Dokument archiwalny
Komunikat Wydziału Spraw Administracyjnych w sprawie przetargu na udostępnienie dwóch miejsc do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych na papierze na płycie Rynku Głównego

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na udostępnienie dwóch miejsc do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych na papierze na płycie Rynku Głównego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 j.t. z późn. zm.), załącznika nr 2 uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, zarządzenia Nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków, Pełnomocnictwa nr 58/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2011 r.

 

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ulicy Wielopole 17 a w Sali Konferencyjnej.

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

 

1. Przedmiot udostępnienia.

1) Przedmiotem udostępnienia są 2 miejsca do prowadzenia handlu ruchomego zlokalizowane na płycie Rynku Głównego, oznaczone numerami od 1 do 2 (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

2) Wymienione wyżej miejsca do prowadzenia handlu ruchomego wskazane są załącznikiem nr 2 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

3) Miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w pkt 1) obejmują:

a) powierzchnię określoną wymiarami rzutu poziomego stoiska - maksymalnie 2,0 m²,

b) powierzchnię zajmowaną przez sprzedającego - 0,5 m2.

 

2. Czas udostępnienia.

Umowy udostępnienia będą obowiązywać nieprzerwanie do dnia 31 stycznia 2015 r.

 

3. Warunki prowadzenia handlu.

1) Dopuszczalny asortyment – prace plastyczne wykonane na papierze oraz grafiki artystyczne,

2) Przed zawarciem umowy stoisko handlowe (stelaż o maksymalnej wysokości 1,5 m w naturalnym kolorze drewna lub czarnym, wraz z urządzeniami z nim związanymi i miejscem dla sprzedawcy oraz obligatoryjną trójkątną formą zastawki – ścianki w kolorze czarnym, wypełniającej boki stoiska; powinna ona jedynie zakrywać wnętrze stoiska) musi uzyskać pozytywną opinię Plastyka Miasta,

3) Stoisko handlowe powinno być usuwane codziennie po zakończeniu działalności.

 

4. Opłaty.

1) Opłata dzienna za udostępnienie miejsca do prowadzenia handlu ruchomego w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto obejmuje powierzchnię stoiska, określoną wymiarami rzutu poziomego oraz powierzchnię zajmowaną przez sprzedającego wynoszącą 0,5 m2, przeliczoną według wylicytowanej stawki.

Opłata za udostępnienie miejsca do prowadzenia stoiska handlowego ustalona w drodze przetargu jest płatna miesięcznie z góry.

2) Dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w wysokości określonej w uchwale Nr LXI/876/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.11.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 6451) za powierzchnię określoną w umowie.

 

5. Cena wywoławcza.

Dla każdego stanowiska wynosi 3,30 zł netto za 1 m2 zajętej powierzchni, określonej w ust. 1. pkt 3) lit. a), b), za każdy dzień + należny podatek VAT.

 

II. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW.

 

1. Warunki przystąpienia do przetargu.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:

1) Mają zawartą z Gminą Miejską Kraków najwyżej jedną umowę na prowadzenie handlu ruchomego w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto (docelowo można mieć zawarte nie więcej niż dwie takie umowy).

2) Złożyli komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.

3) Wnieśli wadium w terminie do dnia 28 lipca 2014 r. w wysokości:

• 500 zł (pięćset złotych) – w przypadku ubiegania się o jedno miejsce

• 1 000 zł (tysiąc złotych) – w przypadku ubiegania się o dwa miejsca

a) Wpłaty wadium z dopiskiem „WADIUM – PLASTYCY” dokonywać można:

• w formie gotówkowej w podanej wyżej wysokości, w kasie Wydziału Finansowego UMK, Plac Wszystkich Świętych ¾ przed upływem terminu do wnoszenia wadium (kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 740 – 1510; przerwa w godz. 12.00 – 12.20),

• w formie przelewu wpłacane w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 28 lipca 2014 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Miasta.

Numer rachunku depozytowego UMK: 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667.

b) Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania.

c) Wadium wpłacone przez oferenta, który wylicytuje miejsce do prowadzenia handlu ruchomego zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy ( tj. 500 zł na poczet każdej zawartej umowy).

d) W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy oferenta wadium

ulega przepadkowi ( przepadkowi ulega 500 zł od każdej nie zawartej umowy).

e) Uczestnikom przetargu, którzy nie wylicytują stanowiska handlowego, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu. W przypadku unieważnienia przetargu wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom, którzy je wpłacili.

 

 

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci:

a) którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, ale nie podpisali umowy,

b) z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, z ich winy lub na ich wniosek.

 

2. Dokumenty warunkujące przystąpienie do przetargu.

1) Po otwarciu przetargu jego uczestnik winien:

a) okazać dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (zawierający numer PESEL),

b) przedłożyć umowę spółki cywilnej (jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w tej formie),

c) podać pisemnie numer NIP,

d) podać pisemnie numer z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów rejestrowanych w KRS),

e) okazać dokument potwierdzający wpłatę wadium,

f) przedłożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz szczegółowych warunków organizacji przetargu i projektu umowy udostępnienia nieruchomości, będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych (załącznik nr 2),

g) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika:

- okazać dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (zawierający PESEL),

- przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego (załącznik nr 3).

