Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wszczęciu 18 kwietnia 2016 r. postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-VI.746.1.22.2016.KS) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek (uzupełniony 22 kwietnia 2016 r.) inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Annę Tomaszewską, ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, dla inwestycji pn.: Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 133 od km 66,717 do km 67,200 w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów na dz. nr 522/10 obr. 0003 j. ewid. Krowodrza w Krakowie,

w zakresie:

- regulacji torów w planie i profilu,

- przebudowy sieci trakcyjnej,

- budowy linii kablowej sieci sterowania ruchem kolejowym wraz z urządzeniami srk.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-VI.746.1.22.2016.KS) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 64, ul. Basztowa 22.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Postawa prawna obwieszczenia – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 ze zmianami).


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-04-27
Data publikacji:
2016-04-27
Data aktualizacji:
2016-04-27