Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

AU-01-2.6740.4.28.2014.BUR

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 30 października 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Marcinko Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu , ul. Centralna 53 Kraków, w imieniu którego przed urzędem występuje Pan Marcin Kisiel, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.: „Rozbudowa ul. Bunscha (drogi powiatowej klasy zbiorczej) poprzez budowę drogi serwisowej w Hm 0+00 do Hm 0+66.31 i od Hm 0+27.92 do Hm 1+62.18 i kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową sieci elektroenergetycznej (oświetlenia) oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej w Krakowie,

- na działkach ewidencyjnych nr: 349/2, 446/6, oraz na części działek ewidencyjnych nr (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję): 359/14, 359/17, 446/2 oraz 446/5 (446/14 i 446/16) położonych w obr. 41 j. ew. Kraków – Podgórze.”

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 41:

Działka nr 446/5, dzieli się na działki nr: 446/14, 446/16 i 446/13, 446/15.

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 pok. 3, telefon: 616 80 93.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2014-12-23
Data publikacji:
2014-12-23
Data aktualizacji:
2014-12-23