Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania sie z aktami sprawy.

 

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.150.2012.WM

 

OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 21.09.2012 r. osób fizycznych, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej z garażami wbudowanymi (do 14 budynków) z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 118 i 119 obr 3 Podgórze, z budową odcinka ul. Bobrowej wzdłuż działek nr 118 i 119 i zjazdu na teren inwestycji z działki nr 314/2, z infrastrukturą techniczną na dz. nr 314/2 i budową skrzyżowania ul. Bobrowej z ul. Winnicką na dz. nr 314/2 i 114/2 obr. j.w. - przy ul. Bobrowej w Krakowie".

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 – cyt. dalej jako „K.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 504 od poniedziałku do piątku w godzinach: 740 -1530.

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.

Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 08.05.2014r

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2014-05-08
Data publikacji:
2014-05-08
Data aktualizacji:
2014-05-08