Dokument archiwalny
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 – 2018”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
WS-08.621.7.2013.MS

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

1. Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się:

2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 8 lipca 2013 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
  • ustnie do protokołu w ww. siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz
  • w ramach spotkań, wymienionych w pkt. 5,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krakowa.

4. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. W ramach udziału społeczeństwa w opracowywaniu wskazanych na wstępie dokumentów przewiduje się zorganizowanie spotkań konsultacyjnych:

  • obszar Nowa Huta: dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII – 17 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miasta Krakowa os. Zgody 2, sala 505, o godz. 16.00,
  • obszar Śródmieście i Krowodrza: dzielnice I, II, III, IV, V, VI, VII – 18 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Św. 3-4, sala Dietla, o godz. 16.00,
  • obszar Podgórze: dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII – 19 czerwca 2013 r., w Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Krasickiego 34 (świetlica szkolna), o godz. 16.00.

 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2013-06-07
Data publikacji:
2013-06-07
Data aktualizacji:
2013-06-10