Dokument archiwalny
Ostrzeżenie SMOG - przekroczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 powyżej 200 µg/m3

OSTRZEŻENIE

O WYSTĄPIENIU WYSOKICH STĘŻEŃ PYŁÓW PM10 NA OBSZARZE KRAKOWA (na podstawie danych WIOŚ w Krakowie)

 

Zjawisko: przekroczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 powyżej 200 µg/m3

Data i godzina wydania: 16.02.2017 r. godz. 07:03

Obszar: Małopolska północna, zachodnia, południowo-wschodnia, miasto Kraków.

Termin: do godz. 24:00 dnia 16.02.2017 r.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zaleca się osobom odpowiedzialnym za ochronę ludności w poszczególnych jednostkach stałe kontrolowanie informacji o poziomie stężeń pyłów PM10 pozyskiwanych z automatycznego systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Krakowa. Dane są dostępne na stronie WIOŚ Kraków:

w dniu dzisiejszym:

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/46-148-1723-1747-1752-57-1921-1914/dzienny/16.02.2017

3. Zasady postępowania związane z zagrożeniami będącymi następstwem przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza dostępne są na stronie internetowej Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa:

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

 

ZALECENIA:

• Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, dla woj. małopolskiego:

• obszar 1 – m. Kraków;

• obszar 2 – m. Tarnów, bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski;

• obszar 3 – m. Nowy Sącz, nowosądecki, limanowski, gorlicki;

• obszar 4 - miechowski, krakowski, proszowicki, wielicki;

• obszar 6 – olkuski, chrzanowski, oświęcimski.

 

Działania ochronne:

• Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

• ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

• unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

• śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

• Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

• Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

 

Działania operacyjne:

• Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

• do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).

• Zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

• Podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.

• ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

• Władze gmin powinny podjąć intensywne kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

• Podmioty gospodarcze powinny zawiesić uciążliwe prace budowlane w części, w której wiążą się one z dużą emisją niezorganizowaną do powietrza.

• Policja oraz zarządcy dróg powinni nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.

• W przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia, zarządcy dróg powinni realizować czyszczenie ulic na mokro, natomiast podmioty gospodarcze zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DARIUSZ GŁUCH
Data wytworzenia:
2017-02-16
Data publikacji:
2017-02-16
Data aktualizacji:
2017-02-16