Dokument archiwalny
termin przetargu: 10.06.2014 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nierieruchomości gruntowych zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Dróżnickiej, niezabudowanych nieruchomości przy ul. Rysi Stok, Księdza Maja, Gen. Karaszewicza - Tokarzewskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 52/4 o powierzchni 0,0565 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 136,55 m² położonej w obrębie 29, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Dróżnickiej, objętej KW KR1P/00181880/9.

 

Cena wywoławcza wynosi: 157 760,00 zł

Wadium wynosi: 16 000,00 zł

 

Obszar w skład którego wchodzi opisana wyżej nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Witkowice”, zgodnie z którym położona jest w terenach oznaczonych symbolem 5U - zabudowy usługowej, w tym: usługi publiczne - oświaty i wychowania, zdrowia i opieki społecznej, kultury, łączności i administracji publicznej, usługi komercyjne – handlu, rzemiosła, gastronomii.

 

link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27046

 

mapa

 

 

Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem użytkowym, stanowiącym obecnie pustostan. Budynek jest niepodpiwniczony, parterowy o powierzchni 136,55 m². Konstrukcja budynku jest żelbetowa, kryty falistymi płytami azbestowo – cementowymi, wyposażony jest w duże bramy oraz drzwi dwuskrzydłowe, brak stolarki okiennej oraz części płyt osłonowych. Budynek jest w złym stanie technicznym, przewidziany jest do rozbiórki. Nieruchomość jest nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą, zielenią i kilkoma drzewami. Posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu umiarkowanie płaskie, w części zachodniej znajduje się niewielka skarpa. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna (posadowiony jest na niej słup), w sąsiedztwie znajduje się sieć kanalizacyjna, telekomunikacyjna, wodna i gazowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Dróżnicka.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane zadrzewione, potok. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą oglądać przedmiotowy budynek użytkowy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Biurem Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Królewskiej Nr 25, tel. 12 634-38-86.

 

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 65/11 o powierzchni 0,0676 ha, objętej KW KR1P/00264995/4, położonej w obrębie 7 jednostka ewidencyjna Krowodrza, w rejonie ul. Rysi Stok.

Cena wywoławcza wynosi: 374 000,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT

Wadium wynosi: 38 000,00 zł

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 30 czerwca 2011 r. decyzją nr AU-2/6730.2/2030/2011 o ustaleniu warunków zabudowy nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z wbudowanym garażem. Decyzja jest ostateczna. Można się z nią zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pok. 413. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 – z póź. zm) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać przeniesiona na nabywcę nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że przejmie wszystkie warunki w niej zawarte.

 

 decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

mapa

 

Nieruchomość posiada kształt nieregularny. Porośnięta jest roślinnością trawiastą. Położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Wzdłuż południowej granicy działki przebiegają sieci teletechniczne oraz napowietrzna ( na podporach) sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obsługa komunikacyjna działki planowana jest od drogi publicznej ul. Junackiej, poprzez drogę wewnętrzną przebiegającą po terenie działek nr 90/41 i 90/42 stanowiących ul. Rysi Stok, a następnie po terenie części działki nr 65/8 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, pasem o szerokości 5 m, wzdłuż południowej granicy działki, po której zostanie ustanowiona nieograniczona w czasie służebność przejazdu, przechodu i przejścia z mediami na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 65/11. Nabywca nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 65/11 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zobowiązany będzie jednorazowej opłaty w wysokości 12 400 zł netto + 23% podatku VAT w kwocie 2 852,00 zł, tj. łącznie kwoty 15 252,00 zł brutto płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Po terenie części działki nr 65/8 ustanowiona została służebność przejazdu, przechodu i przejścia z mediami na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 65/7 i 65/13. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właścicieli nieruchomości władnących oznaczonych nr działek 65/7, 65/13 oraz 65/11.

Po terenie części działki nr 65/11 - pasem o szerokości 5 metrów wzdłuż południowej granicy działki została ustanowiona służebność przejazdu, przechodu i przejścia z mediami na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 65/13.Prawo opisanej wyżej służebności ujawnione jest w dziale III KW KR1P/00264995/4. Dział IV tej księgi wolny jest od wpisów.

