Dokument archiwalny
Prezydent Miasta Krakowa informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych przy ul. Na Kozłówce w Krakowie, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych jako działki nr 329 i 229/51 oraz części działki nr 229/56 ob. 50 jedn. ewid. Podgórze na cel: plac targowy.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Na Kozłówce w Krakowie, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, o łącznej powierzchni 744,00 m2, tj.: działki nr 329 o pow. 677,00 m2 (objętej księgą wieczystą nr KR1P/00181626/1), działki nr 229/51 o pow. 8,00 m2 (objętej księgą wieczystą nr KR1P/00182993/1) oraz części działki nr 229/56 o pow. 59,00 m2 (objętej księgą wieczystą

nr KR1P/00470667/3) obręb 50 jedn. ewid. Podgórze, z przeznaczeniem na cel: plac targowy.

 

Przeznaczone do wydzierżawienia nieruchomości posiadają wjazd od ul. Na Kozłówce. Na terenie działki nr 329 wydzielona jest część handlowa o powierzchni 500 m2 (w tym chodnik o pow. ok. 20 m2 z zamontowaną uliczną lampą oświetleniową), droga wewnętrzna o powierzchni 45 m2 oraz trawnik o powierzchni 137 m2. Część działki nr 229/56 o powierzchni 59 m2 stanowi drogę dojazdową do terenu targowiska, natomiast działka nr 229/51 o powierzchni 8 m2 przeznaczona jest pod urządzenie miejsca na kontenery do gromadzenia odpadów i śmieci. Część handlowa oraz droga wewnętrzna i dojazdowa mają nawierzchnię utwardzoną – betonową. Opisany teren jest niezabudowany i nieogrodzony.

 

Wymienione nieruchomości gruntowe, będące przedmiotem przetargu, objęte są postępowaniem

o zwrot prowadzonym przez Starostę Krakowskiego pod sygnaturą GN.III.JM.72211-78/06. Powstały one z parcel: 1.kat.780/1, 1.kat. 780/2 i 1.kat. 123 b.gm.kat. Prokocim i zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa na cele budowy osiedla „Na Kozłówce” na podstawie orzeczeń Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa z dnia 05.06.1965 r. nr USW Wł.II-1-17/65

i z dnia 10.03.1965 r. nr USW Wł.II-1-79/65. Informacje o stanie postępowania można uzyskać:

 

1) w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krakowie, ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków – u Pana Radosława Sułkowskiego (tel. +12 395 0534);

 

2) w Referacie Zwrotu Wywłaszczonych Nieruchomości Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków – u Pana Krzysztofa Barczyka (tel. +12 616 9930, pok. 408).

 

Zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 65) umowa dzierżawy wygaśnie z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, będącej przedmiotem dzierżawy, stanie się ostateczna.

 

Teren przeznaczony do dzierżawy nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przyjętym przez Radę Miasta Krakowa w dniu 16.04.2003 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (uchwała nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa /z późn. zm./) przedmiotowy teren określony został w strukturze przestrzennej jako tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej (MW).

 

 

W umowie dzierżawy Dzierżawca zostanie zobowiązany, w terminie nieprzekraczającym jednego roku od dnia zawarcia umowy dzierżawy, do urządzenia na przedmiocie dzierżawy targowiska na własny koszt i własne ryzyko.

 

Zagospodarowanie targowiska będzie obejmowało urządzenie:

a) stoisk handlowych na powierzchni ok. 50 m2,

b) myjni warzyw i owoców z bieżącą wodą,

c) toalet dla sprzedających i kupujących wyposażonych w bieżącą wodę,

d) stanowiska na kontenery do gromadzenia odpadów i śmieci, z uwzględnieniem ich segregacji,

e) pomieszczenia na sprzęt i środki do utrzymania czystości.

 

W ramach zagospodarowania terenu targowiska będzie dopuszczona możliwość wybudowania tymczasowego, nietrwale związanego z gruntem obiektu kubaturowego. Okres lokalizacji obiektu ograniczony będzie okresem trwania umowy dzierżawy i skończy się z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia.

