Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

BGN.6740.1.5.2014

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

 

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 687) po rozpoznaniu wniosku Prezydenta Miasta Krakowa, przekazanego Staroście Wielickiemu postanowieniem Wojewody Małopolskiego z dnia 04.04.2014r. znak: WI-IX.7820.1.7.2014 zawiadamiam, że:

 

1. Starosta Wielicki w dniu 25 czerwca 2014r. wydał decyzję znak: BGN.6740.1.5.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Michała Korpala i ulicy Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie obejmującej swym zakresem rozbudowę: ul. Michała Korpala od km

0-011,70 do km 0+107,50 jako drogi gminnej klasy D oraz od km 0+107,50 do km 0+273,75 jako drogi gminnej klasy L; rozbudowę ul. Anny Szwed-Śniadowskiej od km 0+000,00 do km 0+117,10 jako drogi gminnej klasy D; rozbudowę skrzyżowania ul. Korpala z ul. Bartla i ul. Krygowskiego wraz z rozbudową wlotu ul. Bartla od km

0-012,85 do km 0+044,40 jako drogi gminnej klasy L oraz rozbudową wlotu ul. Krygowskiego – drogi gminnej

klasy L od km 0+044,40 do km 0+101,65, wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej.”

Inwestycja projektowana jest w liniach rozgraniczających zakres inwestycji na działkach nr ewid.

(w nawiasach podano numery ewidencyjne działek, podlegających podziałom):

• 276/1, 187/63 obr. 69 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie.

• na części działek: 186/39 (186/26), 187/81 (187/48), 96/390 (96/97), 276/8 (276/2), 128/1 (128), 276/12 i 276/10 (276/4), 96/393 (96/329), 96/397 (96/330), 96/399 (96/333), 96/401 (96/385)

obr. 69 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie.

• część działki 186/25 obr. 69 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie. Działka nie podlega podziałowi

z uwagi na to, że stanowi istniejący pas drogowy ulicy Krygowskiego.

oraz poza liniami rozgraniczającymi:

• działki niezbędne do dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu: części działek: 128/2 (128), 276/13 (276/4), 96/395 (96/329) obr. 69 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32

i 33 kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13

w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Starosty Wielickiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa i Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

2. Starosta Wielicki postanowieniem z dnia 25 czerwca 2014 r. znak: BGN.6740.1.5.2014 nadał decyzji

z dnia 25 czerwca 2014 r. znak: BGN.6740.1.5.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Michała Korpala i ulicy Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie obejmującej swym zakresem rozbudowę: ul. Michała Korpala od km 0-011,70 do km 0+107,50 jako drogi gminnej klasy D oraz od km 0+107,50 do km 0+273,75 jako drogi gminnej klasy L; rozbudowę ul. Anny Szwed-Śniadowskiej od km 0+000,00 do km 0+117,10 jako drogi gminnej klasy D; rozbudowę skrzyżowania ul. Korpala z ul. Bartla i ul. Krygowskiego wraz z rozbudową wlotu ul. Bartla od km 0-012,85do km 0+044,40 jako drogi gminnej klasy L oraz rozbudową wlotu ul. Krygowskiego – drogi gminnej klasy L od km 0+044,40 do km 0+101,65, wraz

z przebudową i budową infrastruktury technicznej.” rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Mając na uwadze art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tut. Organ informuje, że wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego w przypadku,

w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tą nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż

w terminie 30 dni od dnia, doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Starosty Wielickiego ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-07-01
Data publikacji:
2014-07-01
Data aktualizacji:
2014-07-01