Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

AU-01-1.6740.4.19.2014.EFI Kraków, 20.05.2016r.

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 23) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2031),

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 16.05.2016r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji nr 4/4/2014 z dnia 09.09.2014r. znak: AU-01-1.6740.4.19.2014.EFI, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

rozbudowa ulicy Wierzyńskiego na odcinku od ul. Mjr Łupaszki do ul. Prof. Myczkowskiego w km 0+001.92 – km 0+238.69, wraz z budową oświetlenia i przebudową odwodnienia ulicy oraz budową dwóch zjazdów na działkach (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję) nr 35/89, 35/95, 35/100 obręb 49 Krowodrza, części działek nr 14/22 (14/63), 14/28 (14/50), 14/36 (14/56), 14/38 (14/58), 14/40 (14/60), 14/41 (14/52), 14/45 (14/54) obręb 48 Krowodrza, 35/6 (35/108), 35/40 (35/110), 35/51 (35/114), 258 obręb 49 Krowodrza oraz rozbudowa ul. Mjr Łupaszki w km 0+000.00 – km 0+042.15 wraz z przebudową odcinka rowu na działce nr 35/104 obręb 49 Krowodrza oraz części działki nr 333 obręb 48 Krowodrza w Krakowie

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 4/4/2014 z dnia 09.09.2014r. oraz ww. postanowienia z dnia 16.05.2016r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Punkt Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-05-19
Data publikacji:
2016-05-20
Data aktualizacji:
2016-05-20