Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

AU-01-3.6740.4.22.2014.JZI

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Krakowa

o wydaniu ponownego postanowienia o przesunięciu terminu

postępowania administracyjnego

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w zw. z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 14.08.2015 r. na wniosek pełnomocnika inwestora Pana Mariusza Kozoduj, MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, działającego z upoważnienia Pana Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – ul. Centralna 53, 31-586 Kraków zostało wydane ponowne postanowienie o zmianie postanowienia z dnia 09.07.2015 r., znak jw. w zakresie zmiany terminu do czasu uzyskania dokumentów wymienionych w pkt. 7 postanowienia znak: AU-01-3.6740.4.22.2014.JZI z dnia 15.06.2015r. w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP nr K2225 – ul. Mogilska, w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika” w ramach zadania: „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II –Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” po uchyleniu przez Wojewodę Małopolskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 6/4/2014 z dnia 15.05.2015 r. znak: AU-01-3.6740.4.22.2014.JZI.

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się

z całością materiału dowodowego, w tym z treścią zmiany postanowienia z 14.08.2015 r., a także złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia, w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 Godziny przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 800 do 1500, telefon: 616 81 70.

Na postanowienie z 14.08.2015 r. służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-08-26
Data publikacji:
2015-08-26
Data aktualizacji:
2015-08-26