Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia


 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 WS-04.6220.1.104.2012.AS

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 7, 8, 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) a także 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się strony, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa przepompowni ścieków wraz z wjazdem, infrastrukturą techniczną, kablem zasilającym, rurociągiem tłocznym oraz kolektorem sanitarnym w rejonie ul. Widłakowej, Wielkanocnej, Nierównej, Bodzowskiej na os. Pychowice-Bodzów w Krakowie" zlokalizowanego na dz. nr: 263/7, 286/6, 286/4, 286/5, 286/9, 286/7, 286/8, 246/8, 246/9, 246/6, 246/4, 247/20, 247/19, 247/16, 247/14, 286/3, 287/1, 231, 230/1, 229/2, 206/5, 206/6, 205/3, 204/3, 204/4, 203, 202, 288, 290/4, 201/1, 298/1, 290/2, 206/3, 205/5, 205/4, 133, 132, 131, 130, 208/3, 207/2, 290/3, 201/2, 289, 187, 113/6, 112, 245/1, 284, 168/6, 234, 235, 233/1, 221/4, 221/8, 263/4, 246/7, 246/5, 196/3, 196/2, 196/1, 113/7, 113/3 obr. 5 Podgórze w Krakowie oraz dz. nr: 340/1, 329, 267/8, 267/5, 267/15, 339, 328/1, 248/6, 244, 243, 258/6, 263/1, 254/1, 250/5, 250/1, 268/3, 268/5, 268/7, 52/2, 52/4, 52/7, 52/10, 52/9, 53/3, 54, 55, 51, 56, 264, 304/2, 263/3, 256, 257, 259/1, 260/2, 261, 262, 277/4, 319/5, 319/29, 318/1, 319/43, 319/44, 319/51, 319/58, 319/46, 319/65, 319/80, 319/74, 319/76, 306/10, 321, 306/12, 306/11, 306/15, 66, 224, 227/1, 228/2, 228/5, 319/52, 319/47, 309, 247/2, 324/4, 231/1 obr. 4 Podgórze w Krakowie z wniosku podmiotu planującego realizację inwestycji, dokonano zmiany zakresu wniosku z dnia 04.06.2012 r. (skorygowanego uprzednio dnia 26.06.2012 r.).

 

Zmiana zakresu wniosku nastąpiła w związku z podziałem działek nr 247/2, 244 obr. 4 Podgórze i możliwością poprowadzenia kanalizacji w docelowej infrastrukturze drogowej. Z uwagi na powyższe zmianie uległa lokalizacja przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa przepompowni ścieków wraz z wjazdem, infrastrukturą techniczną, kablem zasilającym, rurociągiem tłocznym oraz kolektorem sanitarnym w rejonie ul. Widłakowej, Wielkanocnej, Nierównej, Bodzowskiej na os. Pychowice-Bodzów w Krakowie" zlokalizowane zostanie na dz. nr: 263/7, 286/6, 286/4, 286/5, 286/9, 286/7, 286/8, 246/8, 246/9, 246/6, 246/4, 247/20, 247/19, 247/16, 247/14, 286/3, 287/1, 231, 230/1, 229/2, 206/5, 206/6, 205/3, 204/3, 204/4, 203, 202, 288, 290/4, 201/1, 298/1, 290/2, 206/3, 205/5, 205/4, 133, 132, 131, 130, 208/3, 207/2, 290/3, 201/2, 289, 187, 113/6, 112,245/1, 284, 168/6, 234, 235, 233/1, 221/4, 221/8, 263/4, 246/7, 246/5, 196/3, 196/2, 196/1, 113/7 113/3 obr. 5 j. ewid. Podgórze oraz dz. nr: 340/1, 329, 267/8, 267/5, 267/15, 339, 328/1, 248/6, 243, 258/6, 263/1, 254/1, 250/5, 250/1, 268/3, 268/5, 268/7, 52/2, 52/4, 52/7, 52/10, 52/9, 53/3, 54, 55, 51, 56, 264, 304/2, 263/3, 256, 257, 259/1, 260/2, 261, 262, 277/4, 319/5, 319/29, 318/1, 319/43, 319/44, 319/51, 319/58, 319/46, 319/65, 319/80, 319/74, 319/76, 306/10, 321, 306/12, 306/11, 306/15, 66, 224, 227/1, 228/2, 228/5, 319/52, 319/47, 309, 324/4, 231/1, 344/30, 344/31 obr. 4 j. ewid. Podgórze w Krakowie.

 

Mając na względzie powyższe, pomimo treści zawiadomienia znak: WS-04.AS.6220.1.104.2012.AS zamieszczonego dnia 10.01.2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa (Kraków, os. Zgody 2) i w Biuletynie Informacji Publicznej - strona internetowa Miasta Krakowa oraz na tablicach ogłoszeń Rady Dzielnicy VIII Dębniki w dniu 14.01.2013 r., postępowanie dowodowe musi być kontynuowane.

 

Jednocześnie informuję, że w związku z ww. zmianą zakresu wniosku tutejszy organ ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów wymagane.

 Jednocześnie informuje się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania wydane zostało postanowienie z dnia 23 maja 2013r. znak: WS-04.AS.6220.1.104.2012.AS zawiadamiające strony, iż sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 k.p.a. oraz wskazujące nowy termin załatwienia sprawy.

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 Ponadto informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502, gdzie pozostaje ona do wglądu.

 Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

 Obwieszczenie nastąpiło dnia:24 maja2013r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2013-05-24
Data publikacji:
2013-05-24
Data aktualizacji:
2013-05-24