 

Miesięczny czynsz dzierżawny, wyliczony na podstawie wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego, tj. ceny dzierżawy jednego metra kwadratowego powierzchni terenu targowiska, będzie płatny do 10-go dnia każdego miesiąca. Wydzierżawiający będzie miał prawo do dokonywania waloryzacji stawki czynszu dzierżawnego raz w roku – o wskaźnik inflacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Jeżeli zostaną ustalone, przez uprawniony organ Gminy, inne zasady waloryzacji stawki czynszu dzierżawnego, waloryzacja stawki czynszu będzie dokonywana zgodnie z tymi zasadami.

 

Cena wywoławcza, tj. wysokość stawki czynszu dzierżawnego (netto bez podatku VAT) za dzierżawę działek nr 329, 229/51 oraz cz. działki nr 229/56 obręb 50 jedn. ewid. Podgórze, o łącznej powierzchni 744 m2, z przeznaczeniem na cel: plac targowy, wynosi: 0,50 zł/m2/miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz 50% tej stawki w okresie od 1 listopada do 31 marca.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2016 r., określając tytuł wpłaty jako:

„Wadium – targowisko”.

Wadium może być wniesione w formie:

- przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa:

PKOBP SA nr: 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, tak aby do dnia 1 sierpnia 2016 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku.

- gotówki wpłaconej w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa – w budynku UMK

przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 na parterze. Kasy czynne są od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:40 do 15:10 (przerwa od 12:00 do 12:20), najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2016 r.

Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie przedsiębiorcy

z postępowania.

Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – w sposób odpowiadający formie wniesienia wadium.

 

Wadium wniesione przez przedsiębiorcę, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

W przypadku, gdy umowa dzierżawy nie zostanie zawarta z winy przedsiębiorcy, który wygrał przetarg, wadium ulega przepadkowi.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2016 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, w sali nr 120, o godz. 9.00.

 

Do udziału w przetargu (licytacji) zostaną zakwalifikowani przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) oraz spółki cywilne złożone z przedsiębiorców zarejestrowanych w trybie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, posiadający status aktywny (niezawieszony), którzy:

 

1) Po otwarciu przetargu złożą lub okażą komisji przetargowej następujące dokumenty:

 

a) okażą dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (zawierający numer PESEL),

b) okażą dokument potwierdzający wpłatę wadium (niezależnie od sposobu wpłaty),

c) złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu

oraz wzoru umowy dzierżawy (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

d) w przypadku reprezentowania przedsiębiorcy przez pełnomocnika:

- okażą dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (zawierający numer PESEL),

- przedłożą pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 

Dokumenty wyżej wymienione muszą być przedstawione/złożone w formie oryginałów.

 

2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków

i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r.).

 

Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych warunków będzie skutkowało niedopuszczeniem przedsiębiorcy do udziału w licytacji.

 

W trakcie prowadzenia licytacji w sali mogą być obecni wyłącznie przedsiębiorcy uprawnieni do udziału w licytacji oraz reprezentujący ich pełnomocnicy.

 

Umowa powinna być zawarta najpóźniej do dnia 2 września 2016 r., zgodnie ze wzorem umowy dzierżawy i z przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) lub spółką cywilną złożoną z przedsiębiorców zarejestrowanych w trybie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, posiadających status aktywny (niezawieszony), który wygrał przetarg oraz nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy.

 

Z regulaminem przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

w celu zorganizowania i prowadzenia targowiska (załącznik do zarządzenia Nr 3653/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.12 2015 r.) można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl

 

 

Wzór umowy dzierżawy oraz załączniki nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia udostępniane są w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 618, w godzinach 7:30 – 15:30. Warunki umowy dzierżawy nie podlegają negocjacjom.

 

Szczegółowych informacji udziela Pan Tomasz Derlatka, Główny Specjalista w Referacie Handlu i Usług Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10 (tel. 12-616-94-75, pok. 618), w godzinach pracy Urzędu.

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

Załączniki do ogloszenia przetargu

Wzór umowy

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2016-06-28
Data publikacji:
2016-06-28
Data aktualizacji:
2016-06-28