 

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a), e), f), g) muszą być przedstawione w oryginale, a w pozostałych przypadkach w formie kserokopii, jednak potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 

UWAGI:

Zawieszenie wykonywanej działalności gospodarczej, jak również brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia przedsiębiorcy do przetargu.

 

Przetarg.

Czynności związane z przetargiem wykonuje komisja przetargowa, powołana Poleceniem Służbowym Nr 8/2014 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych z dnia 23 czerwca 2014 r. na podstawie szczegółowych warunków organizacji przetargu (będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych) w dwóch etapach:

Pierwszy etap: kwalifikacja uczestników do drugiego etapu przetargu – do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy spełnią wszystkie warunki przystąpienia do przetargu, określone w ust. 1) i 2) niniejszego rozdziału.

Drugi etap: licytacje ustne, które zostaną przeprowadzone w tym samym dniu, bezpośrednio po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.

W trakcie prowadzenia licytacji na sali mogą być obecne tylko osoby uprawnione do udziału w licytacji oraz reprezentujący ich pełnomocnicy.

 

 

III. ZAWARCIE UMOWY.

Warunki umowy i termin jej podpisania

 

1. Umowy zostaną zawarte zgodnie z wzorem umowy będącym do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych.

2. Umowy zostaną zawarte z podmiotami, których działalność gospodarcza nie jest zawieszona

3. Umowy zostaną zawarte z podmiotami, które nie zalegają z zapłatą za korzystanie z terenów Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.

4. Umowy na udostępnienia miejsc pod stoiska handlowe powinny być zawarte w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r., według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium i utraty prawa do zawarcia umowy.

5. Umowy zostaną zawarte pod warunkiem złożenia do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w terminie do dnia 22 sierpnia 2014 r. pozytywnej opinii stoiska, z którego będzie prowadzona sprzedaż, wydanej przez Plastyka Miasta.

6. Umowy zawierać będą zobowiązania do ponoszenia opłat wymienionych w rozdziale I ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

a) załącznik nr 1 – załącznik graficzny wskazujący miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w rozdz. I ust. 1 pkt. 1,

b) załącznik nr 2 - wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt.1

lit. e),

c) załącznik nr 3 - wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt. 1 lit. f) tiret drugi.

2. Szczegółowych informacji udziela Bartosz Mikos - inspektor w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, w godz. 8.00 – 15.00, tel. 12 616-93-18.

3. W siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych (jw.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) do wglądu pozostają:

a) szczegółowe warunki organizacji przetargu,

b) wzór umowy wraz z załącznikami,

c) załączniki, o których mowa w rozdz. IV ust. 1

4. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Szczegółowe warunki organizacji przetargu.

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Przetarg otwiera przewodniczący komisji przetargowej, przedstawia członków komisji, a następnie przypomina uczestnikom informacje zawarte w rozdziale I ogłoszenia o przetargu.

Procedura przetargowa

Pierwszy etap – kwalifikacja przedsiębiorców

4. Komisja przetargowa sprawdza dokumenty potwierdzające tożsamość osób uczestniczących w przetargu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), uczestnicy przetargu podpisują listę obecności.

5. Komisja przetargowa dokonuje weryfikacji dokumentów wymaganych do wzięcia udziału w przetargu i kwalifikuje oferentów do uczestnictwa w licytacji. Wyniki kwalifikacji oferentów zostają odnotowane w protokole.

6. Przewodniczący komisji przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób oraz nazwy oferentów, które zostały dopuszczone do udziału w licytacji, a następnie zapoznaje oferentów dopuszczonych do udziału w licytacji z jej procedurą, informacjami, o których mowa w rozdziale III ogłoszenia o przetargu oraz skutkami uchylenia się od zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości.

7. Licytacja może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do udziału w licytacji tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Drugi etap – licytacja

8. Każde miejsce do prowadzenia handlu ruchomego jest przedmiotem odrębnej licytacji.

9. Licytację kolejnych miejsc handlowych prowadzi przewodniczący komisji przetargowej.

10. Przewodniczący komisji przetargowej informuje oferentów, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

11. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej.

12. Zgłaszać wszystkie postąpienia (licytować) mogą oferenci osobiście albo ich pełnomocnicy (należycie umocowani do udziału w przetargu).

13. Postąpienia nie mogą wynosić mniej niż 1,00 zł.

14. Oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

15. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny oferent biorący udział w licytacji zaoferuje cenę wyższą.

16. Każda licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestniczących w niej oferentów, jeżeli przynajmniej jeden oferent zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

17. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę oferenta, która wygrała licytację. Historie postąpień oraz wyniki poszczególnych licytacji zostają odnotowane w protokole.

18. Jeden oferent może wylicytować obydwa miejsca handlowe, z zastrzeżeniem zapisu rozdziału II. ust. 1. pkt 1) i pkt 3) ogłoszenia przetargu.

19. Po przeprowadzeniu licytacji wszystkich miejsc handlowych przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg.

20. Protokół z przeprowadzonego przetargu, podpisany przez wszystkich członków komisji przetargowej, stanowi podstawę zawarcia umów ze zwycięzcami poszczególnych licytacji.

 

 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK nr 1 - załacznik graficzny

ZAŁĄCZNIK nr 2 - oświadczenie dot. warunków przetargu

ZAŁĄCZNIK nr 3 - pełnomocnictwo


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2014-06-30
Data publikacji:
2014-06-30
Data aktualizacji:
2014-06-30