Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z póżn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 7.01.2013r., została wydana decyzja nr 1/4/2013, znak: AU-01-2.6740.4.41.2012.MUR, o zezwoleniu na realizację drogi pn.: „Rozbudowa ul. Kostrzewskiego jako drogi gminnej klasy dojazdowej w Krakowie (na odcinku od km 0+005,5 – ul. Zagaje do km 0+086,20) w zakresie budowy chodnika, stanowisk postojowych, oświetlenia ulicznego, remontem zjazdu oraz przebudową zasuw wodociągowych i ogrodzenia. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 743/7 w obrębie 68 j. Ew. Kraków- Podgórze oraz na części działki drogowej nr 263/355 w obrębie nr 69 j. ewid. Kraków – Podgórze,

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 1/4/2013 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 28 dni od dnia niniejszego obwieszczenia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-02-11
Data publikacji:
2013-02-11
Data aktualizacji:
2013-02-11