Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2015-10-05)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 28.09.2015 do 18.10.2015

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujący:

1. część działki nr 113/12 obr. 47-Nowa Huta, os. Willowe, na cele: wiata śmietnikowa, dojście oraz zieleń osłonowa, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 471/4 obr. 4-Krowodrza, ul. Spokojna, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie.

 

od 29.09.2015 do 19.10.2015

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem stanowiący załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 2592/2015, nr 2591/2015, nr 2590/2015 z dnia 24.09.2015r.

- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

1. nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 196/3 o powierzchni 0,0736 ha, położoną w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Bodzowskiej, objętą KW KR1P/00192992/7. Zgodnie z decyzją nr AU-2/6730.2/2818/2014 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 30 grudnia 2014 r. nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem wolnostojącym,

2. lokal mieszkalny oznaczony Nr 14 o powierzchni użytkowej 36,84 m2, objęty KW KR1P/00517958/2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Stefana Czarnieckiego Nr 12 wraz z udziałem wynoszącym 3684/65577 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 298/1 o powierzchni 0,0355 ha, położona w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta KW KR1P/00003518/0,

3. lokal mieszkalny oznaczony Nr 15 o powierzchni użytkowej 40,64 m2, objęty KW KR1P/00517970/2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Stefana Czarnieckiego Nr 12 wraz z udziałem wynoszącym 4064/65577 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 298/1 o powierzchni 0,0355 ha, położona w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta KW KR1P/00003518/0,

4. garaż o powierzchni użytkowej 15,50 m2, położony w zespole garaży przy ul. Bolesława Chrobrego wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej, na której położony jest garaż składającej się z działek oznaczonych nr 510/10 o powierzchni 0,0008 ha objętej KW KR1P/00261927/6 oraz nr 55/28 o powierzchni 0,0011ha objętej KW KR1P/00189146/8 obręb 6 jednostka ewidencyjna Śródmieście. Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 782 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości położonej przy ul. Kobierzyńskiej objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

5. lokal mieszkalny oznaczony Nr 8 o powierzchni użytkowej 25,10 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Sebastiana Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 29.12.2102 r. udziału wynoszącego 37/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 84 o powierzchni 0,0507 ha, położonej w obrębie 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00150604/5,

6. lokal mieszkalny oznaczonego Nr 5 o powierzchni użytkowej 74,84 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Zwierzynieckiej Nr 21 wraz z udziałem wynoszącym 68/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 99/2 o powierzchni 0,0500 ha i 99/3 o powierzchni 0,0079 ha, położona w obrębie 145, jednostka ewidencyjna Śródmieście objęta KW KR1P/00077950/9,

7. lokal mieszkalny oznaczony Nr 2 o powierzchni użytkowej 15,43 m2, położony w budynku mieszkalnym przy Rynku Dębnickim Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni użytkowej 2,87 m2 i udziałem wynoszącym 1543/73388 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 283/1 o powierzchni 0,0266 ha, położona w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta KW KR1P/00203341/0,

8. nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 69/14 o powierzchni 0,1138 ha, położoną w obrębie 59, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętą KW KR1P/00497795/4, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem użytkowym przy ul. Stare Wiślisko Nr 39. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).

 

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

od 01.10.2015 do 21.10.2015

- dotyczący dwóch części nieruchomości(o pow.0,0015 ha każda) położonej w Krakowie przy ul.Rozdroże, oznaczonej jako działka nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze – przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 504, obręb 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej w Krakowie przy ul. Kanoniczej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2015-10-05
Data publikacji:
2015-10-05
Data aktualizacji:
2015-10-05