Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postepowaniu i uzupełnieniu raportu .

 

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

   WS-04.6220.3.2016.MP

 

 

OBWIESZCZENIE

 

I. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Zawiadamiam, iż w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa zespołu mieszkaniowego budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i pawilonu handlowego z infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem drogowym na działkach nr 312/6, 312/7, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, obręb 43 Podgórze, z wjazdem z ul. Zawiłej dz. dr. 280/1 obr. 69 Podgórze, 1/4 obr. 68 Podgórze na działkę 312/12 przez działkę 312/2 obręb 43 Podgórze, przebudową zjazdu z ul. Zawiłej dz. dr 280/1 obr. 69 Podgórze przez działki 302/21, 313/2, 313/8, 313/9, 314/2, 324/2, 324/7 na działki 312/6, 312/7, 312/13 obręb 43 Podgórze, oraz przebudową istniejącej i budową nowej infrastruktury technicznej na działkach 312/2, 312/6, 312/7, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13 obręb 43 Podgórze, 280/1 obr. 65 Podgórze, 1/4, 3/14, 3/21, 5/2, 5/3 obr.68 Podgórze., prowadzonego na wniosek Kancelarii Radcy Prawnego Zdzisław Rosiek, ul.Retoryka 7/3, 31-108 Kraków, wnioskodawca przedłożył materiały uzupełniające raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zaś organem właściwym do wydania opinii jest zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 2 UUOŚ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 503 (od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30), gdzie pozostaje ona do wglądu. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 503 lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku ww. postępowania.

Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

II. Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) oraz 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3, 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 UUOŚ zawiadamia się strony, że tutejszy organ ponownie wystąpił o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (adres do korespondencji: ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków).

Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 05 czerwca 2017r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2017-06-05
Data publikacji:
2017-06-05
Data aktualizacji:
2017-06-05
 

Dziennik zmian komunikatu:


2017-06-27 00:00:01
KATARZYNA BIENIAS
 Przeniesiono do archiwum
2017-06-05 15:00:14
KATARZYNA BIENIAS
 Publikacja