Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

O B W I E S Z C Z E N I E  P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

 

 

Na podstawie art. 95 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 30.08.2013 r. na wniosek Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., ul. J. Brożka 3, Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Jakuba Baczyńskiego; została wydana decyzja nr 1919/2013 znak: AU-01-3.6740.1.886.2013.KPŁ o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, jako element projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie", wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 64/32, 64/10, 64/17, obręb 43 Nowa Huta przy ul. Giedroycia w Krakowie.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1, można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1919/2013 z 30.08.2013 r., postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z 16.07.2013 r. uzgadniającym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z 28.06.2013 r.

 

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku od 800 do 1500

tel. inspektora prowadzącego sprawę: (12) 616-80-28.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-09-05
Data publikacji:
2013-09-05
Data aktualizacji:
2013-09-05