec zamiaru usunięcia zgłaszanych drzew w ciągu 14 dni od oględzin. Za datę wniesienia sprzeciwu uznaje się datę nadania przesyłki przez urząd. Nie jest to tożsame z datą doręczenia stronie. Należy szczególnie uważać w okresie skumulowanych dni wolnych od pracy, gdzie dostarczenie przesyłki przez operatora pocztowego z reguły trwa dłużej niż zazwyczaj. Aby uniknąć wątpliwości i ewentualnych konsekwencji, zalecamy kontakt z osobą prowadzącą sprawę (obecną podczas oględzin) lub sekretariatem Wydziału Kształtowania Środowiska UMK tel. 12 616 88 93 lub 12 616 88 92.
  • W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, kompetencje do wydawania decyzji na usuwanie drzew oraz obsługi zgłoszeń zamiaru wycięcia drzewa należą do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W drodze porozumienia, dla części obszarów (tj. np. układ urbanistyczny Nowa Huta) kompetencje przejął Miejski Konserwator Zabytków. Drzewa na tych obszarach mogą również podlegać ochronie na podstawie ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do kompetencji wspomnianych służb konserwatorskich.

 

 

 

Więcej szczegółów zamieszczonych zostało na stronie:

 

http://krakow.pl/aktualnosci/210929,29,komunikat,nowe_przepisy_dotyczace_wycinek_wchodza_w_zycie.html

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2017-06-16
Data publikacji:
2017-06-16
Data aktualizacji:
2017-06-19