Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że 7 listopada 2013 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-IX.7821.1.20.2013 o uchyleniu w całości postanowienia Starosty Wielickiego z

4 lipca 2013 r., znak: BGN.6740.1.5.2011, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Jachimeckiego w Krakowie, na odcinku od ulicy Tynieckiej do ulicy Bobrowej wraz z budową kanalizacji opadowej, napowietrznej sieci nN oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury technicznej” i o odmowie zawieszenia postępowania na wniosek inwestora − po rozpatrzeniu zażalenia strony postępowania na ww. postanowienie.

 

Ww. postanowienie jest ostateczne w toku instancji.

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), w poniedziałek w godz.

8:00 – 15:30, a od wtorku do piątku w godz. 7:45 – 15:00, tel.: 12 39 21 946.

 

Na ww. postanowienie Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie tego postanowienia.

Niniejsze obwieszczenie podlega zamieszczeniu na na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa (właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa oraz w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także publikacji na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i w prasie lokalnej.

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru postanowienia przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-11-14
Data publikacji:
2013-11-14
Data aktualizacji:
2013-11-14