Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji


 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 WS-04.6220.1.172.2011.KS

 

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 29 maja 2013 r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.1.172.2011.KS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa i modernizacja kompostowni odpadów zielonych o instalację MBP SITA Małopolska Sp. z o. o. w Krakowie przy ulicy Kosiarzy 5a”, zlokalizowanego na działce nr 2/23 obr. 26 j. ew. Podgórze w Krakowie.

 

 Decyzja ta została wydana na wniosek: SITA Małopolska Sp. z o. o., ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków. Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój

nr 504 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 3 czerwca 2013r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2013-06-03
Data publikacji:
2013-06-03
Data aktualizacji:
2013-06-03