Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.2.60.2013.JI                                                                                   Kraków, 29.11.2013r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Miasta Tarnowa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Swatka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie do potoku Klikowskiego ścieków opadowych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa dróg w dzielnicy Klikowa w rejonie ograniczonym ulicami Niedomicką, Klikowską i potokiem Klikowskim w Tarnowie”.

Informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Tarnowa, Urzędzie Miasta Krakowa oraz na stronach internetowych BIP tych urzędów.

Sprawę prowadzi Joanna Ibek (0-12) 616-8872.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2013-11-29
Data publikacji:
2013-11-29
Data aktualizacji:
2013-11-29