Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

AU-02-1.6733.14.2013.EŁY Kraków, dnia 05.01.2013r.

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 16.01.2013 r.

 

zostało wszczęte na wniosek MAZED Edward Mazanek, 31-983 Kraków ul.Igołomska 12, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marka Zaparta

 

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Igołomskiej w Krakowie na działkach nr 8/5, 8/8, 8/10, 8/12, 8/14, 8/18, 8/22, 8/23, 9/1, 9/2, 10/3, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 13, 14/1, 14/2, 67, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 69, 73/2, 73/4, 73/6, 73/7, 73/13, 73/14, 74, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 obr.42 Nowa Huta”.

 

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

 

Godziny przyjęć stron: Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 – 15.00

 

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami - wyciąg):

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 40. § 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.

§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.

§ 3. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism.

§ 4. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

§ 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. (…)

Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Informuje się, iż strony zamieszkałe za granicą lub mające siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiły pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, są zobowiązane do wskazania w kraju pełnomocnika do doręczeń w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń w zakreślonym terminie, przeznaczone dla tych stron pisma pozostawione będą w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-02-05
Data publikacji:
2013-02-05
Data aktualizacji:
2013-02-05