Dokument archiwalny
informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w dniu 12.09.2013 r.

Informacja

dotycząca wyników przetargów ustnych nieograniczonych

W dniu 12 września 2013 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków:

 

1. szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 526/11 o powierzchni 0,0705 ha objętej KW KR1P/00218007/5 oraz udziału wynoszącego 1/6 części nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych nr działek 519/23 o powierzchni 0,0207 ha, nr 519/28 o powierzchni 0,0021 ha objętych KW KR1P/00203814/7 i nr 526/10 o powierzchni 0,0054 ha objętej KW KR1P/00218007/5, położonej w obrębie 101, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Zalipki. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 87 250,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

Obszar w skład, którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr AU-2/7331/1275/09 z dnia 30 kwietni 2009 r., zgodnie z którą działka nr 526/11 może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem, natomiast działki nr 519/23, 519/28, 526/10 zostały wydzielone jako droga wewnętrzna.

Wadium w kwocie 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) wpłaciła 1 osoba, która została dopuszczona do przetargu i umieszczona na liście uczestników. Zgodnie z § 14 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnik przetargu zaoferował jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej w kwocie 880,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych). W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 88 130,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści złotych). Nabywcą nieruchomości ustalono Pana Zbigniewa Mulicę, gdyż zaoferował postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

 

2. siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych nr 519/3 o powierzchni 0,0322 ha i nr 518/4 o powierzchni 0,0414 ha oraz udziału wynoszącego 1/8 cz. działki nr 519/20 o powierzchni całkowitej 0,0380 ha położonej w obrębie 101, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Zalipki, objętej KW KR1P/00203814/7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 96 800,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

Obszar w skład, którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 30 stycznia 2009 r. wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr AU-2/7331/286/09 zgodnie, z którą nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem.

Wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wpłaciły 4 osoby, 1 osoba nie zgłosiła się na przetarg. Do przetargu zakwalifikowane zostały 3 osoby, które zostały umieszczone na liście uczestników. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 140 000,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych). Nabywcą nieruchomości ustalono Pana Marka Małkę, gdyż zaoferował najwyższą cenę.

 

 

3. siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 29/18 o powierzchni 0,1224 ha, objętej KW KR1P/00207317/1, położonej w obrębie 58 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Podbipięty. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 120 500,00 zł brutto w tym 23 % podatku VAT.

Nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła”, zgodnie z którym położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 4MN1.4 z podstawowym przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z zielenią towarzyszącą.

Wadium w kwocie 12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) wpłaciła 1 osoba, która została dopuszczona do przetargu i umieszczona na liście uczestników. Zgodnie z § 14 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnik przetargu zaoferował jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej w kwocie 1 210,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziesięć złotych). W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 121 710,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT(słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziesięć złotych). Nabywcą nieruchomości ustalono Pana Michała Lipińskiego i Panią Katarzynę Tytko-Lipińską, gdyż zaoferowali najwyższą cenę.

 

 

Ponadto przeprowadzono przetargi:

 

4. szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 38/6 o powierzchni 0,0816 ha, objętej KW KR1P/00214295/2, położonej w obrębie 6, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Tynieckiej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 142 000,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

Obszar w skład, którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 12 lipca 2007 r. została wydana decyzja nr AU-2/7331/2162/07 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość może zostać zabudowana małym budynkiem handlowym z wydzieloną pracownią. Decyzja jest ostateczna.

 

 

5. szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 57 o powierzchni 0,0352 ha, położonej w obrębie 103, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Zarzyckiego, objętej KW KR1P/00218030/5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 38 000,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.

Obszar w skład, którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 30 grudnia 2011 r. wydana została decyzja nr AU-2/6730.2/4006/2011 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą przedmiotowa nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z garażem. Decyzja jest ostateczna.

 

6. szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej nr 283/3 o powierzchni 0,1431 ha objętej KW KR1P/00458770/8 oraz udziału wynoszącego 1/2 części działki nr 283/4 o powierzchni 0,0182 ha objętej KW KR1P/00344138/4, położonej w obrębie 56 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Laskowej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 167 000,00 zł brutto w tym 23 % podatku VAT.

Obszar w skład, którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 24 października została wydana decyzja nr AU-2/7331/3859/08 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą działka nr 283/3 może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z garażem. Decyzja jest ostateczna.

 

7. szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0562 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 166/6 o powierzchni 0,0214 ha, objętej KW KR1P/00212117/7 i 166/8 o powierzchni 0,0348 ha, objętej KW KR1P/00222871/3 położonej w obrębie 53, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Kolejowej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 82 000,00 zł brutto w tym 23 % podatku VAT.

Obszar w skład, którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Trasa Nowopłaszowska”, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1/2.MN).

 

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości opisanych w poz. 4, 5, 6 i 7 zakończyły się wynikiem negatywnym gdyż w ustalonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.

 

Kraków, dnia 20 września 2013 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2013-09-20
Data publikacji:
2013-09-20
Data aktualizacji:
2013-09-20