Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

 

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 14.01.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Korusiewicza p.o. Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu – ul. Centralna 53 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa ul. Buszka w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną, obejmująca swoim zakresem budowę ulicy Buszka (klasy lokalnej – L, kategorii drogi gminnej) od roboczego hm 0+00.00 do hm 0+51.36, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego na działkach ewidencyjnych położonych w Krakowie w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję:

- na działkach nr ewid. 166/20, 186/3, 330/44, 364 w obrębie nr 5 Krowodrza,

- na części działki nr 343/7 w obrębie nr 5 Krowodrza stanowiącej istniejący pas drogowy bez podziału”

 

 

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 pok. 3, telefon: 616 8085. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-02-03
Data publikacji:
2016-02-11
Data aktualizacji:
2016-02-11