Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 8 maja 2014 r. została wydana na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika, Pana Mariusza Szotka, ul. Zwycięstwa 3/12, 32-332 Bukowno, decyzja Nr 19/B/2014 (znak: WI-VI.7840.1.168.2013.KA) o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych o dł. 200 m na przystanku osobowym Kraków Mydlniki Wapiennik na linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków” na działce nr 177 obr. 47 Kraków – Krowodrza

w zakresie:

- budowy dwóch peronów jednokrawędziowych w km od 61+853.78 do km 62+053.78;

- budowy dojść do peronów po stronie peronu 1 i 2 w km od 61+829.28 do km 61+853.78;

- budowy schodów zejściowych z platform peronowych;

- budowy wiat peronowych i tablic informacyjnych;

- przebudowy skarp;

- budowy instalacji i sieci elektrycznych: oświetlenia, zasilania, uszynienia;

- budowy instalacji i sieci teletechnicznych: rozgłoszeniowej, zegarowej i monitoringu.

 

 

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Wojewody Małopolskiego oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Obiektów na Terenach Zamkniętych i Kolejowych, pokój nr 65 (parter), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godz. 900 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1500, tel.: 12 39 21 490.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-05-12
Data publikacji:
2014-05-12
Data aktualizacji:
2014-05-12