Dokument archiwalny
Gmina Miejska Kraków ogłasza Konkurs Ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację dzielnicowych programów zdrowotnych w 2013 r.

Na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców poszczególnych Dzielnic Miasta Krakowa w zakresie:

Dzielnica I

1. Program profilaktyki wad postawy – kwota przeznaczona na realizację Programu tj. 10 000 zł.

Dzielnica II

1. Program profilaktyki wad postawy – kwota przeznaczona na realizację Programu tj.: 10 000 zł;

2. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia – kwota przeznaczona na realizację Programu tj.: 10 000 zł.

Dzielnica V

1. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia- kwota przeznaczona na realizację Programu tj.: 12 000 zł.

Dzielnica VI

1. Program profilaktyki próchnicy u dzieci – kwota przeznaczona na realizację Programu tj.: 14 000 zł;

2. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia- kwota przeznaczona na realizację Programu tj.: 15 000 zł.

Dzielnica VII

1. Program profilaktyki wad postawy – kwota przeznaczona na realizację Programu tj.: 12 000 zł.

Dzielnica VIII

1. Program profilaktyki wad postawy – kwota przeznaczona na realizację Programu tj.: 5 000 zł.

Dzielnica IX

1. Program profilaktyki wad postawy – kwota przeznaczona na realizację Programu tj.: 9 700 zł.

Dzielnica XIV

1. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia- kwota przeznaczona na realizację Programu tj.: 11 000 zł;

2. Program profilaktyki wad postawy – kwota przeznaczona na realizację Programu tj.: 8 000 zł;

Dzielnica XV

1. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia- kwota przeznaczona na realizację Programu tj.: 8 000 zł.

Dzielnica XVI

1. Program profilaktyki wad postawy – kwota przeznaczona na realizację Programu tj.: 15 000 zł.

Dzielnica XVII

1. Program profilaktyki wad postawy – kwota przeznaczona na realizację Programu tj.: 10 000 zł.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programów na podstawie zawartych umów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 27 września 2013.r, a zakończenia nie później niż w dniu 30 listopada 2013 r.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu i materiałami informującymi o przedmiocie konkursu (wraz ze wzorem umowy) od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 411, w godz. 8.30 – 14.30 i na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl.

 

Na podanych wyżej stronach zamieszczane będą również informacje dotyczące konkursu (w tym m. in.: zmiany terminu składania ofert, odwołania konkursu, zmian dokumentacji konkursowej).

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do 18 września 2013 r. do godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana Komisja Konkursowa w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK w terminie do dnia 24 września 2013 r.

 

Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616 -9490

 

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ ODDZIELNIE NA POSZCZEGÓLNE DZIELNICE I PROGRAMY.

 

Regulamin oceny ofert podmiotów uczestniczących w postępowaniu konkursowym oraz Regulamin prac Komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w ramach postępowania konkursowego określa Zarządzenie Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia podmiotów realizujących miejskie programy zdrowotne i programy zdrowotne realizowane we ramach zadań priorytetowych Dzielnic dla mieszkańców Miasta Krakowa, finansowanych przez Miasto Kraków w latach 2013-2015 (z późn. zm.)

 

Załączniki:

1) Formularz ofertowy programu profilaktyki próchnicy u dzieci

2) Formularz ofertowy programu profilaktyki wad postawy dla dzieci

3) Formularz ofertowy programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia

4) opis programu profilaktyki próchnicy u dzieci

5) opis programu profilaktyki wad postawy

6) opis programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku zycia

7) wzór umowy o udzielenie zamówienia na realizację dzielnicowego programu zdrowotnego

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2013-09-04
Data publikacji:
2013-09-04
Data aktualizacji:
2013-09-04