Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu w dniu 2 września 2013 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 34/L/2013 (znak sprawy: WI-VI.746.1.34.2013.BC), na wniosek inwestora: Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie Sp. z o.o., 31-514 Kraków, Al. Beliny-Prażmowskiego 6A/6, działającego przez pełnomocnika, Pana Ryszarda Frankowicza, 31-117 Kraków, ul. Wenecja 1/7, dla inwestycji pn.: Rozbudowa górnej płyty postojowej Regionalnego Dworca Autobusowego w Krakowie na działce nr 180/7 obr. 8 Kraków – Śródmieście (teren zamknięty), obejmująca:

• budowę górnej płyty postojowej przyłączonej do istniejącej,

• budowę zadaszenia nad ww. płytą górną postojową,

• przebudowę rampy zejścia do dworca kolejowego na przejście podziemne wraz z rozbiórką istniejącej rampy, schodów i zadaszeń,

• budowę przejścia podziemnego łączącego Tunel Magda z ul. Bosacką w poziomie płyty dolnej autobusowej,

• budowę zaplecza technicznego magazynowego w poziomie dolnej płyty autobusowej,

• budowę pionów komunikacyjnych między poziomem dolnym i górnym (schody ewakuacyjne i windy) oraz pionu komunikacyjnego łączącego poziom dolny i górny płyt RDA z parkingiem na Płycie Parkingowej Centrum (schody ewakuacyjne i windy),

• przebudowę istniejącej niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie: instalacji elektrycznych, instalacji oświetlenia, instalacji odprowadzenia wód opadowych, instalacji kanalizacji ogólnospławnej.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 64, tel. 12-39-21-681 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530).

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-09-03
Data publikacji:
2013-09-03
Data aktualizacji:
2013-09-03