Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji na usunięcie drzew.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

WS-05.6131.1.78.2016.DM

 

                                                                      OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1651) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podwawelska", ul. Komandosów 1, 30-334 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu ul. Komandosów 1 dz. nr 137/24, 137/31 obr. 11 Podgórze, ul. Komandosów 2(Garaże 2A) dz. nr 132/59 obr. 11 Podgórze, ul. Komandosów 4 dz. nr 132/61, 132/62 obr. 11 Podgórze, ul. Komandosów 5 dz. nr 137/27 obr. 11 Podgórze, ul. Komandosów 6 dz. nr 132/62, 132/62, 132/70 obr. 11 Podgórze, ul. Komandosów 10 dz. nr 132/63 obr. 11 Podgórze, ul. Komandosów 12 dz. nr 132/64 obr. 11 Podgórze, ul. Komandosów 17 dz. nr 137/38 obr. 11 Podgórze, ul. Słomiana 1 dz. nr 132/76, 132/77 obr. 11 Podgórze, ul. Słomiana 4 dz. nr 129/25 obr. 11 Podgórze, ul. Słomiana 5 dz. nr 132/78 obr. 11 Podgórze, ul. Słomiana 6 dz. nr 129/26 obr. 11 Podgórze, ul. Słomiana 26 dz. nr 129/20 obr. 11 Podgórze.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 23.03.2016 r. o godz. 8:00 odbędą się oględziny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się przed wejściem na nieruchomość przy ul. Komandosów 1.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się Spółdzielnię Mieszkaniową "Podwawelska", ul. Komandosów 1, 30-334 Kraków reprezentowanej przez prawnie umocowanego przedstawiciela/i do stawienia się na rozprawę i okazania przedmiotu oględzin.

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 24 lutego 2016 r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2016-02-24
Data publikacji:
2016-02-24
Data aktualizacji:
2016-02-24