 

 

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej nr 61/39 o powierzchni 0,0754 ha oraz udziału wynoszącego 1/2 części działki oznaczonej nr 61/38 o powierzchni 0,0042 ha, objętej KW KR1P/00145093/1, położonej w obrębie 87, jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Księdza Maja.

Cena wywoławcza wynosi: 168 500,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium: 17 000,00 zł

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opatkowice – Zachód”, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej – 1MN.

 

link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=2025

 

mapa

 

Nieruchomość posiada kształt nieregularny. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz kilkoma drzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Sieci uzbrojenia technicznego przebiegają w ul. Księdza Maja. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Obsługa komunikacyjna nieruchomości przewidziana jest od ul. Księdza Maja po terenie działki nr 102/8 stanowiącej współwłasność osób fizycznych, po której ustanowiona została służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnych właścicieli między innymi działek nr 61/38 i 61/39 (przed podziałem nr 61/4).

W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna tereny niezabudowane oraz kościół.

Działka nr 61/39 od południa przylega do działki nr 61/40, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opatkowice – Zachód” położona jest w terenach obudowy biologicznej cieków wodnych – tereny podmokłe, „naturalnej” zieleni nieurządzonej, użytków rolnych i użytków zielonych 75 ZO (o). Nabywca nieruchomości składającej się z działek nr 61/38 i 61/39 zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przejazdu i przechodu, pasem szerokości 3,5 metra wzdłuż wschodniej granicy działki nr 61/38 i 61/39 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 61/40, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków. Ustanowienie służebności przejazdu i przechodu nastąpi równocześnie ze sprzedażą nieruchomości. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

 

4. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1411 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 70/2 o powierzchni 0,1325 ha objętej KW KR1P/00436588/5 oraz 71/5 o powierzchni 0,0032 ha i 71/6 o powierzchni 0,0054 ha, objętych KW KR1P/00283093/0, położonej w obrębie 37, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Karaszewicza -Tokarzewskiego.

Cena wywoławcza wynosi: 119 920,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium: 12 000,00 zł

 

Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Branice-Dwór, zgodnie z którym znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczonych symbolem 5MN.

 

link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=26609

 

mapa

 

Nieruchomość oznaczona nr działek 70/2, 71/5 i 71/6 posiada kształt nieregularny. Położona jest w terenie płaskim, porośnięta trawą. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Przyłączenie obiektów do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego przez działkę nr 71/7, która stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków. Działy III i IV KW KR1P/436588/5 wolne są od wpisów. W dziale III KW KR1P/00283093/0 wpisana jest służebność gruntowa drogi koniecznej przebiegającej przez nieruchomość składającą się z działki nr 71/1 o pow. 10377 m2 obr. 37 jedn. ewid. Nowa Huta obj. KW KR1P/283093/0, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 78 obj. Kw KR1P /0060501/5 oraz służebność gruntowa drogi koniecznej przez nieruchomość położoną w obr. 37 jedn. ewid. Nowa Huta, stanowiącą działki nr 71/2 i nr 71/3, które powstały z działki nr 71/1, objętej księgą wieczystą KR1P/00283093/0 - na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości składającej się działki nr 77 objętej księgą wieczystą KR1P/00089969/2. Opisane wyżej służebności nie dotyczą nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży. Dział IV KW KR1P/00283093/0 wolny jest od wpisów. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 6 marca 2014 r.

Szczegółowe informacje odnośnie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej www.bip.krakow.pl /Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne/Plany Obowiązujące.

 

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 10 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

 

 

poz. 1 – godz. 11.00

poz. 2 – godz. 12.00

poz. 3 – godz. 12.30

poz. 4 – godz. 13.00

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 4 czerwca 2014 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa,

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4- parter najpóźniej do dnia 4 czerwca 2014 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nieruchomości opisanej w poz. 1 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Sprzedaż nieruchomości opisanych w poz. 2, 3, 4 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.

Ceny nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT oraz opłata z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej wraz z podatkiem VAT (poz. 2) płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Kraków, dnia 9 maja 2014 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2014-05-06
Data publikacji:
2014-05-06
Data aktualizacji:
2014-05-06